angličtinaPřihlášení do IS MU


Obchodní podmínky pro Obchodní centrum Masarykovy univerzity

I. Úvodní ustanovení

1.1      Tyto obchodní podmínky určují obsah smlouvy nebo obsah části smlouvy uzavírané mezi Masarykovou univerzitou a zákazníkem (dále jen “Zákazník”) prostřednictvím internetového portálu Obchodní centrum provozovaného Masarykovou univerzitou na webové adrese  https://is.muni.cz/obchod/ nebo http://obchod.muni.cz/ (dále jen „Obchodní centrum“). Smlouvy uzavřené prostřednicím jiných obchodních kanálů Masarykovy univerzity se těmito podmínkami neřídí, pokud na ně smlouva výslovně neodkazuje.

1.2      Masarykova univerzita, se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ: 00216224 (dále jen „Univerzita“) prostřednictvím Obchodního centra nabízí zboží a služby, kterými jsou:

a) vzdělávací služby poskytované podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVŠ“), zejména ve formě celoživotního vzdělávání;

b) výukový či vzdělávací program poskytovaný mimo rámec ZVŠ na základě živnostenského oprávnění Univerzity;

c) služby a zboží související se studiem na Univerzitě, které nelze pořídit jiným způsobem (např. vydávání průkazů studenta, úhrada některých poplatků);

d) zboží či jiné služby.

Zboží a služby uvedené pod písm. a) až d) jsou dále označovány jako „Produkt“ nebo „Produkty“.

Zbožím“ se rozumí hmotný produkt, věc, která je dodávaná na základě kupní smlouvy. „Službou“ se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí jiné plnění než poskytnutí věci, jehož povaha je zpravidla nehmotného charakteru. 

1.3      Zákazníkem, který uzavírá smlouvu s Univerzitou prostřednictvím Obchodního centra, může být fyzická nebo právnická osoba. Uzavírá-li Zákazník smlouvu mimo rámec podnikání nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, náleží mu spotřebitelská práva.

1.4      Některé Produkty jsou dostupné pouze Zákazníkům registrovaným v Informačním systému Masarykovy univerzity (dále jen „IS“) nebo osobám, které mají vytvořený profil v IS.

1.5      V některých případech může být se Zákazníkem uzavřena samostatná smlouva, jejíž znění bude Zákazníkovi zpřístupněno před odesláním objednávky. Ustanovení takové smlouvy mají přednost před těmito obchodními podmínkami.

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy pro spotřebitele

2.1      Spotřebitelem se rozumí Zákazník, který uzavírá smlouvu v Obchodním centru mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2.2      Univerzita informuje spotřebitele o jeho spotřebitelských právech a o podmínkách smluvního vztahu, který vznikne při uzavření smlouvy:

a) před potvrzením objednávky bude Spotřebitel informován o:

i. hlavních vlastnostech Produktu v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze Produktu;           

ii. základních údajích (totožnosti) Univerzity;

iii. adrese sídla Univerzity, telefonním čísle a adrese pro doručování elektronické pošty;

iv. celkové ceně a nákladech na dodání podle § 1811 odst. 2 písm. c) a e) občanského zákoníku;

v. způsobu platby, o způsobu a času dodání nebo plnění;

b)  náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, tj. Univerzita neúčtuje žádné další náklady a spotřebitel hradí jen své náklady za internetové připojení či telefonní služby;

c) Univerzita požaduje úhradu celé ceny Produktu před jeho poskytnutím;

d) je-li uzavírána smlouva, jejímž předmětem je opakující se plnění, je nejkratší doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat, uvedena u každého konkrétního Produktu;

e) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, je údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období uveden u každého konkrétního Produktu;

f) ceny Produktů jsou v Obchodním centru uváděny včetně všech daní a poplatků stanovených zákonem; k řádnému absolvování vzdělávací služby, výukového či vzdělávacího programu mohou spotřebiteli vzniknout další náklady, zejména na pořízení výukových materiálů, výukové literatury nebo cestovné nezbytné při cestách na výuku či náklady na informační technologie a internetové připojení v případě distanční formy výuky; náklady na doručení Produktu se liší podle zvolené metody, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky;

g) je-li Produktem absolvování vzdělávací služby, výukového či vzdělávacího programu zakončeného zkouškou, v níž se ověřují znalosti či dovednosti spotřebitele, negarantuje Univerzita spotřebiteli, že řádným absolvováním vzdělávací služby, výukového či vzdělávacího programu, u zkoušky prospěje, pokud neprokáže požadované znalosti či dovednosti;

h)  spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta skončí uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, a jde-li

- o kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží,

- o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, nebo

- o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží.

i) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

                        i.         o poskytování služeb, které Univerzita poskytla nebo s jejichž poskytováním započala s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

                       ii.         o dodávce Zboží nebo Služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Univerzity a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

                      iii.         o dodávce Produktu, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. studentský průkaz);

                     iv.         o dodávce Produktu, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, který byl po dodání nenávratně smísen s jiným Produktem o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

                       v.         o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

                     vi.         o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

                    vii.         o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

                   viii.         o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.

                      ix.         o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Univerzita tato plnění poskytuje v určeném termínu, za takovou smlouvu se považují smlouvy na dodávku Produktů, pokud jsou poskytovány v předem učeném termínu.

j) v případě odstoupení od smlouvy odpovídá Spotřebitel Univerzitě za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým by se se Zbožím seznamoval Spotřebitel v kamenné prodejně;

k) v případě odstoupení od smlouvy spotřebitel informuje Univerzitu jakýmkoliv jednoznačným prohlášením o odstoupení od smlouvy. Pro snadnější vyřízení se Spotřebitelům doporučuje, aby své odstoupení od smlouvy dali na vědomí Univerzitě prostřednictvím elektronické adresy obchod@muni.cz, IS anebo doporučeného dopisu;

l) pro odstoupení od smlouvy může Zákazník použít formulář Vzor odstoupení od smlouvy.

m) lhůta pro odstoupení je dodržena, pokud spotřebitel odeslal sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty;

n) v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka Zboží, odpovídá spotřebitel za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti;

o) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

p) při odstoupení od smlouvy po předložení žádosti o započetí plnění již v průběhu lhůty pro odstoupení podle § 1824a odst. 3 nebo podle § 1828 odst. 5 občanského zákoníku musí Spotřebitel Univerzitě poskytnout úhradu podle
§ 1834 občanského zákoníku;

q) spolu s odstoupením od smlouvy je spotřebitel povinen uvést číslo účtu, na které mu Univerzita vrátí zaplacenou cenu, jinak bude platba vrácena na účet, z něhož byla připsána. Univerzita vrátí uhrazenou platbu do 14 dnů na uvedený účet;

r) spotřebitel může na postup Univerzity podat stížnost, a to v případě poskytování vzdělání podle ZVŠ podle Směrnice Masarykovy univerzity č. 3/2008, pokud věcně náleží do působnosti Univerzity podle ZVŠ, anebo může postupovat podle čl. 10.4.

 

III. Smlouva

3.1      K uzavření smlouvy mezi Univerzitou a Zákazníkem dochází v okamžiku, kdy Univerzita doručí Zákazníkovi potvrzení o  přijetí objednávky a uzavření smlouvy  poté co Zákazník odešle svou objednávku kliknutím na tlačítko “Dokončit objednávku zavazující k platbě”, není-li dále uvedeno jinak. Objednávka Zákazníka je návrhem na uzavření smlouvy. Jednou objednávkou může Zákazník navrhnout uzavření smlouvy na více Produktů. V takovém případě vzniká smlouva ke každému Produktu zvlášť na základě přijetí objednávky Univerzitou pro jednotlivé Produkty. Univerzita si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku nebo její část.

3.2      Univerzita vyrozumí Zákazníka o přijetí objednávky a uzavření smlouvy nebo nepřijetí objednávky (návrhu na zavření smlouvy) zprávou na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl v registračním formuláři nebo při založení objednávky. Zákazníci, kteří mají zřízený profil v IS, budou o přijetí návrhu vyrozuměni zprávou na e-mailovou adresu v IS (ve formátu „učo Zákazníka“@mail.muni.cz). Vyrozumění o přijetí objednávky bude obsahovat detaily pro provedení platby, zejména číslo účtu, na který má být platba odeslána, variabilní symbol a výši celé částky, kterou má Zákazník uhradit. Spolu s tímto vyrozuměním Univerzita zašle Zákazníkovi i tyto Obchodní podmínky v digitálně neměnitelné podobě ve formátu pdf.

