Kamenice 5B09B09/213  • Mgr. Karel Špalek, tel. 549496592 (CIT)