Arna Nováka 1, BrnoAA.215  • doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D., tel. 549494636 (ÚKS)
  • Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D., tel. 549495190 (ÚKS)
  • Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D., tel. 549495179 (ÚKS)
  • Mgr. Jana Steklá, Ph.D., tel. 549495078 (ÚKS)