Přihlášení do IS MU
  • Autorský kolektiv:
    • Garance projektu: JUDr. J. Kotásek, Ph.D.
    • Obsahové řešení: JUDr. Mgr. M. Škop, Ph.D., JUDr. K. Šimáčková, Ph.D.
  • Projekt: Rozvojový projekt MŠMT ČR č. 83, program č. 8c "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU".
  • Typ projektu: Informační zdroj, který má sloužit jako doplňující studijní platforma pro předměty zabývající se problematikou médií.
  • Použité technologie: E-learningové aplikace dostupné v IS MU (interaktivní osnova, diskusní fóra).
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: Studijní zdroj má podobu „fiktivního předmětu“ v IS MU, tzn., že využívá e-learningové agendy v IS (zejména interaktivní osnovu), ale není vázán na žádný konkrétní vypisovaný předmět. Je využitelný nejen v předmětech vyučovaných na Právnické fakultě („Právo a reklama“, „Obchodní právo“, „Občanské právo“, „Právo duševního vlastnictví“ nebo připravovaný kurz věnovaný ochranným známkám a průmyslovému vlastnictví). Přínosem však bude i pro předměty vyučované na jiných fakultách (např. pro „Vybrané problémy právní regulace médií“ na Fakultě sociálních studií) a dále pro jiné předměty zaměřené na masmédia a marketingové komunikace v rámci MU.

Cíl a motivace

Cílem projektu bylo vytvoření mezioborové multimediální platformy pro podporu existujících či připravovaných seminářů a přednášek s relevancí pro oblast práva a masových médií. Vedle toho měl projekt přispět i k zapojení studentů se zájmem o tuto problematiku, k volné spolupráci a jejich aktivizaci při samostudiu. Dalším motivačním faktorem autorů byl i požadavek strukturovaně archivovat dokumentaci jedinečných informací (mediálních sdělení).

Charakteristika kurzu

Multimediální pomůcka Média a právo zahrnuje texty právních předpisů a normativních smluv (buď formou odkazu do veřejného informačního systému, nebo dle dostupnosti také ve formě plných textů v běžných, formátech), judikaturu (opět buď formou odkazů nebo přímo v textové podobě ke stáhnutí), odborné publikace (výňatky z článků a knih), příp. jiné relevantní materiály k oblasti masových médií (krátké záznamy z přednášek, odkazy na on-line semináře a kolokvia apod.). Jádrem platformy je „multimediální atlas“, který tvoří dynamické on-line databáze zajímavých reklamních sdělení (např. videí odkazovaných na YouTube, fotografií billboardů, naskenovaných letákových reklam nebo reklam šířených v tištěných médiích apod.) a jiných mediálních a komunikačních výstupů s relevancí pro oblast práva a médií. Autoři databázi těchto objektů spolu se studenty průběžně doplňují, využívají objektů jako názorných příkladů ve výuce a diskutují je v rámci diskuzních fór.

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku Vás přepne na předchozí/následující náhled.

Problémy, se kterými se autoři potýkali

Pro realizaci svého cíle autoři zvolili prostředí IS MU, které jim bylo důvěrně známé a poskytovalo jim vedle možnosti si všechny materiály samostatně spravovat a průběžně doplňovat i zázemí IS MU při jejich údržbě a archivaci. Během tvorby autoři narazili na problémy související s omezenými možnostmi interaktivní osnovy. Některé z nich však byly vzápětí odstraněny se zveřejněním jejich nové verze. Ke konci se více trápili tím, jak efektivně předpřipravit témata do diskusních fór v IS MU, ale i tento problém, by však v budoucnu měl být odstraněn.

Praktická doporučení tvůrců pro budoucí autory

Volba e-learningových nástrojů v IS MU pro realizaci projektu se ukázala být docela dobrá, neboť aplikace ISu poskytují možnosti, jak jednoduše, bez větších nároků na informatické dovednosti vytvářet, spravovat a archivovat jedinečné dokumenty v organizované podobě na jednom místě a zároveň je pak moci využít pro co nejširší okruh zájemců.