Kamenice 5A19312  • doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D., tel. 549494269 (LF)