CzechIS MU Login

Kurz Rozvoj jazykových dovedností prostřednictvím francouzských písní (PS2018)

This item is currently unavailable.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy.

  Charakteristika programu:
  V průběhu semináře se účastníci postupně seznámí se základními možnostmi využití písní, jak tradičních, tak i ze současné tvorby, v hodinách francouzského jazyka. Získají též náměty na navazující aktivity, které přispívají k rozvoji ústního projevu a komunikační kompetence.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Cílovou skupinou jsou učitelé francouzského jazyka základních (druhého stupně) škol, středních škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky (nutnost doložit prostou kopii VŠ mgr. diplomu).

  Profil absolventa:
  Absolventi se seznámí s možnostmi využití písní v hodinách francouzského jazyka jako motivačního prvku, prostředku pro zlepšení řečových dovedností a výslovnosti, jak využít písně coby doplňku nebo integrální součásti výuky a jak popřípadě rozvíjet mezioborové vztahy.

  Garant kurzu: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.

  Lektor kurzu: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.

  Délka kurzu: prezenční – jednodenní praktický workshop, celkem 5 vyučovacích hodin po dobu jednoho dne rozdělených do 3 bloků: 1. blok – 15.00-16.30, přestávka 10 minut, 2. blok – 16.40-18.10, přestávka 10 minut, 3.blok – 18.20-19.05

  Termín konání kurzu: 24. 9. 2018

  Obsahový plán kurzu:
  1. blok (2 hodiny):
  - nácvik správné výslovnosti
  - po poslechu celé písně následný nácvik správné výslovnosti jednotlivých slov textu písně s výkladem pravidel a souvislostí mezi pravopisem a výslovností.
  - procvičování slovní zásoby
  - práce s mezerami v textu písně se zaměřením na doplňování základní slovní zásoby, u které se předpokládá její předchozí znalost;
  - osvojení si nové, méně běžné, slovní zásoby z textu písně a její následná identifikace při poslechu textu písně;
  - účastníci si dané aktivity nejen vyzkoušejí, ale seznámí se i se zásadami tvorby cvičení výše uvedených typů.
  2. blok (2 hodiny):
  - nácvik poslechu s porozuměním
  - změněné výrazy oproti originálu jsou při poslechu opraveny;
  - výběr z možností – jedna z navržených možností odpovídá výrazu v originálu;
  - sestavení správného pořadí jednotlivých strof textu písně (práce ve dvojicích či individuálně).
  - rozvoj mluveného projevu
  - interpretace textů písní (účastníci vlastními slovy popisují téma písně);
  - následné diskuse (mnohé texty na aktuální politicko-společenské dění jsou vhodné k diskuzi).
  3. blok (1 hodina):
  - mezioborové vztahy - kultura a reálie

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení:
  Obsah vzdělávacího kurzu bude v závěru zhodnocen prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Cena kurzu: 600 Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
  Pokud zájemce nestihne provést objednávku a platbu kurzu přes Obchodní centrum MU, je možné zaplatit poplatek po e-mailové domluvě (schejbalova@ped.muni.cz) na místě.

  Termín podání přihlášky: do 15. 9. 2018 (formou provedení objednávky kurzu přes Obchodní centrum MU - prostou kopii VŠ mgr. diplomu je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenovanou e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz taktéž do 15. 9. 2018)

  Počet uchazečů: min. 8, max. 20

  Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-34813/2017-1-125).

Total: 600 CZK incl. VAT