angličtinaPřihlášení do IS MU

Nabídka placených předmětů na Ekonomicko-správní fakultě

pro semestr podzim 2019 v akademickém roce 2019/2020

Termín výuky: 21. 9. 2019 - 14. 12. 2019

Předměty lze zakoupit: od 1. 9. 2019 do 15. 9. 2019.

Zakoupené předměty si, prosím, do svého studia neregistrujte. Zápis předmětů se děje automaticky a registrací automatický proces zápisu narušíte.


Předměty vyučované v rámci bakalářského studia

Podniková ekonomika a management

Cílem studia je hlubší pochopení účelu a fungování institucí podnikatelské sféry, jejich organizační struktury, řízení, ekonomiky a financování. Důležitou oblast studia tvoří zvládnutí analýzy a projektování systémů řízení, včetně využití počítačové techniky a ekonomicko-matematických metod. Součástí studia je i osvojení si organizačně-právních postupů při zřizování, rozdělování či slučování podniků, společností a jiných institucí.


Finance

Studenti v tomto oboru jsou připravováni pro výkon různých funkcí v peněžnictví (bankovnictví, pojišťovnictví, obchodování na finančních trzích, firemních financích a finančním účetnictví). Obor je orientován tak, aby studenti získali znalosti z oblasti peněžních soustav, bankovnictví, pojišťovnictví, firemních financí, účetnictví, finančních trhů a mezinárodních financí. V rámci volitelných předmětů má student možnost prohloubit si znalosti v oblasti bankovních služeb, účetnictví na PC, základů daní, finančních trhů a investování, osobních a rodinných financí, atd.

Nacházejí uplatnění ve funkcích odborných pracovníků na různých úsecích v peněžních institucích a to především v bankách, pojišťovnách a fondech, jako obchodníci s cennými papíry či soukromí finanční investoři, ale i ve finančních a účetních útvarech firem a jiných institucích. Pracují i ve vyšších řídících funkcích ve finančních útvarech bank, pojišťovacích institucí, jako analytici finančních a kapitálových trhů, controlloři apod.


Regionální rozvoj a cestovní ruch

Připravuje ekonomy pro vrcholovou manažerskou oblast cestovního ruchu v rámci regionální i národní ekonomiky. Studenti získávají široké teoretické znalosti základního makroekonomického pojetí cestovního ruchu, jeho geografické a společenské diferenciace a rovněž praktické dovednosti v oblasti managementu a marketingu v cestovním ruchu (a to jak z hlediska územní správy, tak z hlediska podnikového). Posluchač se zároveň připravuje na komunikaci s odborníky jiných profesí tak, aby rozhodování jehož se bude účastnit mělo komplexní charakter. V této souvislosti je vzděláván v problematice řešení složitých projektů a základních metodických postupů s významným akcentem na prostorové aspekty rozhodování na různých hierarchických úrovních.

Absolventi nacházejí široké praktické uplatnění jak v podnikatelské činnosti v oblasti cestovního ruchu, tak v managementu regionální i lokální veřejné správy.


Veřejná ekonomika a správa

Studijní obor veřejná ekonomika a správa je určen nejen pro zájemce o práci ve veřejné správě (u obecních a krajských úřadů, ministerstev a institucí těmito úřady zřizovanými) ale i pro každého, kdo chce porozumět vztahům mezi soukromým a státním sektorem, ať již později najde uplatnění v soukromém, veřejném či nestátním neziskovém sektoru. Studenti jsou během studia vedeni ke kritickému myšlení a posílení schopnosti analýzy a argumentace. Získávají nejen hluboké poznatky o systému veřejných financí a správy, ale také o způsobu efektivního hospodaření s veřejnými prostředky, a to jak na straně veřejných příjmů (daňový systém, správa daní a poplatků), tak i na straně vynakládání veřejných výdajů do nejrůznějších sfér. Součástí tohoto oboru je také problematika nestátního neziskového sektoru, tzv. non-profit studies.

Absolventi nalézají uplatnění na manažerských pozicích v institucích, jako jsou obecní a krajské úřady, státní ministerstva, vládní agentury, městské firmy, evropské instituce. Celá řada absolventů však nachází uplatnění i v podnikatelské sféře, či v v managementu neziskových organizací, kde pracují jako ředitelé, fundraiseři, odborníci na public relations a komunikaci, projektoví manažeři nebo ekonomové. Zakládáme si na tom, že naši studenti získávají nejen teoretické a obecné znalosti, ale díky diskusím se zaměstnavateli víme, že si osvojí i konkrétní dovednosti široce uplatnitelné v praxi.


Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací

K tomu, aby dobře fungoval veřejný sektor, je nezbytné, aby efektivně a racionálně působily i nestátní neziskové organizace. Pomáhají zkvalitňovat občanskou společnost a významně pomáhají při seberealizaci každého občana ve prospěch veřejných i vzájemně prospěšných činností. Vysokoškolská výchova vedoucích pracovníků neziskových nestátních organizací s ekonomickým zaměřením nemá v České republice dlouholetou tradici. Proto Ekonomicko-správní fakulta od roku 2001 nabízí specificky zaměřené studium na ekonomiku a řízení nestátních neziskových organizací. Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří v těchto organizacích již působí, nebo se o jejich činnost zajímají, případně kteří s činností těchto organizací přicházejí do styku.