3.3      Zákazník je oprávněn objednávku zrušit (stornovat) kdykoliv před provedením první platby za Produkt oznámením prostřednictvím IS.

3.4      V případech, kdy je třeba při poskytnutí Produktu uzavřít samostatnou smlouvu v písemné formě, je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy je podepsána oběma smluvními stranami a kdy každá smluvní strana obdrží podepsané vyhotovení smlouvy. 

3.5      Právo zrušit smlouvu uzavřenou v písemné formě se řídí podmínkami ve smlouvě uvedenými. Práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy nejsou tímto dotčena.    

3.6      Zákazník je oprávněn provést k Produktu předobjednávku kliknutím na tlačítko “Dokončit objednávku zavazující k platbě”, přičemž tato platba bude zavazující pouze za splnění níže uvedených podmínek. Předobjednávka slouží jako předběžná rezervace pořadí k takovému Produktu, který v daném okamžiku Univerzita nemůže Zákazníkovi plnit z důvodu existence překážek (např. pro nedostupné zboží, naplnění kapacity kurzu apod.). V případě, změny okolností (např. naskladněním nedostupného zboží, uvolněním kapacity již naplněného kurzu apod.) Univerzita informuje Zákazníka, který učinil předobjednávku o odpadnutí uvedené překážky s výzvou k úhradě ceny tohoto Produktu. Neuhradí-li Zákazník cenu nebo nebude mít nadále o Produkt zájem, bude tato předobjednávka zrušena, přičemž výše uvedeným způsobem bude informován další Zákazník, který je v pořadí. Změní-li se okolnosti, z nichž Univerzita vycházela v okamžiku předobjednání Produktu Zákazníkem do té míry, že po Univerzitě nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má Univerzita právo předobjednávku zrušit, o čemž je povinna Zákazníka vyrozumět.

 

IV. Úhrada ceny a dodání Produktu

4.1      Není-li stanoveno jinak, Zákazník může prostřednictvím Obchodního centra zvolit, zda bude cena za Produkt uhrazena převodem na účet, platební kartou nebo v hotovosti. Náklady související s platbou ceny Produktu, včetně bankovních poplatků na straně zákazníka, nákladů vzniklých z nesprávného odeslání platby a nákladů, které Univerzitě vzniknou z vracení částek při nezaplacení plné ceny, nese Zákazník.

4.2      Není-li stanoveno jinak, je cena za Produkt splatná před jeho poskytnutím, a to na základě vyrozumění o uzavření smlouvy (přijetí jeho objednávky), jehož součástí jsou pokyny pro úhradu. Smlouva může stanovit, že se k ceně Produktu připočítá poštovné, balné a dobírkovné. Není-li stanoveno jinak, úhradu je možné provést pouze v české měně.

4.3      Cena se považuje za uhrazenou zaplacením celé částky, včetně případného poštovného, balného a dobírkovného na účet Univerzity.

4.4      Je-li sjednáno odeslání Produktu na adresu Zákazníka, odešle Univerzita Produkt do 7 dnů ode dne připsání celé kupní ceny. Je-li sjednán osobní odběr Produktu, je Produkt rezervován pro Zákazníka po dobu 10 dnů ode dne uzavření smlouvy. Produkt nebude vydán Zákazníkovi, pokud před jeho předáním nebude uhrazena celá cena.

4.5      Produkt, který spočívá v poskytnutí Služby či jiného plnění, které není Zbožím, je poskytován v místě, čase a způsobem, který vyplývá z nabídky Produktu v Obchodním centru nebo z podmínek stanovených v uzavřené smlouvě. Není-li místo, čas nebo způsob dodání takového Produktu sjednáno, určí ho Univerzita a tyto informace sdělí Zákazníkovi. 

 

V. Účetní, daňové a jiné doklady

5.1          Účetní a daňové doklady se vystavují pouze v elektronické formě a budou k dispozici v přehledu objednávek Zákazníka, a to ve formě umožňující jejich uložení a tisk. Účetní a daňové doklady nejsou zasílány v písemné formě.

5.2          Opravný daňový doklad bude zaslán na elektronickou adresu uvedenou v registračním formuláři nebo při založení objednávky a bude vystaven v přehledu objednávek Zákazníka. Opravný daňový doklad se považuje za doručený dnem, kdy bude zpřístupněn v přehledu objednávek Zákazníka.

