Arna Nováka 1, BrnoAA.214  • Mgr. Jana Mikulová, Ph.D., tel. 549495319 (ÚKS)
  • prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D., tel. 549497647 (ÚKS)