Přihlášení do IS MU

Právnická fakulta

Vliv římského práva na evropské právní myšlení: pocta Valentinu Urfusovi
logo fakulty
Vliv římského práva na evropské právní myšlení: pocta Valentinu Urfusovi

Autoři: Židlická, Michaela - Ciprovský, Tomáš - Dostalík, Petr

Výuková publikace Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi je primárně určena studentům stejnojmenného volitelného předmětu (PrF:MV402K). Zabývá se zkoumáním tématu tzv. „veřejnoprávní recepce“ římského práva, umožňuje pochopení základního proudu evropského právního vývoje, jehož vyvrcholením je podoba současného právního státu. Výukový text má přiblížit zájemcům historické procesy, které profesor Valentin Urfus vědecky analyzoval, popsal a uvedl do souvislostí na úrovni …více

Základy práva vysokých škol
logo fakulty
Základy práva vysokých škol

Autoři: Kudrová, Veronika - Smrčka, Jiří

Recenzováno

Publikace Základy práva vysokých škol slouží jako multimediální výuková pomůcka k předmětu Právo vysokých škol (MV706K), jehož zavedení mezi předměty vyučované Právnickou fakultou Masarykovy univerzity bylo v roce 2012 podpořeno Fondem rozvoje vysokých škol (pod č. projektu FRVS/1810/2012). Publikace nezpracovává celou šíři problematiky, nýbrž poskytuje základní přehled o materii stěžejních oblastí vysokoškolského práva vycházející ze současné právní úpravy …více

Rodinné právo – Czech Family Law
logo fakulty
Rodinné právo – Czech Family Law

Autoři: Králíčková, Zdeňka - Dávid, Radovan - Kornel, Martin - Hořínová, Anna - Janočková, Michaela - Volková, Jana - Kozlová, Veronika

Účelem výukových prezentací na webu Rodinné právo – Czech Family Law v česko-anglické verzi je poskytnout studentům přehled o klíčových institutech tohoto základního pilíře soukromého práva, především v rámci přednášek předmětu PrF:MP509Z a MP509Zk Rodinné právo. Prezentace – s ohledem na schématičnost – nemohou nahradit přednášky samé, ani učebnici rodinného práva. Jde-li o jejich zaměření, pozornost je soustředěna zejména na statusové otázky (mateřství, otcovství …více

Právo proti domácímu násilí
logo fakulty
Právo proti domácímu násilí

Autoři: Králíčková, Zdeňka - Dávid, Radovan - Kornel, Martin - Žatecká, Eva - Volková, Jana

Webové prezentace Právo proti domácímu násilí jsou určeny zejména posluchačům Právnické fakulty zapsaným do výběrového semináře MV802K:Právo proti domácímu násilí jako doplněk stejnojmenných skript vydaných v nakladatelství C. H. Beck, 2011, a sylabů. Tým vyučujících zpracoval základní informace týkající se domácího násilí jako závažného socio-patologického jevu. Po vymezení základních pojmů je věnována pozornost vývoji právní úpravy proti domácímu násilí …více

Principy právního myšlení
logo fakulty
Principy právního myšlení

Autoři: Telec, Ivo

Snímky vybrané mezi Principy právního myšlení mají osvětlit základy právního uvažování a rozhodování o právních věcech. Texty jsou laděny právně filozoficky s tím, že na základní otázky přirozené spravedlnosti, jakož i na otázky právnického vzdělávání, navazují dílčí projevy vědecké. Texty navazují na Vědeckou propedeutiku, na Občanské právo – všeobecně, na Právní principy a zásady soukromého práva, jakož i na Výklad soukromého práva. Slouží za širší základ …více

Občanské právo
logo fakulty
Občanské právo

Autoři: Telec, Ivo

Výběr snímků z prezentace Občanské právo zahrnuje úvod do obecného soukromého práva neboli práva občanského včetně náčrtu jeho dějinného vývoje a výhledu v evropském kontextu. Zahrnuty jsou též otázky zásad soukromého práva na pozadí obecných právních principů, jakož i třídění různých skutečností v právním smyslu. Pozornost je soustředěna též na výklad soukromého práva, zejména pak na výklad soukromoprávní úkonů s přihlédnutím k výkladu právních …více

Právo duševního vlastnictví
logo fakulty
Právo duševního vlastnictví

Autoři: Telec, Ivo

Výběr z poměrně rozsáhlé problematiky Práva duševního vlastnictví je započat obecnou části tohoto odvětví, která je pojímána v mezinárodním a komunitárním kontextu včetně dějinných pohlednutí. Důraz je kladen na globální pojímání těchto práv. Obecná část je doplněna o vymahatelnost práv. Ze zvláštních oblastí práva duševního vlastnictví jsou vybrány otázky práva užitně vzorového, dále práva zlepšovatelského, práva databázového, práva obchodního tajemství …více

Vědecká propedeutika
logo fakulty
Vědecká propedeutika

Autoři: Telec, Ivo

Výběr z textu Vědecká propedeutika je zaměřen zejména na právní infrastrukturu výzkumu a vývoje a na právní souvislosti. Vedle toho zahrnuje i obecné otázky vědoslovné včetně otázek vědeckého nebo filozofického myšlení. Zvláštní pozornost je věnována právním aspektům výzkumu a vývoje, veřejným soutěžím a veřejným zakázkám, a to v kontextu akademického prostředí. Nedílnou součástí jsou snímky z oboru morálky vědeckého povolání včetně právních důsledků …více

Právní dějiny na území Slovenska
logo fakulty
Právní dějiny na území Slovenska

Autoři: Vojáček, Ladislav - Schelle, Karel

Cílem výukového webu Právní dějiny na území Slovenska je zprostředkování poznání vývoje státního zřízení, pramenů práva a důležitých právních institutů na Slovensku, se kterým pojí naši republiku dlouhá společná historie. Stačí připomenout, že již od konce 15. století měly české země a Slovensko téměř nepřetržitě společnou hlavu státu. Studijní web sleduje vývoj od počátků státního života až po rozpad společného československého státu. Větší akcent je položen …více

Říšská sbírka zákonů, Moravská sbírka zákonů (1849-1918) - virtuální knihovna
logo fakulty
Říšská sbírka zákonů, Moravská sbírka zákonů (1849-1918) - virtuální knihovna

Autoři: Tauchen, Jaromír - Salák, Pavel

Virtuální knihovna zprostředkovává zákony a podzákonné právní předpisy v českém jazyce platných na našem území, které byly zveřejněné v rakouské říšské sbírce zákonů mezi léty 1849 - 1918. Rovněž je zde možné najít moravskou sbírku zákonů z tohoto období. Umožněno tak je listování, čtení a také vyhledávání v historických rakouských právních textech a textech zákonů v českém jazyce. Sbírka digitalizovaných historických zákonů Rakouska-Uherska dokumentuje …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?