• 1.Kdy vkládám svou závěrečnou práci do archivu?
  Student vkládá elektronickou verzi závěrečné práce do archivu ještě před její obhajobou. Po převzetí práce studijním oddělením již student s archivem manipulovat nemůže. Podmínky odevzdání tištěné verze práce se mohou na jednotlivých fakultách lišit, kontaktujte proto svoji katedru či studijní oddělení.

  Tip

  Ode dne převzetí práce studijním oddělením je její archiv zveřejněn celému světu. Práce zůstává veřejná i v případě, že studijní oddělení zrušilo převzetí práce nebo vám udělilo třídenní výjimku pro manipulaci s archivem.

  Studijní oddělení vytvoří záznam o závěrečné práci a založí archiv. Do archivu student vkládá celou závěrečnou práci včetně příloh, naměřených dat atd. Závěrečnou práci vkládá student do archivu sám. Student smí s obsahem archivu manipulovat do převzetí práce studijním oddělením. Vedoucí práce a oponenti smí s obsahem archivu manipulovat po převzetí práce, majitelé práva s_studium a s_vyuka (typicky studijní oddělení) pak smí s archivem manipulovat prakticky kdykoli, více v otázce Kdy a kdo má přístup do archivu závěrečné práce.

  Přílohy obsahující mnoho malých souborů nebo složitou adresářovou strukturu, např. zdrojové kódy programu, vkládá student jako jeden archivní soubor, zpravidla ZIP. Fotografie nebo nesouvisející přílohy je vhodné vložit jednotlivě (pro usnadnění hromadného vložení lze využít funkci správce souborů „Vložit složky a soubory ZIPem“).

  Pozor

  Při vkládání pomocí ZIPu může dojít k masivním změnám názvů s diakritikou.

  Pozor

  Do archivu lze vkládat pouze soubory související se závěrečnou prací. Použití archivu pro šíření jiných souborů bude postihováno. Zjištěná provinění budou provozovatelé systému předávat k řešení disciplinární komisi.

 • 2.Jak vložím svou závěrečnou práci do archivu?
  Předpokládá se, že každá závěrečná práce obsahuje minimálně textovou část, kterou má student pořízenou v elektronické formě.

  Pokud textovou část tvoří více souborů anebo do archivu budete vkládat také přílohy, vložte všechny soubory (každý samostatně). Při vkládání postupujte následovně:

  Vstup do archivu pro vkládání souborů se závěrečnou prací
  Cestou

  Informační systém Student Závěr studia Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce Manipulace s archivem závěrečné práce

  se dostanete do svého archivu. Nemusíte soubory pojmenovávat vlastním jménem a příjmením, protože toto je jen váš archiv.

  Zkontrolujte záhlaví, zda máte vybranou správnou práci
  Pokud máte více než jedno studium, či více než jednu závěrečnou práci ke studiu, zkontrolujte, zda máte vybranou opravdu tu práci, ke které hodláte vložit soubor(y). Pokud ne, vraťte se na stránku „Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce“ a znovu vstupte do archivu s výběrem odpovídající práce.
  Vložte textovou část do archivu
  V archivu klikněte na odkaz „Vstup do archivu pro vkládání souborů se závěrečnou prací“. Zde si přes odkaz „Vložení souboru“ otevřete formulář. Upřesněte typ nahrávaného souboru a dohledejte soubor ve vašem počítači. Můžete také upravit název vkládané práce či doplnit popis vkládaného souboru, tyto údaje ale nejsou povinné. Po uložení formuláře se vybraný soubor zavede do archivu a systém k němu po zpracování vytvoří jeho textovou verzi (ve formátu .txt). Velikost zaváděných souborů není ze strany ISu omezena, omezený limit (obvykle 2 GB) mohou mít pouze internetové prohlížeče. Bližší informace o nahrávání velkých souborů naleznete v Nápovědě k „Úschovně“.

  1 Formulář pro zavedení práce.

  Zavedené soubory se vám přehledně zobrazí na stránce archivu. Soubory můžete odstranit pomocí ikonky za názvem souboru.

  1 Přehled zavedených souborů.

  Pozor

  Do archivu je možné vkládat text práce ve formátu pro MS Word (.doc či .docx), v podobě textového dokumentu ve formátu OpenDocument ODF (.odt) či v přenosném formátu dokumentů PDF (.pdf). Vkládáte-li práci ve formátu pro MS Word nebo OpenDocument ODF, pak se PDF a holý text vytvoří automaticky. Vložíte-li rovnou PDF, holý text se vytvoří z PDF též automaticky. Přílohy či další související soubory vkládejte dle vlastní úvahy.


