• 1.Povinnosti studenta a VŠ
  Studenti, kteří studují déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok, jsou povinni uhradit poplatek za studium podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách. Příloha č. 2 Statutu MU upřesňuje, jakým způsobem jsou poplatky stanovovány a vyměřovány na MU. Vyměřování poplatků studentům, kteří naplní zákonem stanovené podmínky, je povinností veřejné vysoké školy. Student je povinen sdělit škole informace o svých studiích, které jsou v rozporu s údaji evidovanými v celostátní matrice studií. Škola naopak zveřejní podrobnosti algoritmu a konkrétního výpočtu, na základě něhož je poplatek vyměřen.

 • 2.Související základní dokumenty
 • 3.Druhy poplatků za vysokoškolské studium (podle § 58 odst. 3 a 4 zákona o VŠ)
  • poplatek za studium
  • poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce

 • 4.Za jakých okolností budu platit poplatek za studium
  Poplatek za studium je povinen hradit student, který celkovou dobou svého studia překročil jeho standardní dobu zvětšenou o jeden rok. Zde je nutné zdůraznit, že do celkové doby každého studia se počítá (a musí počítat) doba všech studií ukončených jinak než řádně, pokud po ukončení takového studia student neabsolvoval studijní program stejného typu (typy studijních programů relevantních pro vznik poplatkové povinnosti jsou bakalářský a magisterský). Doba, kdy více „neúspěšných“ studií probíhalo souběžně, se počítá jen jednou. Skutečnost, že „neúspěšné“ studium probíhalo v souběhu s jiným řádně ukončeným studiem, nijak nebrání jeho započtení do celkové doby studia následně studovaného studia.

  V případě, že student ukončí jakékoli své studium řádně, dříve ukončená studia stejného typu se přestávají počítat do celkové doby studia v jakémkoli následujícím studiu. Po řádném ukončení bakalářského studia se přestávají počítat doby dřívějších neúspěšných bakalářských studií, po absolvování magisterského studia (nenavazujícího i navazujícího) se přestávají počítat doby magisterských studií dříve ukončených jinak než řádně (nenavazujících i navazujících programů).

  Doba, po kterou bylo studium přerušeno, a doba studia v uznané době rodičovství (§ 21 odst. 1 písm. f zákona) se do celkové doby studia nezapočítává.

 • 5.Poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce
  Student studující ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce je povinen platit poplatek podle § 58 odst. 4 zákona.

 • 6.Základní postup při vyměřování poplatků za studium
  Poplatek za studium je studentovi vyměřen děkanem fakulty písemným rozhodnutím. Rozhodnutí je doručeno do vlastních rukou studenta (nebo jeho zmocněnce) na kontaktní adresu uvedenou v IS MU. V případě, že zásilku student nepřevezme, je mu po uplynutí úložní doby rozhodnutí doručeno náhradním způsobem (vzniká fikce doručení) a současně je mu text rozhodnutí zveřejněn v IS MU.

  Poplatek za studium se vždy vyměřuje na každých započatých šest kalendářních měsíců od vzniku poplatkové povinnosti bez ohledu na harmonogram akademického roku. Povinnost zaplatit konkrétní vyměřený poplatek ukončením nebo přerušením studia v průběhu doby, na kterou byl poplatek vyměřen, nezaniká.

  V případě, že student neuhradí vyměřený poplatek v zákonem stanovené lhůtě (90 dní ode dne převzetí rozhodnutí, a to i v případě podání žádosti o přezkum rozhodnutí, pokud je rozhodnuto o žádosti dříve, než uplyne těchto 90 dní), vystavuje se nebezpečí vymáhání poplatku formou exekuce.

 • 7.Jak zjistím, zda a proč mi byl stanoven poplatek za studium?
  Informaci, zda vám byl/bude vyměřen poplatek, a další informace o studiu, zjistíte pomocí odkazů

  Informační systém Student Během studia Průběh mého studia a stanovení poplatku

  Pokud vám již byl vyměřen poplatek za studium, jeho výši zjistíte v aplikaci

  Informační systém Student Během studia Stanovené poplatky

  kde naleznete podrobné informace jako je číslo výměru, typ poplatku, jeho výše a období, za které byl vyměřen. Zároveň zde jsou uvedena data doručení výměru, nabytí právní moci a datum splatnosti. Pod odkazem „Kopie rozhodnutí o vyměření poplatku“ najdete kopii textu rozhodnutí a jeho odůvodnění.

