Přihlášení do IS MU
  • Autorský kolektiv: RNDr. Jan Strejček, Ph.D. (koordinátor a korektor), RNDr. Václav Brožek, Bc. Lucie Brožková, Mgr. Milan Češka, RNDr. Vojtěch Forejt, RNDr. Jakub Chaloupka, Bc. Jana Tůmová, Pavel Moravec (autoři otázek), Bronislav Houdek (řešení externí vyhodnocovací služby).
  • Popis projektu: Autokorekční procvičovací testy.
  • Použité technologie: IS MU (interaktivní osnovy, odpovědníky).
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: IB102 Automaty a gramatiky, IB005 Formální jazyky a automaty I.

Cíl a motivace

Hlavní motivací bylo vylepšit stávající možnosti studentů ve využívání neřešených sbírek příkladů, neboť k předmětu existuje sada neřešených příkladů, která se používá na cvičeních. Dále pak existuje pár řešených příkladů, kdy ovšem řešení obsahuje pouze jedno vzorové řešení. Student využívající tyto řešené příklady ke svému procvičení musí často vynaložit neúměrně velké úsilí na to, aby zjistil, je-li jeho řešení správné (toto úsilí je často srovnatelné s vlastním úsilím nutným k vyřešení příkladu). Tato nevýhoda a malý počet řešených příkladů omezuje využití stávajících sbírek příkladů.

Cíle projektu byly následující:

  • podpořit prezenční formu výuky o interaktivní cvičení, vytvořit 400-500 otázek pro procvičování probírané látky k vysokokapacitnímu předmětu IB102 (cca 500 studentů) s malou úspěšností (56%)
  • tyto otázky později využít pro zkouškové písemky, resp. během semestru k povinnému samostudiu
  • zprovoznit externí vyhodnocovací službu pro vyhodnocení otázek, které mají více možných (správných) odpovědí, ale odpověď lze algoritmicky vyhodnotit (plánované využití v 25 - 50% otázek)

Charakteristika pomůcky

Pomůcka je primárně určena pro studenty předmětu IB102, který je doporučen pro studenty 3. semestru bakalářského studia. Pilířem projektu je 571 otázek, z nichž je 220 je vyhodnocováno externí službou (tj. služba umístěná mimo IS MU). Zbytek otázek tvoří otázky typu výběr z možností, slovní odpovědi a nebo jejich kombinace. Nad rámec projektu vznikla kontrola syntaxe v odpovědích studentů, která funguje v reálném čase a lze přizpůsobit různým zadáním. Pro lepší orientaci v předmětu a jednotlivých tématech byla k předmětu vytvořena také interaktivní osnova, která studenty provádí danými okruhy. Vzhledem ke skutečnosti, že externí služba pouze sdělí, zda je odpověď správná, či nikoli, rozvinula se v diskusním fóru předmětu diskuze studentů o nejasnostech při řešení příkladů. Za měsíc provozu odpovědník vyzkoušelo 295 studentů (z 503 zapsaných), největší motivací zřejmě byl příslib bodů navíc ke zkoušce za nalezené chyby. Více informací o koncepci projektu a jeho částech čtěte v závěrečné prezentaci autora.

Problémy, se kterými se autoři potýkali

Nejnáročnější částí projektu bylo vymýšlení otázek, které se ukázalo náročnějším, než se zpočátku zdá. Pokud otázky obsahují hodně matematických výrazů sází se mnohem pomaleji a hůře než pouze textové otázky.

Prohlídka kurzu

Zobrazit galerii
Zobrazit galerii

Video ze závěrečné prezentace