Přihlášení do IS MU
 • Autorský kolektiv:
  • Garance projektu: prof. MUDr. M. Penka, CSc., doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.
  • Technická stránka: Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
  • Odborný obsah: MUDr. Alena Buliková, Ph.D., MUDr. Jan Blatný, Ph.D., MUDr. Jarmila Kissová, MUDr. Ondřej Zapletal, MUDr. Svatopluk Valníček a kolektiv laborantů.
 • Projekt: Rozvojový projekt MŠMT ČR č. 83, program č. 8c "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU".
 • Typ projektu: Multimediální elektronická výuková pomůcka.
 • Použitý software a technologie: Grafický editor GIMP, grafický program ImageMagic, softwarový webový server Apache, PHP systém pro webové stránky, databáze MySQL.
 • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: Klinická hematologie (BLKH0411), Klinická onkologie (VLON091), Vnitřní lékařství.

Cíl a motivace

Jako motivace se ukázala možnost rychlé výměny zkušeností a jejich předávání formou výuky na všech úrovních. Cílem bylo naplnění archivu studií (v roce 2007 přibylo 80 studií) a zpřístupnění nasbíraného materiálu pro pregraduální a postgraduální výuku hematologie, biologie, histologie, fyziologie, onkologie.

Charakteristika pomůcky

Pomůcka vznikla jako podpora přístupu studentů k elektronickým materiálům a obrazové dokumentaci o diagnostice a léčbě hematologických chorob. Před vznikem pomůcky byla jen neuspořádaná sbírka v řádu stovek snímků, vesměs uloženo na CD a jiných nosičích. Snímky byly nevalné kvality a naprosto nevhodné pro samostudium.

Základní taxonomii atlasu tvoří stromová struktura, kde jednotlivé větve představují diagnózy dle klasifikace WHO s českým překladem dle MKN. Strom umožňuje libovolně hluboké substruktury a přidávání dalších větví. V každé větvi je možno ukládat tzv. studie, kterými se zde rozumí soubor snímků k jedné diagnóze a jednomu konkrétnímu pacientovi. Studie je identifikována upřesněnou diagnózou a volným textovým popisem. Ke studii je možno asociovat libovolný počet snímků. Každý snímek je identifikován kromě svého názvu a volného textového popisu také atributem nabývajícího hodnot z výběru. Kromě výše uvedených parametrů jsou ke každému snímku přidávány seznamy klíčových slov, které uživatel vybírá z předem nadefinovaného slovníku.

Pro účely vzdálených konzultací je možno snímky ukládat mimo větve klasifikačního stromu, a to do tzv. osobních složek vybraných uživatelů. Nad každou studií je možno vést diskuzi, uchovává se její historie a je možno zapnout/vypnout emailové notifikace na nové zprávy nebo na nové studie v osobních složkách. Vzhledem k webové povaze archivu je možno k diskuzi přizvat odborníka odkudkoli, kde je připojení k síti Internet.

Didaktický přínos pomůcky programu Telehematologie spočívá především ve zpřístupnění nasbíraného obrazového materiálu a v možnosti jeho užití v pregraduální i postgraduální výuce hematologie, ale i biologie, histologie, patologické anatomie, fyziologie, patofyziologie, vnitřního lékařství, pediatrie, onkologie, biostatistiky, informačních technologií a v řadě dalších oborů, a to nejen bezprostředně na místě expozice ale i na dálku v možných telekonferencích či jiných interaktivních aktivitách.

Program Telehematologie nastartován na začátku roku 2006 je nyní ve stavu, kdy je dokončen vývoj části back-office i front-office, program má za sebou 9-měsíční pilotní provoz a jsou implementovány všechny připomínky zúčastněných autorů.

Problémy, se kterými se autoři potýkali

Nejnáročnější bylo uspořádat hierarchii použitých entit v rámci sdíleného úložiště a jejich vazby (zpráva, studie, snímek, uživatel, soubor) - toto se předělávalo významným způsobem asi třikrát, přestože na papíře bylo vždy odsouhlaseno a až praxe ukázala nedostatky zvolených subřešení. Dále bylo náročné (na práci, nikoliv na komunikaci) vytvořit taxonomický strom, podle kterého je obrazová sbírka organizována (dvojjazyčně). Dále bylo náročné (na práci, nikoliv na komunikaci) vytvořit tezaurus klíčových slov (dvojjazyčně). Také bylo složité (na koordinaci) přesvědčit uživatele o tom, že pořídit kvalitní obraz není jen otázka drahého optidigitálního snímače, na který jsme nedostali prostředky, ale že se dá mnohé upravit postprocessingem. Uživatelé byli nakonec zaškolení na vcelku sofistikované úpravy chromatiky obrazu pomocí editoru rastrové grafiky GIMP. Nezanedbatelná byla i časová náročnost - celý proces od vložení studie autorem až po kontrolu příspěvku garantem (tedy zkušenějším lékařem) a zpřístupnění koncovému uživateli trvá cca 14 dní.

Praktická doporučení tvůrců pro budoucí autory

Předem zajistit možnost kvalitních snímků. Autoři se často vzpírají podepsat se pod snímek, který není podle jejich představ. Toto však vyžaduje prostředky a může být náročnější na investice (v tomto projektu řešeno kompromisem).