  V aplikaci je též možnost požádat si o splátkový kalendář ke konkrétnímu výměru. Použijte volbu „Podat žádost o splátkový kalendář“, do textového pole vyplňte důvod pro vystavení splátkového kalendáře a žádost odešlete kliknutím na „Podávám žádost“.

 • 8.Jak zjistím výši poplatků za studium?
  Výši poplatků zjistíte v tabulce, ke které se dostanete cestou

  Informační systém Student Během studia Přehled výše poplatků za studium

 • 9.Jak zaplatím konkrétní poplatek za studium?
  Poplatek za studium zaplaťte bankovním převodem. Každý výměr má svůj vlastní variabilní symbol, který je důležité přesně vyplnit do příkazu k úhradě (jinak může být výměr poplatků považován za neuhrazený, dokud student neprokáže opak). Veškeré údaje potřebné k platbě naleznete v rozhodnutí o vyměření nebo v IS mezi svými výměry:

  Informační systém Student Během studia Stanovené poplatky

  Podává-li student odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku, vyčká s platbou poplatku až na dobu po doručení rozhodnutí o odvolání. Pokud byl studentovi poplatek snížen, objeví se snížená částka v ISu až po zadání právní moci rozhodnutí pověřeným pracovníkem MU. Snížený poplatek lze uhradit i za situace, kdy ještě není v ISu snížená částka.

 • 10.Jak požádám o snížení nebo prominutí poplatku za studium?
  Byl-li studentovi vyměřen poplatek za studium, má právo v 30denní lhůtě podat (poštou nebo osobně na studijním oddělení fakulty) odvolání, jehož součástí může být žádost o prominutí nebo snížení poplatku za studium. Poslední den pro podání odvolání je vždy třicátý den ode dne doručení rozhodnutí. Pokud tento poslední den připadne na nepracovní den, může student podat odvolání ještě první následující pracovní den.

  Podrobnosti k odvolání zjistí každý student na studijním oddělení příslušné fakulty. Student je povinen vysvětlit a doložit důvody své žádosti. Při posuzování žádosti studenta o prominutí nebo snížení poplatku je přihlíženo především k jeho studijním výsledkům, sociální situaci rodiny, zdravotním důvodům, účasti na studijním pobytu v zahraničí nebo k reprezentaci Masarykovy univerzity. Údaje, které lze zjistit v IS MU, není nutné dokládat.

  Povinnost zaplatit vyměřený poplatek nezaniká ani v případě, že student přestane na MU studovat v průběhu doby, na kterou byl poplatek vyměřen. Pokud student chce, aby byla tato okolnost zohledněna, musí také v zákonné lhůtě podat žádost o snížení nebo prominutí poplatku, byť by nebylo v době podání žádosti o snížení poplatku jisté, zda k ukončení nebo přerušení studia vůbec dojde. V takovém případě bude po podání odvolání řízení přerušeno do doby, než student své studium skutečně ukončí nebo přeruší (nebo než bude jasné, že se tak nestane).

  Zmešká-li student 30denní lhůtu, může mu být toto zmeškání z velmi vážných a doložených důvodů, které mu objektivně bránily žádost včas podat, prominuto. Odvolání se v takovém případě podává společně s žádostí o prominutí zmeškání lhůty s doložením důvodů.

 • 11.Jak požádám o rozložení poplatku za studium na menší splátky?
  Požádat o splátkový kalendář je možné přímo děkana fakulty elektronicky prostřednictvím aplikace

  Informační systém Student Během studia Stanovené poplatky
  Žádost bude však vyřízena teprve poté, co nabude právní moci samotné rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, aby v případě snížení částky rektorem, byly splátky stanoveny s ohledem na konečnou výši poplatků.

  Pro snadnější průběh vyřízení žádosti je možné požádat o tzv. standardní splátkový kalendář, který rozděluje automaticky konečnou částku poplatku na šest stejně vysokých měsíčních splátek. Podmínkou je, aby konečná částka poplatku byla dělitelná šesti a současně činila alespoň 6000 Kč. Rozhodnutí o přidělení standardního splátkového kalendáře je jednodušší a rychlejší.

  Student může požádat také o individuální splátkový kalendář, který umožní zohlednit případné výjimky a individuální nároky. Posuzuje se tedy pro každého studenta zvlášť na základě textu, který je součástí žádosti a který tuto žádost řádně odůvodňuje.

