angličtinaPřihlášení do IS MU

Obchodní podmínky pro Obchodní centrum Masarykovy univerzity

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky, které upravují činnost Obchodního centra Masarykovy univerzity s platností od 26. 3. 2014.

Preambule

Těmito obchodními podmínkami se řídí vztahy mezi Masarykovou univerzitou a zákazníkem, který uskuteční objednávku v Obchodním centru MU. V některých případech bude uzavřena samostatná smlouva, jejíž znění bude zákazníkovi zpřístupněno před odesláním objednávky.

I. Definice základních pojmů

Univerzita – Univerzitou se rozumí Masarykova univerzita, se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, Brno, 601 77; IČ: 00216224; DIČ: CZ00216224;

Masarykova univerzita je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

Zákazník – Zákazníkem se rozumí osoba, která si prostřednictvím Obchodního centra MU objednává plnění ze strany Univerzity.

Zboží – Zbožím se rozumí movitá věc, která je předmětem plnění smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodního centra MU.

Služba – Službou se rozumí plnění smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodního centra MU, které není Zbožím.

Obchodní centrum MU – Obchodním centrem MU se rozumí elektronická aplikace provozovaná Masarykovou univerzitou na adrese http://obchod.muni.cz/ a http://is.muni.cz/obchod/.

Výukový program – Výukovým programem se rozumí Služba Univerzity, která spočívá ve výuce, školení nebo získávání kvalifikace v rámci nebo mimo rámec Celoživotního vzdělávání.

Informační systém Masarykovy univerzity – Informačním systémem Masarykovy univerzity se rozumí informační systém, který Masarykova univerzita provozuje pro podporu studijní administrativy, e-learningu a komunikaci uvnitř školy.

Smlouva – Smlouvou se rozumí smlouva uzavíraná mezi Zákazníkem a Univerzitou prostřednictvím Obchodního centra MU.

II. Objednávka

 1. Pomocí Obchodního centra MU mohou zadávat objednávky registrovaní Zákazníci a osoby, které mají vytvořený profil v Informačním systému Masarykovy univerzity. Registrace se provádí vyplněním elektronického registračního formuláře a vytvořením hesla, pomocí kterého se bude Zákazník přihlašovat do systému. Osoby, které mají svůj profil v Informačním systému Masarykovy univerzity, se neregistrují.
 2. Zákazník je povinen při registraci udávat pravdivé a úplné informace a odpovídá za škodu, která vznikne uvedením nepravdivých nebo neúplných informací. V případě, že zákazník zjistí, že zaregistrované údaje neodpovídají skutečnosti, je povinen správné údaje neprodleně nahlásit e-mailem na adrese obchod(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.
 3. Objednávky lze zadávat prostřednictvím aplikací Obchodního centra MU nebo prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity, přičemž jedna objednávka může obsahovat jednu nebo více položek.
 4. Zadání objednávky podle odstavce 3 se považuje za Zákazníkův návrh na uzavření Smlouvy, pro každý druh plnění v objednávce podává Zákazník návrh na uzavření zvláštní Smlouvy.
 5. Univerzita vyrozumí Zákazníka o přijetí nebo nepřijetí objednávky (návrhu na uzavření Smlouvy) zprávou na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl v registračním formuláři. Zákazníci, kteří mají zřízený profil v Informačním systému Masarykovy univerzity, budou o přijetí návrhu vyrozuměni zprávou na e-mailovou adresu v Informačním systému Masarykovy univerzity (ve formátu „učo Zákazníka“@mail.muni.cz). Vyrozumění o přijetí objednávky bude obsahovat detaily pro provedení platby, zejména číslo účtu, na který má být platba odeslána, variabilní symbol a výši celé částky, kterou má Zákazník uhradit.
 6. Není-li stanoveno jinak, vzniká okamžikem doručení vyrozumění podle předchozího odstavce mezi Zákazníkem a Univerzitou Smlouva, kterou jsou obě strany vázány a kterou lze ukončit pouze v případech stanovených zákonem, Smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami.
 7. Zákazník je oprávněn objednávku zrušit (stornovat) kdykoliv před provedením první platby za Zboží nebo Službu. Pokud Zákazník zruší objednávku po doručení vyrozumění podle odst. 5, považuje se toto zrušení za odstoupení od Smlouvy.

III. Úhrada za Zboží a dodání Zboží

 1. Není-li stanoveno jinak, Zákazník může prostřednictvím Obchodního centra MU zvolit, zda bude cena za Zboží uhrazena převodem na účet, platbou platební kartou na účet Univerzity nebo v hotovosti při převzetí Zboží.
 2. Není-li stanoveno jinak, při platbě ceny za Zboží převodem na účet je Zákazník povinen uskutečnit bezhotovostní převod do 14 dnů ode dne obdržení vyrozumění o přijetí jeho objednávky v souladu s detaily platby v něm uvedenými. Smlouva o koupi Zboží může stanovit, že se k ceně Zboží připočítá poštovné, balné a dobírkovné.
 3. Cena za Zboží se považuje za uhrazenou zaplacením celé částky, včetně případného poštovného, balného a dobírkovného na účet Univerzity.
 4. Není-li stanoveno jinak, bude Zboží odesláno na adresu uvedenou v objednávce, a to do 7 dnů ode dne připsání celé kupní ceny za Zboží včetně poštovného, balného a dobírkovného na účet Univerzity.
 5. Zboží je možné uhradit v hotovosti při převzetí v určeném místě na Univerzitě, nebo při převzetí od doručovatele.
 6. V případě osobního odběru je Zboží rezervováno po dobu 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy.
 7. Není-li stanoveno jinak, úhradu za Zboží je možné provést pouze v české měně.
 8. Zákazník nese všechny náklady související s platbou, včetně bankovních poplatků, nákladů vzniklých z nesprávného odeslání platby a nákladů, které Univerzitě vzniknou z vracení částek při nezaplacení plné ceny Zboží.

