Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Vývoj multimediálních výukových atlasů, Telehematologie (LF MU)

 • Autorský kolektiv: prof. MUDr. M. Penka, CSc., doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D. (garance projektu), Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (technická stránka), MUDr. Alena Buliková, Ph.D., MUDr. Jan Blatný, Ph.D., MUDr. Jarmila Kissová, MUDr. Ondřej Zapletal, MUDr. Svatopluk Valníček a kolektiv laborantů (odborný obsah).
 • Popis projektu: Multimediální elektronická výuková pomůcka.
 • Použité technologie: Grafický editor GIMP, grafický program ImageMagic, softwarový webový server Apache, PHP systém pro webové stránky, databáze MySQL.
 • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: BLKH0411 Klinická hematologie, VLON091 Klinická onkologie, Vnitřní lékařství.

Cíl a motivace

Telehematologie využívá principů telemedicíny v hematologii, zahrnuje přenos vizuální informace v tomto oboru. Tyto informace mohou sloužit jak výuce hematologie od pregraduálního až po postgraduální stupeň, ale rovněž umožňují aktuální konzultaci mikroskopického nálezu v digitalizované podobě za účelem stanovení diagnózy na dálku. Edukační část projektu má za cíl předložit jednoduše dostupný výukový materiál vhodný k výuce morfologie pro široké spektrum studujících nejen v oblasti hematologie, ale i jiných biologických oborů.

Charakteristika pomůcky

Projekt Telehematologie je jedním z programů pro tvorbu multimediálních učebních pomůcek na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, v současné době je dominantně zaměřen na shromažďování obrazového materiálu z jednotlivých diagnostických skupin hematologických onemocnění. Tento webový archív je již částečně připraven k výuce, v současnosti obsahuje přes 600 mikroskopických obrazů v digitalizované podobě. Dosažení optimální léčebné odpovědi při včasném stanovení správné diagnózy hematologických malignit podporuje snahu o možnost konzultace specializovaných pracovišť při stanovení diagnózy. Využití projektu Telehematologie pro tento účel vyžaduje řešení technických podmínek a spolupráce ostatních hematologických pracovišť pro možnost vzdálených konzultací. V řešení je rovněž využití projektu k výuce či konference na dálku (telekonference).

Charakteristika v bodech:

 • v současné době je k dispozici přes 600 snímků mikroskopických nálezů k výukovým účelům
 • jednotlivé studie jsou souborem údajů věnovaných jednomu případu (jedné diagnóze), zahrnuje jednak klinické údaje o pacientovi, výsledky ostatních vyšetření spolupodílejících se na diagnostice, a libovolný počet snímků mikroskopických nálezů
 • výukový materiál bude pokrývat široké spektrum hematologických chorob, k zařazení je využívána WHO klasifikace
 • studie jsou zpracovány dvojjazyčně — v českém a anglickém jazyce
 • k výukovým účelům slouží systém vyhledávání pomocí klíčových slov
 • výukové materiály jsou určeny pro široké spektrum studentů od pregraduálního až po postgraduální vzdělávání
 • je připraveno technické zázemí a softwarové vybavení k využití klinické části projektu, tato část však není v současné době využívána pro omezené technické možnosti potenciálně spolupracujících hematologických pracovišť

Dosavadní přínos projektu:

 • vytvoření digitalizované databáze mikroskopických nálezů, jež by mohla v budoucnu tvořit základ jedinečné učebnice morfologie krevních chorob
 • testování technického vybavení schopného digitalizace obrazu s cílem dosažení co nejkvalitnějších snímků bez nutnosti následné časově náročné úpravy
 • příprava projektu pro využití ke vzdáleným konzultacím s cílem zajistit přesnější a včasnější diagnostiku mnohdy život ohrožujících hematologických malignit

Problémy, se kterými se autoři potýkali

V průběhu práce na projektu vyvstaly mnohé problémy, které souvisí se specifičností cytomorfologického vyšetření, z nichž některé více či méně ovlivnily plné rozvinutí veškerých možností tohoto projektu. V klinické části projektu byly stanoveny technicky a organizačně poměrně náročné cíle, závislé na kooperaci a kompatibilním technickém vybavení všech zúčastněných pracovišť. Možnost aktuální konzultace morfologického obrazu v případech složitých diferenciálně diagnostických případů krevních chorob či možnost telekonference na dálku dosud nejsou proto plně využívány.

Praktická doporučení tvůrců pro budoucí autory

Doporučení vyplývají z odborných problémů digitalizace mikroskopických nálezů:

 • výběr nátěrů periferní krve či kostní dřeně či úseku nátěru vhodných k digitalizaci tak, aby měl dostatečnou výpovědní hodnotu pro výukové účely
 • odborná úroveň a zkušenost osoby pořizující digitalizaci mikroskopických obrazů
 • výběr technického vybavení, které nejlépe umožňuje pořízení „věrného obrazu“ mikroskopických nátěrů
 • časová náročnost pořízení kvalitního materiálu pro výuku, spojená s nutností následné grafické úpravy snímků

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.