• 1.Koncepce Katalogu
  Katalog předmětů je soustava aplikací, které slouží k pořizování, udržování a zveřejňování informací o předmětech vyučovaných na univerzitě. S většinou operací pro správu Katalogu mohou pracovat pouze pověřené osoby (podrobnosti viz níže v sekci o přístupových právech).

 • 2.Co je to předmět v Katalogu?
  Pro potřeby kompatibility se zaváděným programem ECTS na výměnu studentů a sjednocení struktury Katalogu v rámci školy mají předměty v Katalogu některé důležité vlastnosti:
  • Každý předmět tvoří výukový celek probíhající pouze jedno časové období (typicky semestr).
  • Každý předmět student zapisuje a ukončuje právě jedním způsobem; definován je doporučovaný typ ukončení a případné další možné typy ukončení, na které lze doporučované ukončení změnit.
  • Každý předmět je označen zkratkou (kódem), která je na fakultě jedinečná a slouží k hlavní identifikaci předmětu. Striktně se nedoporučuje měnit v dalších bězích předmětu (např. za rok) kód předmětu – vede k obtížnému udržení návaznosti.
   Note

   Není možné použít tentýž kód pro dva různé předměty a to ani v případě, že např. první předmět již byl zrušen a dále nebude vypisován.

  • Zapisují-li si studenti více oborů společně tentýž předmět (stejná osnova, vyučující...), měla by pro něj existovat pouze jedna položka v Katalogu.
  • Probíhá-li výuka předmětu paralelně (seminární skupiny, cvičení v laboratořích), nedělte předmět na více jednotek. Zaveďte ho s jedinečným kódem, který si studenti budou zapisovat. V době okolo vlastního zápisu budete moci specifikovat, kolik skupin poběží, rozdělit mezi ně vyučující a podobně.

 • 3.Editace a prohlídka předmětů
  Editace:
  Informační systém Předměty (Editace – úprava) Úprava základních údajů
  Informační systém Předměty (Editace – úprava) Úprava sylabu a doplňujících údajů učitele
  Prohlídka:
  Informační systém Předměty (Editace – úprava) Úplný (technický) výpis všech údajů

  Příznaky:

  Nevypisuje se
  Takto označený předmět je pro uživatele téměř neviditelný, prohlédnout si ho lze pouze explicitně (např. volbou „včetně nevypisovaných předmětů“). Student se do něj nemůže zapsat.
  Doporučené ukončení
  Každý předmět má právě jedno doporučené ukončení (např. zkouška). Kromě toho smí mít další možná ukončení; student může zvolit např. že místo zkoušky hodlá skládat kolokvium. Přehledy ukončení a známek dané fakulty lze najít zde.
  Lze ukončit mimo zkouškové období
  Jedná se pouze o informativní příznak. Typicky lze zkušební termín vypsat v Záznamníku učitele nejpozději do 90 dnů po ukončení zkouškového období. Je-li nastaven tento příznak, lze stanovit termíny i mimo toto období.
  Lze opakovat
  Typicky platí, že za jeden předmět nelze získat kredity vícekrát. Pokud student úspěšně absolvuje některý předmět, je při příštím pokusu o jeho zapsání v registraci a zápisu předmět tzv. červený, tj. implicitně nedoporučený studijním oddělením k potvrzení. V některých případech je toto nepraktické, např. u předmětu Diplomová práce, či Projekt, které se typicky zapisují opakovaně. Příznak „Lze opakovat“ potlačí varovné hlášení, že předmět již byl absolvován a předmět lze bez formalit zapsat znovu.
  Nabízet mimo mateřské obory
  Jedná se pouze o informativní příznak. Každý student může požádat o studium libovolného předmětu MU. Pokud není předmět nabízen mimo mateřské obory, úředník/vyučující vidí varovné hlášení. Studenti jsou instruováni, že jejich žádosti o takový předmět nebude bez dalšího vyhověno.
  Neuvádět na vysvědčení
  Takto označený předmět se nepromítne do oficiálních výpisů známek (vysvědčení).
  Hodnotí všichni vyučující
  Přístup ke vkládání známek takového předmětu mají explicitně vyjmenovaní učitelé předmětu a všichni, kteří v daném období vyučují jiný předmět zařazený na stejné pracoviště nebo na podpracoviště. Hodnocení předmětu pak mohou vkládat všichni učitelé, kteří něco v daném semestru učí na témže pracovišti, nebo na podpracovišti. (Typicky pro hodnocení projektů, diplomových prací...)
  Editace sylabů a doplňujících informací
  Vyjadřuje právo osob s právem katal_a, katal_b, katal_c zařazené na pracoviště předmětu, garanty předmětu, vedoucí garančního pracoviště předmětu, kontaktní osoby a vyučující (nebo jeho zástupce). Garant, vedoucí garančního pracoviště a osoba „přednášející“ navíc mohou přidat do záznamu další vyučující (a tím jim např. zpřístupnit editaci doplňujících údajů). Učitel a garant smí editovat pouze v době, kdy mohou editovat vedoucí garančního pracoviště (viz harmonogram pro dané období).
  Práce se záznamníkem učitele, vkládání známek, vypisování zkušebních termínů
  Může provádět kdokoliv uvedený u předmětu v Katalogu, tj. garant, osoba podílející se na výuce, kontaktní osoba a dále lidé s právem s_studium, s_vyuka zařazení na pracoviště předmětu a vedoucí garančního pracoviště.