5.3          Bude-li Zákazník uplatňovat DPH, musí při registraci nebo při zadání objednávky uvést IČ, a v případě, že je plátcem DPH, i DIČ. V takovém případě nemá Zákazník spotřebitelská práva.

5.4          Datum uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji Produktů prostřednictvím Obchodního centra je ke dni vystavení daňového dokladu. Daňový doklad za se vystavuje ke dni přijetí první platby od Zákazníka.

5.5          Součástí zásilky Zboží bude dodací list.

 

VI. Zánik smlouvy

6.1          Univerzita si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

a)      Zákazník neuhradí plnou cenu za objednaný Produkt ve stanoveném termínu

b)      Zákazník si nevyzvedne Produkt ve stanoveném termínu;

c)      Produkt není možné ze zákonných či technických důvodů či z důvodů neočekávaných a neodvratitelných překážek dodat;

d)      Univerzita přestane objednaný Produkt nabízet z technických důvodů nebo z důvodu nízkého zájmu o Službu;

e)      vyloučení Zákazníka z kurzu pro neplnění docházky či jiných studijních povinností.

6.2          Univerzita bude neprodleně informovat Zákazníka o odstoupení od smlouvy prostřednictvím elektronické pošty.

6.3          Zákazník spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy podle podmínek stanovených v čl. II. těchto podmínek.

6.4          V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem, jejímž předmětem je koupě Zboží, je Zákazník povinen zaslat dodané Zboží spolu s dodacím listem na adresu Univerzity nebo doručit Zboží osobně na vlastní náklady.

6.5          Smlouvu lze vypovědět pouze za podmínek v ní stanovených.

 

VII. Záruka a uplatnění vad

7.1       Nároky z vad jsou upraveny v Reklamačním řádu dostupném zde.

 

VIII. Komunikace

8.1          Komunikace mezi Zákazníkem a Univerzitou probíhá elektronicky, v případech, kde to bude účelné i písemně, telefonicky, či osobně.

8.2    Zákazník komunikuje s Univerzitou prostřednictvím aplikací Obchodního centra nebo zasíláním e-mailů na elektronickou adresu obchod@muni.cz, příp. telefonicky na tel. č. 549 49 1111.

8.3          Komunikace ze strany Univerzity bude směřována na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při registraci nebo při založení objednávky nebo na Zákazníkovu adresu v IS. Zákazník je povinen tuto e-mailovou schránku pravidelně kontrolovat.

 

IX. Zpracování osobních údajů

9.1      Univerzita při činnostech v Obchodním centru zpracovává osobní údaje Zákazníků. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou uvedeny na Úřední desce na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju.

 

X. Závěrečná ujednání

10.1    Univerzita bude archivovat všechny uzavřené smlouvy v elektronické nebo tištěné formě. Smlouva se vystavuje přednostně v elektronické formě a bude k dispozici v přehledu objednávek Zákazníka, a to ve formě umožňující její uložení a tisk. V případě, že smlouva bude vyhotovena v listinné podobě, obdrží Zákazník jedno její vyhotovení po jejím podpisu oběma smluvními stranami.

10.2    V případě rozporu mezi smlouvou a těmito Obchodními podmínkami mají ujednání obsažené ve smlouvě přednost.

10.3    Smlouva uzavřená prostřednictvím Obchodního centra a veškeré vztahy z ní vyplývající, včetně otázek jejího vzniku a platnosti, se řídí právním řádem ČR s vyloučením kolizních norem.

10.4    V případě, že dojde mezi Univerzitou a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 44

110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

10.5    Univerzita uzavírá smlouvy obvykle v českém jazyce. Pokud je smlouva uzavřena v českém jazyce, poskytuje Univerzita v Obchodním centru údaje v českém jazyce a v tomto jazyce bude se Zákazníkem jednat po celou dobu trvání uzavřené smlouvy.

10.6    Pokud je smlouva uzavřena v jiném jazyce, poskytuje Univerzita v Obchodním centru údaje v tomto jazyce a v tomto jazyce bude se Zákazníkem jednat po celou dobu trvání uzavřené smlouvy.

10.7.   Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 22. února 2023. Smlouvy uzavřené před účinností těchto podmínek se řídí dosavadními podmínkami.

 

Zobrazit starší Obchodní podmínky platné do 22. 2. 2023.