angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Základní postupy v aplikované behaviorální analýze (PS2019)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy.

  Charakteristika programu:
  Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří vykonávají přímou péči o osoby v ambulantních či pobytových zařízeních a základní nepedagogické činnosti. Absolvováním kurzu získá jeho účastník kompetence v oblasti posilování pozitivních vzorců chování jako prvku prevence výskytu a prohlubování nežádoucích projevů jednání u dětí, dospívajících a dospělých osob využívajících služeb sociální péče a sociální prevence. Pomocí metod aplikované behaviorální analýzy (dále ABA) se eliminuje nežádoucí chování, dochází k prohlubování a upevňování základních návyků každodenního života, posiluje se adaptace, sebeobsluha, zlepšuje se komunikace a sociální interakce. Používané metody jsou s využitím individuálního plánu intervence adaptovány podle potřeb každého klienta. ABA je vhodným doplněním postupů a metod používaných ve službách sociální péče (např. v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, ve stacionářích, centrech denních služeb apod.) a ve službách sociální prevence (zejména ve službách rané péče, a dále pak sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi/seniory/osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutických dílnách a sociální rehabilitaci).

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Zaměstnání v sociálních službách (nutnost doložení pracovního zařazení mezi sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách).

  Profil absolventa:
  Techniky ABA je možné uplatnit v jakémkoli přirozeném prostředí včetně prostředí školy nejčastěji při práci s lidmi s PAS a jinými neurovývojovými poruchami.

  Garant kurzu: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

  Lektor kurzu: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA

  Délka kurzu: semestr podzim 2019 – celkem 40 vyučovacích hodin

  Termín konání kurzu:
  27. 9. 2019
  11. 10. 2019
  25. 10. 2019
  15. 11. 2019
  29. 11. 2019
  vždy od 10.00 do 17.00 hod. (místo konání bude upřesněno)

  Obsahový plán kurzu:
  Úvod a organizační aspekty kurzu
  Témata: Aplikovaná behaviorální analýza jako vědní obor, Základní principy a pojmy v aplikované behaviorální analýze, Úvod do měření chování, Měřitelné dimenze chování, Sběr, vizualizace a analýza dat, Úvod do etiky a zásad profesního chování, Základy diagnostiky, Úvod do aplikace metod behaviorální změny, Učení nových dovedností v konkrétních situacích, Metoda intenzivního učení (tzv. ITT), Základy behaviorální intervence, Implementace programů aplikované behaviorální analýzy
  Závěrečný test

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Podmínkou získání osvědčení je splnění zadaných úkolů a úspěšné absolvování závěrečného testu.

  Cena kurzu: 2 000 Kč (platba přes Obchodní centrum MU)

  Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2019 (přihláška ke stažení zde) – vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a potvrzením o zaměstnání v sociálních službách je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz

  Počet uchazečů: max. 30

  Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace A2018/0201-SP/PC).

Celková cena: 2 000 Kč vč. DPH