 • 4.Co je třeba udělat před začátkem plnění Katalogu?
  Založit nové časové období
  Založit nejlépe podzimní i jarní semestr a vyplnit časový harmonogram. Konkrétní běh předmětu je určen dvojicí kód a období, např. M000 a Podzim 2005. Do aplikace se dostanete pomocí odkazů:
  Informační systém Předměty (Časová období – semestry) Plnění časových období
  Zkopírovat předměty ze starých období
  Před začátkem úprav nového semestru katalogu ho předvyplňte loňskými údaji. Lze přesouvat, kopírovat, rušit hromadně předměty. Do aplikace se dostanete pomocí odkazů:
  Informační systém Předměty (Časová období – semestry) Manipulace s obsahem období
  Zkontrolovat garanty předmětů a zařazení předmětů na pracoviště
  Garanti jsou osoby zodpovědné za obsahovou náplň předmětu a zařazení předmětu do studijního programu. Do aplikace se dostanete pomocí odkazů:
  Informační systém Předměty (Časová období – semestry) Parametrizovaný výpis seznamu předmětů
  Zkontrolovat přidělení explicitních katalogových práv
  Jedná se o práva katal_a, katal_b či katal_c. Dohodnout se s odpovědným proděkanem na aktualizaci přidělení přístupových práv, případně na nových fakultních zadavatelích údajů do Katalogu.
  Výběr rubrik do tištěného Studijního katalogu
  Dohodnout se s odpovědným proděkanem, jaké rubriky se budou sázet do Studijního katalogu, a upozornit plniče, že zejména tyto kolonky je nutné vyplnit na základě dohody s odpovědným proděkanem a sazečem brožury vyhlásit fakultní termíny pro plnění Katalogu předmětů a korektury Studijního katalogu.
  Plnění doplňujících informací o předmětech
  Informovat, že doplňující informace o předmětu (včetně sylabů, českých i anglických) si plní vyučující sami. U kurzů převedených z minulého roku může být vhodné provést revizi sylabu, doplnit doporučenou literaturu ke kurzu atd.
  Kontrolní aplikace
  Připomenout fakultním uživatelům aplikaci sloužící k výpisu Katalogu předmětů „po sloupečcích“ (výhodné pro rozsáhlejší kontroly přes větší množství vybraných předmětů)
  Informační systém Předměty (Časová období – semestry) Parametrizovaný výpis seznamu předmětů
  a seznámit je s Úplným výpisem všech údajů (vhodné pro kontroly úplnosti zadání údajů pro menší množství předmětů, například pro „moje“ předměty)
  Informační systém Předměty (Časová období – semestry) Úplný (technický) výpis všech údajů
  Potvrzení správnosti
  Zvážit, zda bude fakulta vyžadovat po vyučujících potvrzení správnosti údajů zadaných o jeho předmětech v Katalogu. Vyučující mají možnost správnost informací potvrdit v Úplném výpisu všech údajů, což může být výhodné při korekturách brožury, případně vytvořit a zveřejnit mechanismus kontroly, korektur a oprav textu Studijního katalogu tak, aby se změny promítaly i do IS – soulad informací v tištěném a elektronickém katalogu je důležitý například při registraci a zápisu předmětů.
  Atributy předmětů
  Dohodnout s odpovědným proděkanem a sazečem brožury strukturu atributů předmětů, případné nové atributy definovat, požádat plniče, aby atributy pečlivě vyplnili. Zvážit, které předměty fakulta označí atributem „zaklad“ a tím je nabídne studentům ostatních fakult k zapsání (pro předměty označené tímto atributem nejsou požadovány vyšší než středoškolské znalosti).

