logo Lékařská fakulta Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110118 KTLR FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
zástupkyně přednosty klinikyprof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři