Přihlášení do IS MU

Plnění projektu

Aktivity v projektu

Složení týmů

 • Dne 9. května 2012 jsme u příležitosti Dne Evropy vyvěsili vlajku Evropské unie a České republiky.
  Oslava Dne Evropy
 • V březnu 2012 byla informace o pracovních týmech techniků vyvěšena na nástěnce Centra výpočetní techniky, v 3. patře budovy B v areálu Fakulty informatiky MU na Botanické 68a v Brně. Dokumentace vyvěšení informace: nástěnka.
 • V prosinci 2011 byla publikována informace o projektu ve sborníku z mezinárodní konference Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě, jež proběhla ve dnech 18. a 19. dubna 2011. Sborník Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě (ISBN 978-80-904846-2-7, 322 stran formátu A5) obsahuje 38 příspěvků 40 autorů z řady významných univerzitních pracovišť (Bělehrad, Bratislava, Brno, Pardubice, Plovdiv, Skopje, Sofie, Záhřeb). Ukázky ze sborníku jsou dostupné ve formě skenů: první dvojstrana, druhá dvojstrana a třetí stránka.
 • V říjnu 2011 informoval elektronický časopis Ikaros o Open space konferenci o e-learningu IS MU. V úvodě článku časopis Ikaros informuje o projektu, v rámci kterého byla konference pořádána. Dále nejen stručně informoval o jednotlivých prezentacích, ale také shrnul a zhodnotil průběh a postřehy z celé konference.
  Odkaz na článek: http://www.ikaros.cz/open-space-konference-o-e-learningu-na-is-mu.
 • 21. října 2011 jsme informovali uživatele IS MU zprávou o Open-space konferenci o e-learningu IS MU prostřednictvím newsletteru Novinky v IS MU. Součástí sdělení byla informace o projektu Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT. Odkaz na zprávu: https://is.muni.cz/blog/is_info/nov_20111021_konference.
 • V září 2011 jsme informovali cílovou skupinu o připravované Open space konferenci pořádané v rámci projektu také zprávou na elektronické vývěsce v Informačním systému Masarykovy univerzity, na fakultních stránkách, stránkách Knihovny univerzitního kampusu, ale také papírovými postery na strategických místech jednotlivých budov univerzity.
  Náhled posteru: http://is.muni.cz/do/rect/el/opvk22/mz_prilohy/6_mz/publicita/open_space_-_letak.pdf.
 • V září 2011 jsme o projektu informovali na stránkách Open space konference o e-learningu IS MU. Uživatelé se tak mohli dovědět o projektu, v rámci kterého je konference připravovaná, programu konference, anotacích prezentací, informací ohledně registrace účastníků a další užitečné informace. Po skončení konference byly na stránky doplněny také PDF prezentace a fotogalerie.
  Stránky konference: http://is.muni.cz/do/rect/el/prezentace/15_09_2011/index.html
  Fotogalerie: http://is.muni.cz/do/rect/el/prezentace/15_09_2011/index.html#fotogalerie.
 • 15. září 2011 zorganizovaly pracovní týmy techniků open space konferenci, na které se mohli účastníci nechat inspirovat nejnovějšími technologiemi využívanými ve výuce, okoukat díla svých kolegů, vyzkoušet si e-learningové nástroje IS MU nebo si jen nezávazně popovídat o e-learningu u kávy. Formát „open space“ (otevřený prostor) umožnil zastavit se u těch stanovišť, která účastníky zaujaly a neztrácet čas s tím, co v IS MU znají nebo běžně používají. V paralelním bloku představili své zkušenosti uživatelé aktivně používající e-learning ve výuce, využívající služeb servisního střediska nebo publikující na Elportále. Součástí konference byl prakticky zaměřený workshop, jehož náplní bylo kromě výuky tvorby prezentací v aplikaci MS PowerPoint také zaškolení v libovolné aplikaci v IS MU.
  Záštitu nad konferencí měl rektor Masarykovy univerzity, doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. Počet účastníků konference byl 88 osob z cílové skupiny projektu.
 • Ve dnech 7. - 9. září 2011 jsme se zúčastnili konference UNINFOS 2011 ve slovenském Prešově, kde jsme prezentovali možnosti elektronického publikování výukových děl a ukázky multimediálních výukových pomůcek vytvořených pracovním týmem techniků pro multimédia. Ve sborníku konference jsme publikovali článek Tvorba a zveřejňování e-publikací na Masarykově univerzitě (http://is.muni.cz/clanky/2011_UNINFOS_opvk.pl) a příspěvek jsme také prezentovali před odborným publikem na konferenci.
 • V červnu 2011 informovali technici Pedagogické fakulty MU o projektu studenty prvních ročníků prostřednictvím článku v brožuře „Prvákoviny do kapsy“. Sken výřezu článku je k nahlédnutí zde: http://is.muni.cz/do/rect/el/opvk22/mz_prilohy/5_mz/publicita/sken_clanek_v_casopise_Prvakoviny_PdF.pdf.
 • V květnu 2011 jsme ve spolupráci s nakladatelstvím MU informovali účastníky mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy 2011 v Praze prostřednictvím tištěných letáků o e-learningovém portále MU – Elportále.
 • 9. 5. 2011 byla na oslavu Dne Evropy před budovou Fakulty informatiky Masarykovy univerzity vyvěšena vlajka Evropské unie.
  Oslava Dne Evropy
 • Byl připraven další slajd pro akci IS po kapkách: Které testové otázky dělají studentům potíže? A které jsou naopak lehké?.
