Joštova 10, Brno4.69  • prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (KPol)