1. Aprobační komise
 2. Akademický senát
 3. Asistenti ASMU
 4. Legislativní komise ASMU
 5. Ekonomická komise ASMU
 6. Volební a mandátová komise ASMU
 7. Doktorandská komise ASMU
 8. Disciplinární komise
 9. Evidence spolupracovníků pracoviště
  • Katedra environmentálních studií
  • Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku
 10. Mezinárodní vědecká rada
 11. Kolegium děkana
 12. Knihovní komise
 13. Dislokační komise
  • Středoevropský technologický institut
 14. Ekonomická komise
 15. Ediční rada (vědecká redakce)
 16. Etická komise
 17. Etická komise pro výzkum
 18. IT komise
  • Středoevropský technologický institut
 19. Ubytovací komise
 20. Rada pro kulturu a umění
 21. Komise pro rozvoj a zajištění kvality doktorského studia
 22. Odborná komise pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení
 23. Panel pro rovné příležitosti
 24. Redakční rada Magazínu M
 25. Rada pro informační technologie
 26. Rada pro transfer technologií
 27. Stipendijní komise
 28. Komise pro stravovací politiku
 29. Programová rada Univerzitního centra Telč
 30. Rada pro rozvoj výzkumných infrastruktur
 31. Rada pro výstavbu
 32. Programová rada Univerzity třetího věku
 33. Komise pro pediatrickou specializaci
 34. Komise požárně technická a bezpečnosti a hygieny práce
 35. Kolegium rektora
 36. Kolegium ředitele
 37. Rozšířené kolegium rektora
 38. Rada pro strategické výzkumné projekty
 39. Krizový štáb
 40. Komise pro technický rozvoj
 41. Krizový výbor
 42. Komise pro vyhodnocení Ceny děkana
 43. Rozšířené kolegium děkana
 44. Legislativní rada
 45. Likvidační komise
 46. Oborová komise
 47. Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat LF MU
 48. Oborová rada
 49. Porada vedení
 50. Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL
 51. Pracovní skupina pro restrukturalizaci Centra léčivých rostlin
 52. Pracovní skupina pro simulace v medicíně
 53. Pracovní skupina pro strategii ve vizuální prezentaci
 54. Rada garantů studijních programů
 55. Rozvrhová komise
 56. Rada pro vnitřní hodnocení
 57. Zástupci MU v RVŠ
 58. Správní rada
 59. Vedení
 60. Vědecká rada