Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Laboratorní cvičení z fyziologie živočichů (PřF)

  • Autorský kolektiv: RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (odborný obsah), Mgr. Marek Stehlík (technické řešení).
  • Popis pomůcky: Výukový interaktivní materiál pro přípravu studentů do laboratorních cvičení z fyziologie živočichů.
  • Použité technologie: Webová obálka, v níž jsou zavěšeny jednotlivé úlohy, grafický editor GIMP, flash animace.
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: Od období jaro 2009 bude využívána zejména v předmětech Bi3030c Fyziologie živočichů a Bi6790c Biologie živočichů.

Cíl a motivace

Hlavní motivaci pro vytvoření pomůcky představují tyto body:

  • vytvořit seminární kurz, tj. kurz na pomezí laboratoria a přednášky, v němž by docházelo k názorným ukázkám, ale není zde nutnost praktických laboratorních pokusů pro všechny studenty
  • usnadnit výuku pro obory, které praktickou zkušenost s laboratorními testy nepotřebují
  • vytvořit doplňkový materiál pro praktická laboratorní cvičení, který umožňuje přípravu předem

Cílem projektu bylo vytvoření elektronické pomůcky přístupné přes IS, která textem, obrazem a pomocí animací připraví studenta na praktické cvičení. Student tak má být všestranně připraven již před začátkem cvičení, proti dosavadní praxi kdy jsou teoretické souvislosti a detaily praktického provedení přednášeny na začátku cvičení. Vedoucí cvičení má díky této pomůcce volnější prostor pro individuální řešení problémů a otázek studentů.

Charakteristika pomůcky

Jedná se o elektronickou učebnici, která obsahuje 12 kompletních fyziologických úloh, z nichž každá obsahuje v různé míře text, obrázky, virtuální laboratoř, animace či testy. Každá z úloh obsahuje minimálně dva dílčí úkoly, jejichž struktura je vždy shodná, a to úvod, cíle úlohy a metodika. V rámci pomůcky je vystaveno přibližně 30 obrázků, 13 videí a 40 animací. Využity byly jednak zcela nové výukové texty, originální videa, původní animace a obrázky, stejně jako podklady z již existujícího výukového programu Luprafisim, který je pro didaktické účely volně šířitelný. Pomůcka bude k dispozici (od období jaro 2009) jako běžný e-learningový kurz v IS MUNI.

Vzhledem k nasazení pomůcky do výuky až v následujícím výukovém období zatím není k dispozici feedback od studentů, ale předpokládá se, že tato pomůcka poskytne studentům obsáhlý výukový materiál, který bude moci z velké části nahradit praktická laboratorní cvičení. Důležitým aspektem pomůcky je možnost rozšíření témat cvičení o úlohy, které pro svou náročnost nejsou prakticky realizovány, a které jsou přístupné alespoň ve formě animací.
Více informací o koncepci projektu a jeho částech v závěrečné prezentaci autora.

Prohlídka kurzu

Zobrazit galerii
Zobrazit galerii

Video ze závěrečné prezentace