Přihlášení do IS MU


IS MU obsahuje mnoho e-learningových agend, širokou nabídku funkcionalit a služeb úměrnou množství fakult, rozdílnosti učitelů a oborů. Z mnoha agend, služeb a funkcí jsou důležité a významné především:

 • Studijní materiály
  Studijní materiály slouží vyučujícím ke zveřejňování různých typů výukových materiálů v konkrétním předmětu. Vložené soubory mají kromě automatického převodu do otevřeného formátu (textového a PDF) a antivirové kontroly také propracovaný mechanismus přístupových práv pro zveřejnění studijních materiálů určité skupině osob a další spektrum služeb. Vedle učitelem vložených materiálů se zde studentům nabízí možnost, aby si v tzv. Poskytovně navzájem poskytli vlastní poznámky, texty a zdroje ke studiu. Užitečná může být aplikace, která umožňuje pro více předmětů sdílet jedny studijní materiály (aplikace „Sdílení, odpojování či kopírování stromu studijních materiálů“).

 • Odevzdávárny
  Umožňují studentům odevzdávat vypracované úkoly nebo seminární práce elektronickou cestou. Pro učitele je to nástroj, kterým může realizovat sběr studentských prací a následně je hodnotit. Podle nastavení přístupových práv lze dále využít odevzdávárny k diskuzi spolužáků. Využitím odevzdáváren je možné efektivně spravovat i velké kurzy (pro stovky studentů), tj. hromadně importovat a exportovat složky materiálů, nastavovat vhodná přístupová práva, využívat nástroje na zamezení opisování a podvodů.

 • Diskuzní fórum předmětu
  Diskuzní fórum předmětu je určeno ke komunikaci učitele se studenty a studenty daného předmětu mezi sebou. Je určeno především k diskuzi týkající se probírané problematiky a organizace výuky předmětu.

 • Interaktivní osnovy
  Interaktivní osnova je rozvrhnutým scénářem kurzu - rozcestníkem, ze kterého student vstupuje do jednotlivých e-learningových aktivit. V osnově učitel vytváří pro své studenty organizovaný studijní sylabus, který může členit časově nebo tématicky. V úvodu mohou být obecné informace ke kurzu, jeho organizaci a výuce. Pokud chce mít učitel přehledným způsobem zpracovány výukové aktivity v elektronické formě, lze členit osnovu např. do třinácti modulů pro třináct týdnů semestru nebo podle seminárních skupin. Osnova nemusí sloužit pouze jako rozcestník výukových aktivit a k organizaci studijní literatury, vkládáním textových komentářů může vyučující vytvořit z osnovy materiál mající charakter elektronické interaktivní výukové pomůcky.

 • Odpovědníky
  Odpovědníky jsou zaměřeny hlavně na podporu ověřování znalostí, pochopení výkladu látky a zkoušení. Učitel má možnost vytvářet sady Odpovědníků s různým výukovým účelem: může zpřístupnit studentům řadu testovacích otázek a úloh, aby si mohli látku procvičovat sami (self-testy) bez účasti učitele, např. s cílem se dobře připravit ke zkoušce. Pomocí Odpovědníků lze realizovat ostré elektronické zkoušení (existuje celá řada bezpečnostních mechanismů bránících neoprávněnému přístupu k testům) a zkoušení, kdy jsou testy skenovány, odpovědi studentů rozpoznávány a automaticky vyhodnocovány. Opovědníky dále umožňují vytvořit studijní materiály opatřené testovacími úlohami a otázkami, které jsou různě konstruované a složité (oživené texty s audio/video ukázkami, které lze spustit přímo z prohlížeče, obrázky, otázky umístněné přímo do konkrétního obrázku či otázky s klíčem jako zpětnou vazbou k řešenému problému). Dále pomohou např. zjišťovat efektivitu výkladu učiva průzkumem a poskytnou studentovi prostor k vyjádření názoru (Setkal jste se ve svém životě s...?, Zdá se vám složitost Odpovědníků přiměřená?). Pozn.: e-nástroje mohou být prostředkem v dalších didaktických metodách, například při konstruování znalostí (konstruktivismu) nebo konstruování určitého díla/projektu (konstrukcionismu).