  Pozor

  Nahrávaný soubor (odevzdávaná práce) nesmí být uzamčen heslem, zašifrován nebo jinak nečitelný.

  Ověřte, že se vytvořila textová verze. Pro dostatečné vyplnění archivu je nutné, aby k textu práce existovala s ním totožná verze obsahující holý text. K souborům, které vložíte ve Wordu nebo ODF, se zpravidla do půl hodiny vytvoří automaticky jejich textové verze. Textové verze jsou nutné k tomu, aby bylo možné v archivech závěrečných prací vyhledávat.

  Tip

  Dokumenty vytvořené v OpenOffice.org či LibreOffice není nutné převádět do formátu pro MS Word (přípona .doc či .docx), lepší je ponechat soubory v nativním formátu ODF (přípona .odt) nebo případně rovnou exportovat do přenosného formátu dokumentů PDF (přípona .pdf). Zkontrolujte si, zda soubory v archivu závěrečné práce odpovídají vašim představám. Vhodné je zkontrolovat všechny soubory, tedy jak vámi vložené, tak automaticky vytvořené – textová verze dokumentu a případně PDF varianta. Pokud konverze neproběhla správně, vložte soubory rovnou v PDF.

 • 3.Kdy je archiv dostatečně naplněn?
  Pro posouzení, zda je archiv se závěrečnou prací naplněn, se použijí tato kritéria:

  1. Je vyplněna anotace anglicky textem o délce alespoň 100 znaků.
  2. Pokud student studuje obory, z nichž alespoň jeden je v češtině nebo slovenštině, pak je povinen vyplnit i českou anotaci o délce alespoň 100 znaků.
  3. Jsou vyplněna klíčová slova textem o délce alespoň 30 znaků.
  4. Archiv obsahuje v nejvyšší úrovni textovou verzi o velikosti alespoň cca 3000 znaků a k ní připojený soubor ve formátu MS Word (.doc nebo .docx), ODF nebo PDF.
  5. Je vyplněn jazyk závěrečné práce.
  6. Je potvrzena shodnost elektronické a případné tištěné varianty závěrečné práce.

  Výsledek posouzení se sděluje studentovi v aplikacích souvisejících se závěrečnou zkouškou. Na archivy, které jsou dostatečně naplněny a práce mají vloženou známku, jsou odkazy ze stránek pro hledání osob (Lidé).

 • 4.Proč už nemůžu opravovat vloženou závěrečnou práci, anotaci ani nic jiného?
  Vaši práci už převzalo studijní oddělení a od té chvíle je archiv „uzamčen“. V případě nutnosti můžete požádat studijní oddělení o udělení třídenní výjimky pro manipulaci s archivem.

  Pozor

  Dříve než odevzdáte tištěnou podobu práce, zkontrolujte si, zda obsah veškerých souborů vložených do archivu (včetně převedených do PDF a holého textu) odpovídá vašim představám. Mějte na vědomí, že studijní oddělení vám není povinno třídenní výjimku pro manipulaci s archivem udělit.

 • 5.Jak požádám o skrytí části závěrečné práce?
  Požádat o skrytí části závěrečné práce můžete pouze za výjimečných okolností dle čl. 40 SZŘ.

  Žádost lze podat přes „Úřadovnu“:

  Informační systém Student Během Studia Úřadovna Podání nové žádosti Žádost o skrytí části závěrečné práce

  Je nutné, aby student v žádosti uvedl soubory, které mají být skryty, a samostatně je vložil pod vhodným názvem do archivu. Záleží na dohodě s vedoucím práce, zda se bude jednat o dvě verze textu práce nebo pouze o vyčleněné kapitoly či přílohy práce. Žádost bude postoupena odpovědným osobám k posouzení, o výsledku budete informováni e-mailem. Poté, co bude žádost schválena, nastaví skrytí požadovaných souborů před zveřejněním práce administrativní pracovník.

 • 6.Proč je moje závěrečná práce veřejně přístupná?
  Povinnost zveřejnění závěrečné práce je dána zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách).
  § 47b

  Zveřejňování závěrečných prací

  (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy.

  (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.

  (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.

  Informace o zveřejňování závěrečných prací najdete také ve Výkladu studijního a zkušebního řádu.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.