Přihlášení do IS MU
 • Autorský kolektiv:
  • Garance projektu: JUDr. Radim Polčák Ph.D.
  • Technické řešení: Mgr. Dalibor Klusáček.
  • Vizualizace, ergonomie: Barbora Srstková, Michal Bačák, Veronika Hubáčová.
  • Obsahové řešení: Mgr. Michal Koščík, Ján Deset, Tomáš Abelovský, Michaela Poremská, Eduard Szattler, JUDr. Danuše Spáčilová, Ing. Pavel Šiler, Nicole Svoboda, Mgr. Tomáš Ščerba.
 • Projekt: Rozvojový projekt MŠMT ČR č. 83, program č. 8c "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU".
 • Typ projektu: E-learningový kurz a databáze dat (atlas) otevřená k průběžnému doplňování.
 • Použité technologie: IS MU (interaktivní osnovy, odpovědníky), blog, HTML.
 • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: Normativní systémy v kyberprostoru, Právo ICT I, Právo ICT II, Právní informatika II, Praxe – podniková, advokátní, soudní. Dále jako doplňujícím zdrojem těm studentům, kteří se zajímají více o problematiku práva a ICT.
 • V závěrečné prezentaci autora je více informací o koncepci projektu a jeho částech.

Cíl a motivace

Cílem autorů bylo vytvořit kompletní e-learningový kurz v IS doplněný o strukturovanou bázi dat (atlas), ověřit funkčnost kombinace e-learningových technologií s vazbou na IS a vytvořit redakční systém otevřený k doplňování studenty. Dalším motivačním faktorem bylo dát ve sjednocené podobě k dispozici studentům judikaturu, výstupy z výzkumných projektů a publikace týkající se problematiky z oblasti práva ICT.

Charakteristika kurzu

Způsob realizace projektu se odehrával ve třech rovinách:

 1. V IS MU došlo k modernizaci existující interaktivní osnovy. Jednotlivé moduly osnovy jsou vázány na přednášky a obsahují prezentace, povinnou četbu, doplňující zdroje k tématům a odpovědník.
 2. Dále vznikl blog "Pracovní skupiny pro právo a ICT PrF MU", který autoři chtějí využít ke komunikaci a zapojit ho do výuky.
 3. Nejnáročnější bylo vytvoření webové interaktivní aplikace s redakčním systémem, tzv. Atlasu práva ICT a právní informatiky. Atlasem se rozumí strukturovaný informační zdroj obsahující různé typy informačních zdrojů dostupných prostřednictvím odkazů. Každý zdroj obsahuje stručný popis a orientační údaje. Je možné v něm najít plné texty judikátů nebo odkazy na ně, digitalizované citace z učebnic, plné texty článků, videa z přednášek a konferenčních referátů, studentské práce apod. Atlas je členěn dle praktických oblastí, součástí je fulltextové vyhledávání v záznamech, třídění dle typu záznamu (článek, judikát, příklad apod.) a nastavení RSS kanálu. Tento informační zdroj má vlastní redakční systém a je otevřený pro autory na základě různé úrovně práv. Celkově je kladen důraz na vizuální vyhledávání.

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.

Problémy, se kterými se autoři potýkali

Vzhledem k promyšlenému zadání, před které se autoři postavili, k žádným větším problémům při realizaci nedošlo. Jediné, co bylo nutné konzultovat, bylo finální fyzické uložení atlasu, pro něhož se nakonec našlo místo na serverech Fakulty informatiky.

Praktická doporučení tvůrců pro budoucí autory

Důkladná definice cílů a koncepce. Předem počítat s prostorem pro změny v systému i koncepci. Důležitý je výběr platformy s ohledem na použití – výhoda různých informačních zdrojů (diverzita, atraktivita, ergonomie). Klást důraz na ergonomii a vizuální stránku. Nechat si prostor pro praktické testování a zapojení studentů a doktorandů. Autoři ocenili zejména zapojení studentů a doktorandů do projektu, jednoduchou projektovou administrativu a kontrolní dny, které byly stanoveny v průběhu realizace projektu.