 • Skenování písemek
  Při velkém počtu studentů v předmětu se ukázala užitečnou agenda skenování písemek/odpovědí. Nejen na velkých univerzitách bývají poměrně naplněné bakalářské studijní programy na mnoha oborech a v prvních ročnících studují řádově stovky studentů. V předmětech s velkým počtem studentů bývá často náročné zkouškové období, zejména pro pedagogy. I když jsou studenti zkoušeni písemně, zabírá zejména oprava písemek mnoho času, protože nezahrnuje jen samotnou opravu, ale učitel zpřístupňuje k nahlédnutí opravené písemky studentům. Proto se na MU osvědčilo zkoušení tzv. skenováním. Tak lze dosáhnout, že při 250 zkoušených studentů jsou písemky opraveny již dvě hodiny po zkoušce a studenti s potěšením zjišťují své výsledky u zkoušky v systému ještě týž den. Skenovat lze nejen písemky testového charakteru, ale i ručně psané písemky, kdy učitel řešení v písemce opraví a vepíše svoje poznámky či komentáře přímo do listu s řešením studenta a vyznačí počet získaných bodů. Naskenované body stejně jako vlastní písemky jsou automaticky zveřejněny studentům tak, že každý student vidí pouze svou písemku. Odpadá tedy časově náročné docházení za učitelem, vyhledávání písemky, příp. její archivace.

 • Rozpisy studentů
  Agenda Rozpisy studentů má zjednodušit pedagogům zadávání a organizaci seminárních prací a projektů ve výuce. Umožňuje, aby vyučující definoval balíky témat a nastavil parametry související např. s počtem přihlášených studentů k tématu a datem, od kdy je možné se k tématu přihlásit. Studenti si dle aktuální nabídky témata rezervují. Rozpisy studentů je možné použít i v případě, že vyučující potřebuje studenty semináře rozdělit na skupiny a zorganizovat třeba pracovní týmy.

 • Záložky
  Agenda Záložky umožňuje uživatelům, aby si v IS ukládali odkazy do internetu. Odkazy jsou ukládány na jedno místo a uživatel má možnost si záložky komentovat a záleží jen na něm, zda-li je zveřejní ostatním. Oblíbené záložky si navíc může umísťovat do patičky každé stránky IS MU nebo část vypisovat na stránce nahoře. Záložky jsou využívány v e-learningu tak, že vyučující může sdílet se studenty informační zdroje, které jsou pro daný obor hodnotné. Svázání odkazů s tématem či oborem studia podporuje i možnost kategorizovat je vložením tzv. štítku. Uživateli Záložek nemusí být jen uživatele ISu, neboť veřejné záložky jsou přístupné k nahlédnutí i uživatelům nepřihlášeným do ISu, např. Záložky se štítkem: elearning.

 • Software proti plagiátům
  Softwarová služba na odhalování plagiátů vytvořená Vývojovým týmem Informačního systému MU je určena všem uživatelům IS. Vyučující ji mohou využít k vyhledávání podobných dokumentů a prevenci proti opisování a podvodům studentů při zpracování seminárních, bakalářských a diplomových prací. Lze navzájem srovnávat soubory (domácí úkoly, referáty, seminární prácemi a další elektronické dokumenty) vložené do IS a zjišťovat do jaké míry se shodují. Tuto službu může vyučující rovněž použít, chce-li porovnat zdroje mimo IS. Pokud jsou požadované dokumenty (např. stránky Wikipedie) vloženy do Poskytovny, studijních materiálů, webu či úschovny, IS je zahrne do vyhledávání.

 • Volba cizí identity (e-learningové aplikace očima studenta)
  V aplikacích spojených s e-learningem v IS se učiteli nabízí možnost podívat se na vybrané stránky IS pohledem konkrétního studenta. Lze si tak ověřit, že např. informace vložená do poznámkového bloku se dostala ke studentovi, že je správně nastaven přístup k interaktivní osnově předmětu, studijním materiálům nebo zda nastavení odpovědníku odpovídá jeho představám.


Podrobnosti k jednotlivým níže uvedeným oblastem nalezne uživatel IS MU v nápovědě (Osobní administrativa -> Nápověda -> E-learning):
K čemu je e-technik?
Souhrnně o e-learningu; jak začít
Vystavení studijních materiálů, Odevzdávárny úkolů
Správce souborů
Hledání podobných souborů ve Správci souborů
Interaktivní osnovy
Odpovědníky
Typy otázek v odpovědnících
Editor HTML
Tisk a skenování písemek
Záznamy přednášek