CzechIS MU Login

Kurz Money in the Bank aneb Písně a hudba ve výuce anglického jazyka (JS2017)

This item is currently unavailable.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

  Charakteristika programu:
  V průběhu semináře se frekventanti postupně seznámí se základními možnostmi využití písní a hudby v hodinách anglického jazyka. Dostanou též typy na navazující aktivity, zejména na takové, které přispívají k rozvoji ústního projevu a komunikační kompetence.

  Lektor kurzu: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D., Mgr. Jaroslav Suchý

  Délka kurzu: jednodenní kurz - celkem 5 vyučovacích hodin rozdělených do 3 bloků (1. blok - 9.00 - 10.45, 2. blok - 11.00 - 12.45, hodnocení - 12.45 - 13.00)

  Termín konání kurzu:
  13. 5. 2017

  Obsahový plán kurzu:
  Nácvik poslechu s porozuměním
  - opravy míst v textu, kde byly provedeny změny oproti originálu (úkolem je v první fázi identifikovat změněné výrazy a posléze je nahradit verzí, kterou skladba obsahuje)
  - práce s mezerami v textu písně formou výběru z možností (aktivita založená na jedné z testovacích technik, v kombinaci s hudbou je velmi přirozená a zábavná)
  - určování správného pořadí veršů textu písně (lze provádět několika způsoby, základní dvě verze: každý student má část textu, při poslechu sestavují text, spolupracují; stejnou metodou mohou studenti sestavovat text ve dvojicích či individuálně)
  Procvičování slovní zásoby
  první dvě techniky jsou identické jako u předchozí odrážky:
  - opravy textu, ve kterém byly provedeny změny oproti originálu
  - práce s mezerami v textu písně formou výběru z možností
  Další možnosti, které frekventanti vyzkoušejí:
  - práce s mezerami v textu písně formou seznámení se slovní zásobou a následným doplňováním do textu (tedy slovní zásoba předem prezentována, následně osvojení upevňováno prací s předmětnými výrazy ve spojitosti s použitou skladbou)
  - identifikace předložených slov při výskytu v textu písně (zpravidla ve skupinách soutěžní formou - ve třídě jsou rozmístěna slovíčka vyňatá z písně a úkolem frekventantů je nasbírat jich při poslechu maximální možné množství)
  - účastníci si dané aktivity nejen vyzkoušejí, ale seznámí se i se zásadami tvorby cvičení výše uvedených typů
  Kreativní psaní
  Aktivita určená především k volnému procvičování psaného projevu. Použitá skladba má zpravidla inspirovat studenty k popisu prožitků, jenž v nich hudba stimuluje.
  Výuka kultury a reálií
  Spojení hudby s výukou např. historie. V daném kontextu může být sloužit jako ukázka třeba skladba kapely Bon Jovi: Billy Get Your Guns, kde byla inspirací historická postava Billy The Kid. Písně pak mohou sloužit jako výchozí bod pro studium určitého historického období či události. Formou diskuze budeme probírat další možnosti, jak na danou píseň navázat dalšími aktivitami.
  Rozvoj mluveného projevu
  - interpretace textů písní (podobně jako u básní, frekventanti se mohou podělit o své vlastní dojmy ze skladby a textu)
  - následné diskuse (většina skladeb má potenciál vyprovokovat debatu na určité téma, které se v textu objevuje)
  - apod.

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení:
  V průběhu akce budou prováděny namátkové hospitace odbornou garantkou. Výsledný vzdělávací efekt akce bude zjišťován formou evaluačních dotazníků. Co se týče evidence účastníků, ta bude vedena v následující formě: jméno, příjmení, telefon, email, adresa, organizace, Jak jste se o nás dozvěděli?, poznámky. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Termín podání přihlášky: do 30. 4. 2017 do 12.00 hod.

Total: 490 CZK incl. VAT