Přihlášení do IS MU
  • Autorský kolektiv:
    • Garance projektu: PhDr. Petr Macek, Ph.D.
    • Obsahové řešení: Mgr. et Mgr. Martin Kuchař.
  • Projekt: Rozvojový projekt MŠMT ČR č. 83, program č. 8c "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU".
  • Typ projektu: Digitalizace díla Vladimíra Helferta.
  • Použité programy a technologie: Skenování a fotografování originálních materiálů do PDF formátu, OCR software (FineReader), opensource databáze DSpace.
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: Pomůcka je primárně určena pro studenty hudebněvědných oborů, ale lze ji využít ve všech předmětech, které se dotýkají hudební tématiky. Současně není určená jen pro výuku, může sloužit učitelům i široké veřejnosti.
  • V závěrečné prezentaci autora je podrobnější popis projektu a jeho realizace.

Cíl a motivace

Hlavním motivačním faktorem autorů při realizaci projektu bylo zjednodušit badatelům a studentům přístup ke kompletnímu Helfertovu dílu, jehož jednotlivé položky existovaly pouze v papírové podobě rozptýlené po nejrůznějších knihovnách, archivech a sbírkách a bylo často velmi obtížné si je pro souvislejší studium zajistit. Současně viděli velký přínos v tom, že díky digitální podobě textů bude možné v Helfertových dílech vyhledávat, originály budou tímto způsobem zachovány i pro další generace a v poslední řadě jejich snadná dostupnost ve svém důsledku zvýší zájem o osobu V. Helferta. Cílem projektu bylo zpřístupnění literárního díla V. Helferta širší veřejnosti přes webovou aplikaci, digitalizace všech samostatných knižních titulů, časopiseckých studií, kritik apod. a uložení těchto titulů do vhodného prostředí, které poskytuje funkce typické pro digitální knihovny.

Charakteristika pomůcky

Po důkladném zvážení prostředí (ve finále se rozhodovalo mezi prostředím DSpace a vlastním) a formátem vhodným pro uchovávání (volba mezi PDF, RTF a HTML) zvolili autoři standardizovaný a univerzitou provozovaný DSpace a formát PDF. Do digitální knihovny V. Helferta bylo zařazeno přes 800 položek - knihy a samostatně vydané publikace, stati a články ve sbornících a podobných publikacích, časopisy hudební, časopisy ostatní, denní tisk, hesla ve slovnících, revize a úvody k hudebním edicím, různé tištěné programy a nedokončené práce atd.

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.

Problémy, se kterými se autoři potýkali

Komplikovaný byl primární sběr materiálů - problém v dohledání jednotlivých položek (jak se později ukázalo seznam, z něhož vycházeli, nebyl kompletní). Významnou část doby autoři věnovali přípravě vlastního skenování materiálů, neboť soubor prací byl velmi rozsáhlý a každé technologické vylepšení znamenalo méně oprav rozpoznaného textu a tudíž velkou časovou úsporu. Dále se museli vypořádat s často špatnou kvalitou dochovaného materiálu i s náročnějším převodem do textové podoby. Dále se vyskytly problémy legislativní, kdy bylo nezbytné získat souhlas materiály digitalizovat a zveřejnit (autoři byli nuceni si zajistit souhlas u dědice majetkových autorských práv na dílo). Hodně času zabrala zejména volba formátu materiálů a volba prostředí.

Praktická doporučení pro budoucí autory

Konzultovat technické problémy s odborníky (viz Problémy), dobře si rozvrhnout časový harmonogram s rezervou a mít dostatečně početný team.