Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Strukturní geologie a geotektonika (PřF)

  • Autorský kolektiv: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
  • Popis projektu: Kompletní e-learningový kurz.
  • Použité technologie: IS MU (interaktivní osnovy, odpovědníky), LaTeX, Powerpoint, 3D animace.
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: G4101 a G4101k Strukturní geologie a geotektonika.

Cíl a motivace

Motivací pro vznik projektu a zároveň jeho hlavním cílem bylo vytvořit kompletní výukový materiál pro výuku Strukturní geologie. Nutným předpokladem pro absolvování tohoto předmětu je prostorová představivost, kterou studenti prvního ročníku bakalářského prezenčního i kombinovaného studia často postrádají.

Cílem bylo vytvořit takový kurz, aby studenti dostali jednak dostatečné množství teoretických informací v podobě multimediálních i tisknutelných skript, dále aby získali nutnou prostorovou a vizuální představu a představivost o předmětu tohoto oboru, což umožnil obrázkový atlas struktur a zejména PDF s prostorovými animacemi struktur. Nepostradatelnou součástí kurzu se staly i elektronické testy jako zrcadlo znalostí studentů.

Charakteristika pomůcky

Jedná se kompletní elektronický kurz zasazený do prostředí interaktivní osnovy IS MU. Osnova obsahuje:

  • Elektronickou podobu skript, jak ve verzi pro tisk, tak ve verzi interaktivní, tj. s funkčními odkazy, ve formátu PDF. Skripta jsou tvořeny v sázecím programu LaTeX. Pro potřeby jednotlivých studijních oblastí jsou skripta uvedena jednak v kompletní podobě, ale i rozdělena na příslušné kapitoly.
  • Jednoduché geometrické animace struktur a vývoje struktur ve formátu PDF.
  • Obrázkový atlas struktur.
  • Průběžné elektronické testy ve formě odpovědníků. Vznikl velký balík otázek, z toho důvodu jsou studentům otázky zveřejněny k samostatnému učení a zkoušení se. Z těchto otázek bude vytvořen závěrečný zkušební elektronický test.

V rámci projektu vznikly i multimediální výukové prezentace, které však vyučující studentům nezpřístupnil, neboť účast na přednáškách a prezentaci samotnou chápe jako přidanou hodnotu, ke které by neměl mít student, který na přednášky nechodil, přístup.

Praktická doporučení autora

Vzhledem k časové náročnosti vytváření konečných materiálů je dobré si rozmyslet, kdy a v jakých celcích chcete studentům materiály zpřístupnit, aby se např. během zkouškového období necítili studenti absolvující jeden z prvních zkouškových termínů ukřivděni, že neměli ke zkoušce tolik studijních materiálů, kolik jich měli studenti využívající pozdější zkouškové termíny.

Prohlídka kurzu

Zobrazit galerii
Zobrazit galerii

Video ze závěrečné prezentace