 • 12.Údaje vstupující do výpočtu stanovení poplatku
  Do výpočtu vstupují informace ze dvou zdrojů: z Informačního systému MU a z tzv. Sdružených informací matrik studentů (dále jen „matrika studentů“). Z Informačního systému MU se berou v úvahu informace o osobě a o studiích osoby na MU. Z matriky studentů se přebírají údaje o studiích osoby na ostatních vysokých školách v ČR. Předmětem zkoumání jsou studia, na která se vztahuje účinnost uvedeného vysokoškolského zákona. Jsou to studia, která probíhala alespoň jeden den po 1. 1. 1999. To znamená, že doba studií (úspěšně, neúspěšně) uzavřených před rokem 1999 se do výpočtu nezahrnuje. Doba studia, které započalo před rokem 1999 a pokračovalo i později, se do výpočtu zahrnuje celá. Do výpočtu se zahrnují pouze bakalářská a magisterská studia. Doktorským studiím se poplatek nevyměřuje, ani není doba v nich odstudovaná brána v úvahu při výpočtu poplatku pro jiné studium.

  Údaje z matriky studentů se přebírají dvakrát ročně. Studijní oddělení jednotlivých fakult MU mají možnost k záznamům matriky studentů doplnit tzv. korekční záznamy, které mají vyšší platnost a při výpočtu poplatků nahrazují originální záznamy matriky studentů. Stejným způsobem může studijní oddělení dodat i další studium cizí školy. Při dalším sběru údajů z celostátní matriky je však korekční záznam smazán, proto je vždy lépe řešit nesrovnalosti v údajích na jiné vysoké škole právě na této vysoké škole, která jediná může své údaje opravit i pro celostátní matriku studentů. Pro vyhodnocení průběhu studia na MU se použijí výhradně informace z Informačního systému MU. V těchto případech se informace získané z matriky ignorují.

 • 13.Co dělat, pokud ve svých údajích naleznu nesrovnalosti?
  Za správnost informací o studiích na MU odpovídají fakulty, typicky studijní oddělení fakult. Neprodleně jim nahlaste veškeré nesrovnalosti v údajích. Za správnost údajů o studiích na jiných vysokých školách v ČR odpovídají příslušní pracovníci těchto vysokých škol. V případě nesrovnalostí je nejlepší kontaktovat pověřeného pracovníka příslušné vysoké školy.

 • 14.Důležité pojmy
  Standardní doba studia
  Standardní doba studia (podle § 44 odst. 2 písm. f) se vždy vztahuje ke studijnímu programu a uvádí se v letech.
  Doba odstudovaná ve studiu
  Vypočítává se jako počet odstudovaných dnů ve studiu, v němž (pro něž) se výpočet provádí.
  Celková odstudovaná doba pro poplatek za studium
  se vypočítává jako počet aktivně odstudovaných dnů (tj. dny, kdy studium nebylo přerušeno) ve studiu, pro něž se poplatek zjišťuje, a ve všech neúspěšně ukončených studiích do data, ke kterému se výpočet provádí, pokud po ukončení takového studia student neabsolvovat studijní program stejného typu. Nezapočítávají se studia, která byla ukončena úspěšným složením státní zkoušky. Nezapočítávají se ke dni výpočtu přerušená studia a případná další probíhající studia. Pokud v jednom dni student studuje (studoval) souběžně více studií, započítává se tento den právě jednou.

  Doba studia v uznané době rodičovství (§ 21 odst. 1 písm. f) se do celkové odstudované doby nepočítá.

  Student může studium ukončit tzv. přestupem na jinou školu, fakultu, nebo studijní program. Pokud algoritmus ke studiu ukončenému přestupem nalezl návazné studium, pak se tato studia chápou jako jedno. To znamená, že pokud studium, na které student přestoupil, je úspěšně ukončeno, pak se do celkové odstudované doby nezapočítává ani studium, ze kterého se přestoupilo. Nalezené přestupy jsou na stránce

  Informační systém Student Během studia Průběh mého studia a stanovení poplatku

  vyznačeny červenými šipkami. Z jednoho studia lze přestoupit nejvýše na jedno jiné studium. Za studium, na které se přestoupilo, se bere to, které má nejbližší datum zápisu do studia k datu ukončení studia, ze kterého se přestupovalo.

  Typ studijního programu
  Typ studijního programu je uveden v

  Informační systém Studium Programy, obory a směry

  Poplatky za studium jsou vyměřovány v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programech.

  Jde-li o doktorský studijní program, poplatky se nestanovují. Poplatky ve smyslu uvedeného mechanismu se rovněž netýkají rigorózního řízení a celoživotního vzdělávání.

  Typem studijního programu relevantním pro posouzení, které studium je nutné započítat do celkové doby studia, je typ bakalářský a magisterský (navazující i nenavazující).


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.