 • 5.Příznaky časových období
  Období je typicky semestr akademického roku. Katalog udržuje pro každý semestr zvláštní sadu předmětů, protože v čase se mění vyučující, ukončení atd.
  Obvyklý semestr
  Příznak, že jde o skutečný semestr, jehož harmonogram se přibližně kryje s celouniverzitním semestrem. Známky z tohoto období se studentům tisknou na vysvědčení.

  Není-li období obvyklé, jde typicky o sadu pseudopředmětů (výukových jednotek), do kterých bylo třeba studenty rozdělit (cvičební skupiny, stáže na klinikách ...). Údaje („předměty“) z neobvyklých období se nevypisují na osobních stránkách učitelů.

  Informační systém Hledání
  V Prohlídce katalogu si můžete neobvyklá období zobrazit:
  Informační systém Hledání předmětu Období Včetně neobvyklých

  1Zobrazení včetně neobvyklých období.

  Studenti vidí
  Příznak odškrtněte, pokud se jedná o období sloužící k testování, nebo pro naplnění katalogu pro akreditační komisi. Studenti dané období neuvidí. Atribut „Studenti vidí“ se používá ve významu: „Toto období studenti nemají vidět“. Atribut „Katalog předmětů lze zveřejňovat“ pak ve významu: „Toto období studenti zatím vidět nemají, ale později jim bude zveřejněno“.
  Držitelé práv s_vyuka, s_studium, katal_a, katal_b a učitelé vidí všechna období, bez ohledu na tento atribut.
  Studenti si smí sami registrovat/zapisovat předměty
  Je-li tato volba zaškrtnuta, studenti si smí zapisovat a registrovat předměty vypsané v daném období sami, pomocí studentských aplikací zápisu předmětu. V opačném případě předměty může studentovi registrovat či zapisovat pouze studijní oddělení (či jiná osoba s dostatečnými právy).
  Harmonogram období lze zveřejňovat
  Příznak označte až po správném naplnění všech relevantních časových údajů (začátek registrace, výuky apod.). Harmonogram je vhodné zveřejnit v předstihu (jakmile je známý a schválený), katalog lze zveřejnit později.
  Katalog předmětů lze zveřejňovat
  Dokud není nastaven tento příznak, předměty tohoto období se veřejně neprezentují (např. na Osobních stránkách, při vyhledávání nezávisle na semestru). Až správce katalogu usoudí, že data jsou v pořádku, semestr zveřejní.
  Zveřejnit na neautentizovaném webu
  Na neautentizovaném webu (bez přihlášení do ISu) jsou implicitně viditelné pouze informace z období, která jsou obvyklými semestry a současně je zveřejněn Katalog předmětů. Zaškrtnutím toho příznaku zapnete zobrazení na neautentizovaném webu i u ostatních období. Zobrazení zveřejněného obvyklého semestru nelze na neautentizovaném webu vypnout.
  Lze editovat základní údaje o předmětu implicitními garanty a učiteli
  Pro určité časové období je možné nastavit, zda lze editovat základní údaje (vedoucí garančního pracoviště, garanti a učitelé) a doplňující údaje. Správce Katalogu potlačí editaci např. v období sazby Seznamu přednášek. Toto omezení se netýká osob s explicitními přístupovými právy katal_a, katal_b, katal_c nebo katal_d. Ta jsou na časovém období nezávislá a fungují stále.
  Lze editovat sylaby
  Možnost opravovat a plnit sylaby (osnovu, litaraturu apod.) typicky musíte potlačit v okamžiku, kdy údaje v databázi používáte pro přípravu a sazbu Studijního programu. Po zablokování opravy sylabů je smí editovat pouze osoby vlastnící explicitní práva katal_a, katal_b, katal_c a katal_d. Sylaby dále nelze opravovat po uplynutí 300 dnů od začátku výuky příslušného období. To však platí bez ohledu na nastavení tohoto příznaku. Uvedená omezení se uplatňují pouze v aplikaci určené na manipulaci s doplňujícími údaji o předmětech.
  Důležitá data období
  U každého období se eviduje šestnáct dat (registrace předmětů, zápis předmětů, podávání žádosti o postup do dalšího semestru, výuka, změny v zápisu předmětů, zkouškové období, prodloužené zkouškové období, rozpis do seminárních skupin). Registrace běží typicky v červnu a prosinci, zápis předmětů před začátkem semestru, změny v zápisu v prvních týdnech semestru.

