logo Lékařská fakulta Stomatologická klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110130 STK FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednostka klinikyprof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
zástupkyně přednosty klinikyprof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci