• 1.Kdo je e-technik, jak jej kontaktovat?
  E-technik je servisní osoba pro elektronickou podporu výuky v IS MU, řeší každodenní rutinní otázky i metodicky podporuje rozvoj e-learningu prostřednictvím IS MU jako celku na fakultě. Kontaktujte jej nejlépe na adrese etech@fi.muni.cz. Pro urychlení komunikace uveďte v e-mailu svoje učo a fakultu, na které pracujete.

  Seznam e-techniků: https://is.muni.cz/auth/podpora/etech/

 • 2.Musím být zběhlý v IT, když chci zkusit e-learning?
  E-learningové prvky lze do výuky zavádět v libovolné úrovni složitosti. Několik nástrojů je velmi jednoduchých, zvládnete je obdobně jako zasílání e-mailu, zadávání známek, vypisování zkušebních termínů. Další vyžadují určitý čas na ovládnutí a další čas na přípravu případně provoz materiálů. V tomto přehledu níže je orientačně vymezena obtížnost jednotlivých nástrojů.

  Škola má zájem na tom, aby každý učitel, který chce základní e-larningové služby studentům zprostředovat, dostal k tomu uživatelskou podporu. E-technik je tu pro vás.

 • 3.Kolik „práce za mne“ e-technik udělá?
  Cílem projektu je zejména vyučující naučit s IS MU pracovat v základních agendách. Přímou pomoc realizuje e-technik u složitějších řešení, která jsou nad IT síly konkrétního učitele. Pracovní náplň e-technika ve vztahu k řadovým učitelům zahrnuje:
  školení
  • Pořádá obecné prezentace o možnostech e-learningu nebo o nových agendách.
  • Pořádá školení v počítačové učebně, kde si lze práci pod vedením vyzkoušet.
  konzultace
  • Přijde za vámi, vyslechne představu, doporučí agendu, posoudí realizovatelnost a náročnost, poradí kudy začít.
  • Předvede konkrétní úkony, založí první vzorový objekt (např. testovou otázku), zkontroluje nastavení před zveřejněním studentům.
  • Reaguje na dotazy - e-mailové (ev. telefonické), osvětlí chování, případnou chybu v IS MU s vámi zopakuje a nahlásí týmu IS MU.
  praktická pomoc
  • Provede složitější úkony v IS MU (nastavení různých objektů), „vykliká“ obtížnější operace.

  Note

  E-technik se nezabývá vytvářením obsahu materiálů – psaním textů, přepisováním otázek, vytvářením obrázků, skenováním materiálů. Může se však pokusit zprostředkovat takovou pomoc, je-li na fakultě dostupná.

 • 4.Chci vystavovat materiály a pokyny
  Situace: Mám dokumenty, obrázky, nahrávky, videa. Odkazy na zajímavé internetové zdroje, doplňkové články apod., které používám při výuce. Materiály mám na počítači nebo na internetu (např. na webu katedry). Je vhodné je přenést do IS MU.
  Výhody:
  • mohu omezit přístup jen na určitý okruh osob, potřebuji-li,
  • mám k dispozici statistiku přístupů – zda studenti využívají,
  • je to pohodlné pro studenta, vidí, které dokumenty jsou nové, je zvyklý hledat informace v IS MU,
  • osnovu materiálů lze členit po týdnech nebo tématech – přehledné.

  Aplikace v IS MU: Interaktivní osnovy a Soubory
  Obtížnost: jednoduché

 • 5.Chci sbírat soubory
  Situace: Studenti mají odevzdávat jeden nebo více souborů s pracemi. Mohu pro sběr otevřít Odevzdávárnu.
  Výhody:
  • pro studenta i učitele podstatně přehlednější než e-mail,
  • automatická kontrola antivirem,
  • vypracuji-li posudky (opravím práce), mohu je autorům do IS MU zavěsit hromadně či postupně,
  • mohu vynutit učo a jméno studenta do jména souboru – pohodlná práce pro mne, pokud si více prací stáhnu na počítač a opravuji je tam,
  • ihned při otevření nebo kdykoliv později mohu Odevzdávárnu otevřít pro čtení, tj. studenti si mohou prohlédnout práce kolegů či moje posudky.

  Aplikace v IS MU: Soubory, Odevzdávárna
  Obtížnost: jednoduché

 • 6.Chci studenty průběžně hodnotit
  Situace: V průběhu semestru realizuji povinné či nepovinné aktivity, chci studentům sdělovat přehledně hodnocení tak, aby jej četl pouze dotyčný.
  Výhody:
  • mohu udělovat body, automaticky je sčítat a na závěr převádět na známku,
  • u bodované aktivity mohu studentům zobrazit anonymní statistiku např. „jak písemka dopadla“,
  • mohu psát i textové komentáře,
  • mohu si evidovat také hodnocení neveřejné, kam studenti nenahlíží,
  • mohu hromadně do IS MU vložit soubory tak, aby každý student měl přístupný pouze soubor určený jemu – např. posudky na aktivity realizované mimo IS MU.

  Aplikace v IS MU: Poznámkové bloky a Soubory
  Obtížnost: jednoduché

 • 7.Studenti si mají vybírat témata a přihlašovat se na ně
  Situace: Studenti si mají rozebrat témata referátů, esejí, projektů. Použiji shodnou agendu, která se používá pro vypisování témat závěrečných prací, umístěnou v Záznamníku učitele – Rozpisy studentů.
  Výhody:
  • lze nastavit kapacitu: studenti si vybírají individuálně, nebo tvoří skupiny,
  • lze nastavit čas přihlašování od-do.

  Aplikace v IS MU: Rozpisy studentů
  Obtížnost: jednoduché

 • 8.Chci použít Procvičování - inteligentní dril
  Situace: Chci, aby si studenti osvojili encyklopedické partie mého kurzu nebo dovednosti osvojitelné procvičováním u počítače. Mohu připravit velké množství jednoduchých otázek, které drilem prohlubují a fixují znalosti. Například procvičovat pojmy, čísla (hodnoty), jednoduché příklady. Dobře využitelné u jazykových kurzů (slovní zásoba, gramatika, překlad, slovosled, ...).
  Výhody:
  • k dispozici je analýza odpovědí – co dělá studentům problémy,
  • větší množství otázek lze (spíše za pomoci technika) vložit hromadně,
  • student se může vracet k chybným odpovědím,
  • dovolím-li, může student kliknutím vznášet námitku vůči automatickému vyhodnocení – navrhnout např. alternativní řešení.

  Aplikace v IS MU: Odpovědníky
  Obtížnost: pokročilé

 • 9.Chci prohlubovat znalosti - např. zadávat příklady s klíčem
  Situace: Chci donutit studenty, aby než se podívají na řešení problémové úlohy, nejprve se pokusili o formulaci řešení.
  Výhody:
  • Mohu odpovědi ihned nebo později zveřejnit dalším studentům.

  Aplikace v IS MU: Odpovědníky
  Obtížnost: pokročilé

 • 10.Chci automatické ověřování znalostí
  Situace: Používám zaškrtávané nebo jiné testy sestávající z otázek.
  Výhody:
  • Lze použít mnoho typů otázek, způsobů bodování, konstrukce testů,
  • lze použít Tisk písemek a Skenování písemek, aby se mi formuláře automaticky rozpoznaly, převedly na body a vložily do systému,
  • lze použít i otevřené otázky, netrvám-li na automatickém zpracování.

  Aplikace v IS MU: Odpovědníky
  Obtížnost: pokročilé

 • 11.Chci zkoušet v počítačové učebně klikáním v IS MU
  Situace: Chci provést reálný test na známky, nebo při písemce zveřejnit zadání a následně vysbírat vypracované soubory (texty, analýzy, ...) do IS MU.
  Výhody:
  • Nemusím tisknout a zpracovávat papírové odpovědní listy či odevzdané práce,
  • je vyřešena bezpečnost.

  Aplikace v IS MU: Odpovědníky
  Obtížnost: pokročilé, plus vyžaduje poučit ostrahu učebny

 • 12.Chci zjistit názory studentů, chci zpětnou vazbu, diskusi
  Situace: Zajímají mne strukturované odpovědi na nějaké otázky (Kdy chtějí zkušební termíny?, Byla pro ně přínosná exkurze v čističce?, Co by chtěli zopakovat na posledním cvičení?). Nebo chci se studenty nestrukturovaně diskutovat. Mohu vytvořit Odpovědník jehož otázky nejsou bodované, nebo založit vlákno diskusního fóra.
  Výhody:
  • Studenti jsou zvyklí s IS MU pracovat, po výzvě hromadným e-mailem lze čekat, že se k otázce vyjádří např. i v době mezi prezenční výukou,
  • mohu studenty provokovat otázkami k zamyšlení, nutit je reflektovat co se učí, vyjadřovat svoje zkušenosti, komunikovat mezi sebou navzájem.

  Aplikace v IS MU: Odpovědníky, Diskusní fóra
  Obtížnost: pokročilé, u nehodnocených aktivit záleží na osobnosti učitele, zda se mu podaří studenty „donutit“ ke spolupráci

 • 13.Chci vybudovat rozsáhlý e-learningový kurz
  Aktivizační a komunikační prvky e-learningu jsou přínosné zejména v distančním studiu, kde studenti trpí izolovaností a nedostupností živého učitele, je třeba je motivovat k samostudiu. Plně e-learningové kurzy s propracovaným výkladovým obsahem (multimédia – animace, nahrávky) a s řadou kontrolních a zpětnovazebních aktivit jsou proto obvykle vyvíjeny pro kombinované studium nebo pro celoživotní vzdělávání. Vývoj plně e-learningového kurzu je náročný.

  V prezenčním studiu je obvyklejší, že učitel použije 1-2 typy aktivit jako doplněk k běžné práci v seminářích či na přednáškách.

  Chcete-li vytvářet rozsáhlý kurz, konzultujte záměr s e-technikem, může se vám pokusit na fakultě zprostředkovat technickou a didaktickou podporu. E-technik vám bude k dispozici v běžném rozsahu, jeho úkolem není podpořit jednotky špičkových kurzů, ale poskytovat plošnou podporu začínajícím a běžným uživatelům e-learningu.


Provided you have failed to find the information you were searching for, you can contact us at etech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.