 • 6.Kdo může pracovat s Katalogem?
  Systém přístupu k informačnímu systému je řízen pomocí přístupových práv. Manipulace s Katalogem předmětů je rozdělena na tří úrovně přístupu, v dalším textu označovaná jako práva katal_a, katal_b a katal_c. Podle toho, jaká má osoba práva, nabízejí se jí různé aplikace, či při použití určité aplikace může některé údaje pouze prohlížet a jiné editovat. Potřebujete-li s Katalogem pracovat na vyšší úrovni, než vám byla svěřena, kontaktujte lokálního správce práv. Právo katal_a (typicky explicitně přiděleno proděkanovi) umožňuje:
  • zavedení nového období a nastavení harmonogramu,
  • zavedení nového předmětu/kódu,
  • změna kódu předmětu,
  • zadání a editaci hlavního českého názvu předmětu,
  • zadání a editaci garanta a garančního pracoviště,
  • tj. červené rubriky ve formuláři pro základní údaje,
  • dále může definovat a přidělovat libovolné atributy pro danou fakultu,
  • všechno, co mohou práva katal_b a katal_c.

  Právo katal_b je implicitně nastaveno vedoucímu garančního pracoviště předmětu. Právo katal_b může být přiřazeno i explicitně. V nastavení harmonogramu období může být implicitnímu vedoucímu garančního pracoviště zakázána manipulace se základními údaji o předmětech. Pokud i přesto má s údaji o předmětech dále manipulovat, je nutné přidělit mu právo katal_b explicitně.

  Majitel práva katal_b může:

  • plnit čísla (limity, rozsahy, způsoby ukončení, ...),
  • plnit další názvy (např. anglický název),
  • plnit kontaktní osoby,
  • plnit prerekvizity, studijní povinnosti pro zápis předmětu,
  • přiřazovat předmět k oboru,
  • ... (všechny bílé rubriky ve formuláři pro základní údaje),
  • nastavovat (přidělovat) atributy (viz níže).

  Právo katal_c je typicky právo učitele a garanta. Majitel práva katal_c smí:

  • plnit osnovy, informace, ...,
  • přiřazovat publikace doporučené literatury k sylabu,
  • určovat navazující předměty.

  Přiřazovat další osoby k předmětu (ve formuláři základních informací) může pouze přednášející a garant.

  Sekce osnov a dalších doplňujících informací o předmětu, které může editovat osoba s právem katal_c (tj. vyučující předmětu), tvoří samostatný formulář, dostupný pomocí odkazů:

  Informační systém Předměty Úprava sylabu a doplňujících údajů učitele

  Osoba smí aplikací číst libovolnou fakultu a libovolný údaj. Zde není nic důvěrného. Pokud osoba nemá právo určité údaje editovat, otevře se jí příslušný formulář pouze s údaji vypsanými (např. pro kontrolu).

  Explicitní oprávnění katal_a, katal_b, katal_c se může vztahovat na celou školu, fakultu, či menší pracoviště. Správce práv při zadávání práva přidělí dotčenou oblast, tzv. zařazení. Tj. např. proděkan fakulty má typicky právo katal_a 1431 na celou fakultu, vedoucí určité sekce/katedry má právo katal_a 143110 pro předměty zařazené pod tuto sekci. Předměty jsou na sekce/katedry řazeny v rubrice „zařazení“ předmětu (jedna z červených rubrik základního formuláře). Osoba s daným zařazením může předmět na umístit do svého či nižšího zařazení (např. proděkan s katal_a 1431 umístí nový předmět na úroveň fakulty, nebo ho přidělí nějaké sekci – v té chvíli s ním může pracovat i osoba s právem katal_a na danou sekci).

 • 7.Jaké aplikace Katalogu použít při přípravě nového ročníku/studijního katalogu?
  Popišme stručně, co lze využít při opravování údajů v Katalogu a korekturách pro sazbu Studijního katalogu (brožury):
  Úprava základních údajů předmětu (návod)
  Vkládací formulář pro názvy, ukončení, vyučující atd.