 • 28. 4. 2011 jsme se účastnili konference Alternativní metody výuky 2011 v Praze, kde jsme prezentovali projekt v rámci prezentace publikovaného příspěvku s názvem E-learningový portál Masarykovy univerzity. Článek je k dispozici v el. podobě na adrese: http://is.muni.cz/clanky/2011_AMV.pl.
 • Byl připraven další slajd pro akci IS po kapkách: využití e-learningu ve výuce.
 • 3. 11. 2010 jsme o projektu informovali veřejnost na konferenci UNINFOS 2010 Univerzitné informačné systémy v příspěvku Využití nástrojů elektronického zkoušení IS MU při přijímacích a státních závěrečných zkouškách. Článek v el. podobě: http://is.muni.cz/clanky/2010_UNIFOS_opvk.pl.
 • Cílová skupina studentů byla o projektu informována v září 2010 v rámci přednášek Prvákoviny a také prostřednictvím stránek akce Prvákoviny. Nahlédněte na screenshot stránek či si rozklikněte aktuální stránky.
 • Byl připraven další slajd pro akci IS po kapkách: témata referátů. Spolu s ostatními slajdy je promítán na obrazovkách celkem pěti fakult.
  IS po kapkách IS po kapkách IS po kapkách
 • Dne 16. června 2010 bylo v rámci Semináře o autorském zákoně na Právnické fakultě prezentováno téma E-learning a zpřístupňování studijních materiálů v IS MU.
  Seminář o autorském zákoně na PrF Seminář o autorském zákoně na PrF Seminář o autorském zákoně na PrF
 • Červnové číslo měsíčníku Masarykovy univerzity doplnila speciální příloha Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ve které byl ve stručnosti prezentován i náš projekt v rámci článku Další projekty OP VK na Masarykově univerzitě.
 • V květnovém měsíčníku Masarykovy univerzity vyšel článek S e-learningem pomáhají pedagogům týmy specialistů, který informuje cílovou skupinu o projektu. Dne 27. května článek vyšel i v elektronické verzi měsíčníku.
 • Projekt je prezentován také na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 • 30. 4. 2010 jsme o projektu informovali veřejnost na konferenci Alternativní metody vyučování v příspěvku Multimédia a interaktivní studijní materiály na MU. Článek v el. podobě: http://is.muni.cz/clanky/2010_AMV.pl.
 • Cílová skupina je postupně informována o možnostech služeb techniků či využití nástrojů IS MU pomocí obrazovek na fakultách v rámci akce IS po kapkách. Dosud byly připraveny, dodány a promítány 3 slajdy na 2 fakultách, dva slajdy byly zveřejněny prostřednictvím blogu: téma zkoušení a pomoc e-technika.
  IS po kapkách IS po kapkách IS po kapkách IS po kapkách
 • Informace o projektu jsou obsaženy v článku Plošná inovace předmětů s využitím e-learningových nástrojů Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU).
 • Dne 13. 10. 2009 bylo o projektu informováno 126 vyučujících odebírajících newsletter o e-learningu.
 • Informace o projektu je zveřejněna:
 • Oslovení cílové skupiny – vyučujících v semestru podzim 2009:
  • Lékařská fakulta – Vyučujícím byly zaslány informační e-maily s podrobnější nabídkou činností techniků, dále byly individuálně nabídnuty další služby v rámci konzultací. Informace o projektu byly zveřejněny na fakultních stránkách: Rozvoj e-learningu na LF MU.
  • Filozofická fakulta – Proděkan pro IT informoval e-mailem vyučující a doktorské studenty o stipendijním programu na podporu e-learningu. Informace o projektu byly zveřejněny na fakultních stránkách: Stránky o e-learningu v ISu.
  • Právnická fakulta – Děkanka fakulty informovala vyučující a doktorské studenty o stipendijním programu. Informace o projektu byly zveřejněny na fakultních stránkách: PrF MU: E-learning.
  • Fakulta sociálních studií – Vyučující jsou pravidelně informováni prostřednictvím e-mailu od proděkanky i od e-technika, dále prostřednictvím Vývěsky IS MU a webu e-technika. Informace o projektu byly zveřejněny na fakultních stránkách: E-technik na FSS (podpora pro e-learnigové nástroje IS MU).
  • Přírodovědecká fakulta – Doktorští studenti, učitelé jazyků a vedoucí pracovišť byli e-mailem osloveni nabídkou školení a spolupráce s techniky. Připravené balíčky byly nabízené e-mailem a na Vývěsce v IS MU. Informace o projektu byly zveřejněny na fakultních stránkách: Podpora e-learningu na Přírodovědecké fakultě MU.
  • Pedagogická fakulta – Byl zaslán e-mail od proděkana, o aktivitách techniků jsou pravidelně aktualizovány informace na fakultních stránkách o e-learningu, kde byly také zveřejněny informace o projektu: Podpora e-learningu na Pedagogické fakultě MU.
  • Fakulta informatiky – Vyučující jsou informování především prostřednictvím fakultních stránek o e-learningu, kde byly také zveřejněny informace o projektu: E-learning na FI.
  • Fakulta sportovních studií – Vyučující byli o projektu informováni e-mailem od proděkana, dále na osobních schůzkách a prostřednictvím fakultních stránek o e-learningu: IS podpora FSpS.
  • Ekonomicko-správní fakulta – Vyučující byli o projektu informováni na osobních schůzkách a prostřednictvím fakultních stránek o e-learningu: Oddělení technické podpory studia.
 • Dne 28. 8. 2009 Ing. J. Brandejsová informovala fakulty o projektu.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logolink OP VK

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