CzechIS MU Login

Prevence rizik v práci s dětmi a mladými dospělými

This item is currently unavailable.

Prevence rizik Motto semináře: Závažným úrazům dětí lze předejít účinnou prevencí
Při práci pro leteckou záchrannou službu, spol. ALFA – HELICOPTER, s.r.o. jsem vnímala u pilotů a dalších členů posádky dvě priority:
 • záchranu života pacienta,
 • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví posádky vrtulníku.
Základem bezpečnosti v letectví stejně jako v jiných oblastech včetně školství nesmí být formální přístup k bezpečnosti či řešení úrazů a událostí, až se stanou (řešení ex- post).
Jedinou cestou je, v souladu se současnou legislativou, každodenní AKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ RIZIK a přijímání účinných opatření.
Přijďte se naučit přístupu, který zvýší bezpečnost ve vaší škole, v práci s dětmi!
Zdeňka Kubíková


Bezpečnost dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (BOZ)

Kdy a kde:
14. 9. 2023 8:30 – 12:00 hodin
Fakulta sportovních studií, budova E34/místnost 225, Kamenice 5, Brno
Anotace a náplň kurzu:

Náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (dále „BOZ“) je dána a souvisí nejen s množstvím činností, které školy realizují, ale také s jejími specifiky, ke kterým patří nutnost zohlednit věk a mentální vyspělost žáků, stanovit dohled, pravidelně provádět různé typy kontrol.

Odpovědnost školy za BOZ je definována školským zákonem, k jejímu kvalitnímu zajištění je však také nezbytná orientace v souvisejících právních předpisech.

Spolupráce ředitele školy s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik a odborně způsobilou osobou na úseku požární ochrany, učiteli a dalšími zainteresovanými osobami, je základním předpokladem funkčního systému BOZ v konkrétní škole.

BOZ v konkrétní škole vyžaduje především:
 • soustavnou identifikaci rizik,
 • funkční kontrolní systém,
 • pravidelné analýzy úrazovosti,
 • srozumitelné a opakované poučení dětí, žáků a studentů o bezpečném provádění aktivit,
 • seznamování zaměstnanců s riziky,
 • zpracování a aktualizaci dokumentace.

ZÁKLADY PRÁCE S RIZIKY stěžejní část kurzu je zaměřená na příklady z praxe.
Aktivní zapojení posluchačů kurzu do procesu identifikace rizik, využití fotodokumentace, pracovních listů.

Cílová skupina:
Studenti učitelství Masarykovy univerzity, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, učitelé, volnočasoví pracovníci, ředitelé škol, trenéři a další zájemci o problematiku.
Cíl kurzu:
Cílem kurzu je upozornit na specifika, enormní náročnost a rozsah zajištění BOZ ve školách a školských zařízeních. Zvláštní důraz a velký časový prostor v kurzu je dán procesu analýzy rizik ve vztahu k žákům, který je nezbytné ve školách realizovat týmově, tzn. ve spolupráci s ředitelem, pedagogickými i nepedagogickými zaměstnanci škol, odborně způsobilými osobami v prevenci rizik a požární ochraně a dalšími zainteresovanými osobami.
Lektor:
Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., MBA
Doklad o absolvování:
Osvědčení o absolvování kurzu
Účastnický poplatek:
950,-Kč

  Pro účely vystavení Osvědčení uveďte, prosím, do poznámky u přihlášky Vaše datum narození.

  Pro objednání je účastník povinen se seznámit s pravidly BOZP a PO.

Total: 950 CZK incl. VAT