  Informační systém Předměty Úprava základních údajů
  Úprava doplňujících údajů předmětu (návod)
  Vkládací formulář pro učitele – sylabus, literatura atd.

  Informační systém Předměty Úprava sylabu a doplňujících údajů učitele
  Hromadná úprava základních údajů
  Vyberte předměty a poté rubriky k opravě. Tabulkový formulář umožní např. všude doplnit anglické názvy, opravit kapacitní limity ap.

  Informační systém Předměty Hromadná úprava základních údajů
  Hromadná manipulace s obory
  Tuto aplikaci lze použít k manipulaci s mateřskými obory u vybrané skupiny předmětů zpravidla v případě, že byl akreditován zcela nový obor, nebo chcete změnit nastavení stávajících oborů.

  Informační systém Předměty Hromadná manipulace s obory
  Pomocí této aplikace vyhledejte předměty, se kterými chcete dále pracovat. (Lze použít omezení na výpis předmětů, u kterých jste veden jako učitel.)
  • Pokud chcete přidat nový obor více předmětům, rozbalte nabídku oborů, označte vybrané obory a potvrďte kliknutím na „Vybrat označené obory“.
  • Lze použít též k zobrazení mateřských oborů u více předmětů před rušením mateřského oboru nebo nastavení stejných oborů u dalšího předmětu. Potvrďte volbou „Zobrazit přiřazené obory“.
  • Dále lze přiřadit všechny prezenční mateřské obory univerzity vybraným předmětům. Potvrďte kliknutím na „Přiřadit všechny prezenční obory“.
  • Můžete také zrušit všechny mateřské obory u vybraných předmětů najednou. Potvrďte volbou „Zrušit všechny obory“.
  Úplný (technický) výpis všech údajů a potvrzování správnosti
  Tabulka se všemi informacemi (volitelně jen některými) o předmětu. Vhodné např. pro tisk pro kontrolu u vyučujících, kteří s IS nepracují. Vyučující v aplikaci vidí tlačítko „potvrdit správnost“ – vhodné jako zpětná vazba pro proděkana, kolik vyučujících, již úpravy předmětu prohlásilo za definitivní.

  Informační systém Předměty Úplný (technický) výpis všech údajů
  Informace o změnách v Katalogu
  Kdo kdy provedl změnu ve formulářích Katalogu. Které předměty již učitelé potvrdili jako správné. Vhodné pro kontrolu postupu prací.

  Informační systém Předměty Informace o změnách v Katalogu předmětů
  Výpis seznamu předmětů
  Tabulka s vybranými předměty a vybranými údaji – vhodné pro hromadnou kontrolu údajů.

  Informační systém Předměty Výpis seznamu předmětů dle zadaných parametrů

 • 8.Volné atributy předmětu
  Aplikace Katalog předmětů udržuje o každém předmětu vyučovaném na škole celou řadu (desítky) údajů. Proto je v Katalogu k dispozici obecný nástroj pro popis předmětů, tzv. volné atributy. Cílem je:
  • umožnit definovat nové vlastnosti a rubriky Katalogu, informující o rysech předmětu specifických pro určitý obor,
  • vypisovat tyto informace při Prohlídce katalogu a zjednodušit studentům orientaci v nabídce předmětů,
  • vystavět podle seznamů předmětů s určitými atributy studijní plány a umožnit v pozdější fázi zavedení IS automaticky kontrolovat průchod studiem,
  • snadno aktualizovat informace o předmětech a v jarních měsících akademického roku z nich generovat seznamy potřebné pro sazbu Seznamu přednášek.

  Jak mechanismus vypadá v praxi? Garant studijního oboru nadefinuje např. atribut povinně pro MAVT a označí jím předměty povinné pro tento typ studia. Student kreditového studia při zápisu do semestru volí předměty, které hodlá studovat, a u příslušných předmětů je mu zobrazena i tato dodatečná informace, kterou by jinak obtížně hledal v brožuře (ne vždy zcela aktuální) Studijní program. Atributy označkovaný Katalog předmětů je propojen s elektronickým zápisem, kde student svou poznámkami garanta usměrněnou volbu realizuje.

  Další informace o atributech naleznete v návodu pro jejich použití. Prohlédnout si, jaké atributy fakulty nadefinovaly a přiřadily předmětům může každý pomocí odkazů:

  Informační systém Předměty Komentovaný výpis atributů předmětů


Provided you have failed to find the information you were searching for, you can contact us at istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.