Uplatnění lze naleznout v managementu neziskových organizací, kde pracují jako ředitelé, fundraiseři, odborníci na public relations a komunikaci, projektoví manažeři nebo ekonomové. Někteří své znalosti neziskového sektoru uplatňují v institucích veřejné správy nebo ve finančním světě, když rozhodují o podpoře neziskových organizací nebo o spolupráci s nimi na zajišťování veřejně prospěšných projektů.

Předměty vyučované v rámci navazujícího studia

Podniková ekonomika a management

Studium je zaměřeno na ekonomiku a řízení podniku jako celku i jeho jednotlivých funkcí: produkční, personální, vědecko-technické, obchodní a ekonomicko finanční. V rámci studia jde o pochopení věcné, ekonomické, organizační, informační a řídící stránky procesů, které v podniku probíhají a vzájemných souvislostí mezi nimi. Společně se získáváním teoretických znalostí, je studium zaměřeno též na rozvoj dovedností potřebných pro výkonnou i řídící činnost. Problematika podniků a podnikání je postihována v obecné rovině, aplikačně pak ve dvou specializacích, zaměřených na výrobní podniky a obchodní podniky.

Bezprostředně po ukončení studia nacházejí absolventi uplatnění ve funkcích odborných pracovníků v různých úsecích podniku, ve funkcích středního stupně řízení, popřípadě ve funkcích asistentů vrcholových řídících pracovníků podniku. Dále pak jako analytici a projektanti systémů řízení podniků, ekonomicko-organizační poradci, apod.


Finance

Příprava pro výkon řídících funkcí v sektoru peněžnictví (bankovnictví, pojišťovnictví, finanční investování, finanční trhy), firemních financích a finančním účetnictví a daních. Obor je orientován tak, aby studenti získali hluboké znalosti z oblasti peněžních soustav, bankovnictví, pojišťovnictví, firemních financí, účetnictví a daní, finančních trhů a mezinárodních financí. Prohloubení znalosti v oblasti bankovnictví, bankovního managementu, účetnictví bank, finanční analýzy a plánu, smluvních vztahů v peněžnictví, mezinárodního účetnictví, auditingu, přímých a nepřímých daní, pojistného trhu, strukturovaných finančních investičních produktů, fungování burzovních systémů, atd.

Uplatnění lze nalézt ve funkcích odborných pracovníků na vedoucích úsecích v peněžních institucích a to především v bankách, pojišťovnách a fondech, ale i ve finančních a účetních útvarech firem a v jiných institucích. Pracují také v řídících funkcích ve finančních útvarech bank, pojišťovacích institucí, jako analytici finančních a kapitálových trhů, obchodníci s cennými papíry, správci portfolií, auditoři, daňoví poradci, finanční analytici, apod.


Veřejná ekonomika a správa

Studijní obor veřejná ekonomika a správa je určen nejen pro zájemce o práci ve veřejné správě (u obecních a krajských úřadů, ministerstev a institucí těmito úřady zřizovanými) ale i pro každého, kdo chce porozumět vztahům mezi soukromým a státním sektorem, ať již později najde uplatnění v soukromém, veřejném či nestátním neziskovém sektoru. Studenti jsou během studia vedeni ke kritickému myšlení a posílení schopnosti analýzy a argumentace. Získávají nejen hluboké poznatky o systému veřejných financí a správy, ale také o způsobu efektivního hospodaření s veřejnými prostředky, a to jak na straně veřejných příjmů (daňový systém, správa daní a poplatků), tak i na straně vynakládání veřejných výdajů do nejrůznějších sfér. Součástí tohoto oboru je také problematika nestátního neziskového sektoru, tzv. non-profit studies.

Absolventi nalézají uplatnění na manažerských pozicích v institucích, jako jsou obecní a krajské úřady, státní ministerstva, vládní agentury, městské firmy, evropské instituce. Celá řada absolventů však nachází uplatnění i v podnikatelské sféře, či v v managementu neziskových organizací, kde pracují jako ředitelé, fundraiseři, odborníci na public relations a komunikaci, projektoví manažeři nebo ekonomové. Zakládáme si na tom, že naši studenti získávají nejen teoretické a obecné znalosti, ale díky diskusím se zaměstnavateli víme, že si osvojí i konkrétní dovednosti široce uplatnitelné v praxi.


Regionální rozvoj

Tento program vám kromě běžných ekonomických argumentů umožní zahrnout do svého uvažování i prostorové ekonomické souvislosti. Naučíme vás, jak zhodnotit předpoklady regionů pro různé ekonomické aktivity. Budete také umět připravovat, hodnotit a získávat finanční zdroje na různé rozvojové projekty – např. dopravní, podnikatelské, environmentální nebo cestovního ruchu.