Přihlášení do IS MU
Vliv římského práva na evropské právní myšlení: pocta Valentinu Urfusovi
logo fakulty
Vliv římského práva na evropské právní myšlení: pocta Valentinu Urfusovi

Autoři: Židlická, Michaela - Ciprovský, Tomáš - Dostalík, Petr

Výuková publikace Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi je primárně určena studentům stejnojmenného volitelného předmětu (PrF:MV402K). Zabývá se zkoumáním tématu tzv. „veřejnoprávní recepce“ římského práva, umožňuje pochopení základního proudu evropského právního vývoje, jehož vyvrcholením je podoba současného právního státu. Výukový text má přiblížit zájemcům historické procesy, které profesor Valentin Urfus vědecky analyzoval, popsal a uvedl do souvislostí na úrovni …více

Pravděpodobnost a statistika II
logo fakulty
Pravděpodobnost a statistika II

Autoři: Forbelská, Marie - Koláček, Jan

Recenzováno

Výuková publikace Pravděpodobnost a statistika II popisuje náhodný výběr a základní výběrové charakteristiky, dále obsahuje stručný přehled z teorie odhadu. Zabývá se vlastnostmi bodových odhadů, zejména nestranností a konzistencí, zmínka je též o postačujících statistikách a regulárních odhadech a také jsou popsány některé metody bodových odhadů. Dále jsou studovány intervalové odhady parametrů, zejména normálního rozdělení a také odhady založené na centrální …více

Pravděpodobnost a statistika I
logo fakulty
Pravděpodobnost a statistika I

Autoři: Forbelská, Marie - Koláček, Jan

Recenzováno

Výuková publikace Pravděpodobnost a statistika I obsahuje axiomatický přístup k teorii pravděpodobnosti, dále popisuje náhodné veličiny a náhodné vektory a rozdělení pravděpodobností. Poté se zabývá charakteristikami rozdělení pravděpodobností, zejména charakteristikami polohy a variability, zmínka je též o charakteristické funkci. Závěr je věnován zákonům velkých čísel a centrální limitní větě. Většina tvrzení je přímo dokázána, některé složitější pasáže se …více

Platón bez idejí
logo fakulty
Platón bez idejí

Autoři: Petrželka, Josef

Recenzováno

Výuková publikace Platón bez idejí ke stejnojmennému kurzu (FF: PH0190) se zabývá čtyřmi tématy Platónovy filosofie mimo jeho ústřední nauku o idejích. Cílem je ukázat, že také Platónovo pojetí kosmu (a materiálního světa), duše, společnosti a státu a jeho koncepce umění představují významné myslitelské počiny, které měly zásadní vliv na další vývoj myšlení v těchto čtyřech disciplínách.

Nelineární dynamika a její aplikace
logo fakulty
Nelineární dynamika a její aplikace

Autoři: Přibylová, Lenka

Recenzováno

Elektronický text Nelineární dynamika a její aplikace je podkladem pro přednášku stejnojmenného předmětu PřF:M6201. Text orientován aplikačně a seznamuje se základy teorie bifurkací spojitých a diskrétních dynamických systémů. Základní nelineární jevy spojité i diskrétní dynamiky jsou studovány jak teoreticky, tak na některých vybraných modelech reálných procesů z oblastí populační dynamiky, enzymatické kinetiky, modelů neuronů, ekonomických modelů nebo fyziky. …více

Vybrané texty z politické geografie
logo fakulty
Vybrané texty z politické geografie

Autoři: Lněnička, Libor

Recenzováno

Interaktivní učební text Vybrané texty z politické geografie k předmětu PdF:Ze2MP_PGP9 Politická geografie je určen pro všechny zájemce o společensko-politické dění ve světě. Hlavním cílem předloženého textu je shrnout zásadní myšlenky a proměny společensko-politického života a vývoje jednotlivých států světa. Politická geografie ve své podstatě odráží historicko-společenské procesy, které historicky formovaly nové státní útvary, přispívaly ke změně společenských …více

Užití matematiky ve fyzikální optice
logo fakulty
Užití matematiky ve fyzikální optice

Autoři: Přibylová, Lenka - Hemzal, Dušan

Elektronický text Užití matematiky ve fyzikální optice je určený pro obor Optometrie na LF MU a vznikl z potřeby propojit předměty týkající se optiky s Matematikou I. a II. a vytvořit souhrn úloh z různých částí optiky tak, aby je bylo možné použít v předmětu Matematika a ukázat na nich aplikace základních matematických pojmů a metod v optice. Na druhé straně v odborných předmětech lze nahlédnout zpět do matematiky. S publikací lze pracovat on-line, nicméně v některých …více

Multimediální pomůcka z audiovizuální kultury pro potřeby vyučujících a studentů MU
logo fakulty
Multimediální pomůcka z audiovizuální kultury pro potřeby vyučujících a studentů MU

Autoři: Krátká, Jana - Vacek, Patrik

Multimediální pomůcka z audiovizuální kultury pro potřeby vyučujících a studentů MU má sloužit především pro rozšíření přehledu studentů, vyučujících a dalších zájemců z MU v oblasti audiovizuální kultury. Usiluje o to stát se přívětivým průvodcem vybranými tématy filmové a audiovizuální kultury či multimediálním zdrojem, na nějž je možné při výuce nebo studiu opakovaně odkazovat pro podrobnější a ilustrativní přiblížení daných problémů. Jednotlivé lekce jsou doprovázeny bohatým ilustrativním materiálem (videoukázky …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?