IV. Úhrada za Služby

 1. Není-li stanoveno jinak, Zákazník může prostřednictvím Obchodního centra MU zvolit, zda bude cena za Službu uhrazena převodem na účet, platbou platební kartou na účet Univerzity nebo v hotovosti na pokladně příslušné fakulty nebo organizační složky (zařízení) Univerzity.
 2. Cena za Službu se považuje za uhrazenou zaplacením celé částky na účet Univerzity.
 3. Není-li stanoveno jinak, při platbě převodem na účet je Zákazník povinen uskutečnit bezhotovostní převod do 7 dnů ode dne odeslání vyrozumění o přijetí objednávky, nejpozději však 5 dnů před začátkem Výukového programu. Platba musí být provedena v souladu s detaily platby uvedenými ve vyrozumění dle čl. II. odst. 5.
 4. Platba v hotovosti musí být provedena na pokladně příslušné fakulty nebo organizační složky Univerzity nejpozději v den započetí Výukového programu.
 5. Není-li stanoveno jinak, úhradu za Služby je možné provést pouze v české měně.
 6. Zákazník nese všechny náklady související s platbou, včetně bankovních poplatků, nákladů vzniklých z nesprávného odeslání platby a nákladů, které Univerzitě vzniknou z vracení částek při nezaplacení plné ceny Služeb.

V. Účetní, daňové a jiné doklady

 1. Účetní a daňové doklady se vystavují pouze v elektronické formě a budou k dispozici v přehledu objednávek Zákazníka, a to ve formě umožňující jejich tisk. Účetní a daňové doklady nebudou zasílány v písemné formě.
 2. Opravný daňový doklad bude zaslán na elektronickou adresu uvedenou v registračním formuláři a vystaven v přehledu objednávek Zákazníka. Opravný daňový doklad se považuje za doručený dnem, kdy bude zpřístupněn v přehledu objednávek Zákazníka.
 3. Bude-li Zákazník uplatňovat DPH, musí při registraci nebo při zadání objednávky uvést IČ, a v případě, že je plátcem DPH, i DIČ.
 4. Datum uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji Služby prostřednictvím Obchodního centra MU je ke dni vystavení daňového dokladu. Daňový doklad za Služby se vystavuje ke dni přijetí první platby od Zákazníka.
 5. Součástí zásilky Zboží bude dodací list.

VI. Odstoupení od Smlouvy

 1. Univerzita si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v těchto případech:
  1. Zákazník neuhradí plnou cenu za objednané Zboží nebo Službu ve stanoveném termínu.
  2. Zboží není možné z technických důvodů dodat.
  3. Univerzita přestane objednanou Službu nabízet z technických důvodů nebo z důvodu nízkého zájmu o Službu.
 2. Univerzita bude neprodleně informovat Zákazníka o odstoupení od Smlouvy prostřednictvím elektronické pošty.
 3. Je-li Zákazník spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, má právo odstoupit od Smlouvy v těchto případech:
  1. Do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o poskytování Služby, pokud před uplynutím této lhůty nebyla Služba nebo její část Zákazníkovi poskytnuta.
  2. Do 14 dnů ode dne převzetí Zboží a to i bez udání důvodu, s výjimkou důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku, např. u Zboží upraveného podle přání Zákazníka a Zboží, které obsahuje audio a video nahrávky nebo počítačové programy, pokud Zákazník porušil jeho originální obal.
 4. V případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je koupě Zboží, z důvodů uvedených v tomto článku, je Zákazník povinen zaslat dodané Zboží spolu s dodacím listem na adresu Univerzity nebo doručit Zboží osobně na vlastní náklady. Spolu s dodáním Zboží je Zákazník povinen informovat Univerzitu, na základě které z výše uvedených skutečností od Smlouvy odstupuje a uvést číslo účtu, na které mu Univerzita vrátí částku zaplacenou za Zboží.
 5. V případě odstoupení od Smlouvy, ve které je předmětem plnění Služba, je Zákazník povinen informovat Univerzitu o odstoupení na elektronické adrese obchod(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz. Spolu s odstoupením je Zákazník povinen informovat Univerzitu, na základě které z výše uvedených skutečností od Smlouvy odstupuje a uvést číslo účtu, na které mu Univerzita vrátí zaplacenou částku.
 6. V případě odstoupení od Smlouvy vrátí Univerzita Zákazníkovi uhrazenou platbu do 14 dnů na Zákazníkem uvedený účet. V případě, že Zákazník účet neuvede, vrátí mu Univerzita peníze poštovní poukázkou na adresu uvedenou v objednávce nebo v registraci.
 7. V případě odstoupení od Smlouvy, ve které je předmětem plnění Zboží, odpovídá Zákazník za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.
 8. V případě odstoupení od Smlouvy, ve které je předmětem plnění Služba, kdy Zákazník požádal Univerzitu, aby začala s plněním před uplynutím lhůty k odstoupení, je Zákazník povinen uhradit poměrnou část ceny za Službu v případě, že poskytování Služby již začalo.
 9. Pro odstoupení od Smlouvy může Zákazník použít formulář Vzor odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
 10. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy podle čl. VI odst. 3 bodu 2), postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

VII. Vypovězení Smlouvy

 1. Smlouvu lze vypovědět pouze za podmínek v ní stanovených.

VIII. Vady Zboží

 1. Nároky z vad budou řešeny v jednotlivých Smlouvách.

IX. Komunikace

 1. Komunikace mezi Zákazníkem a Univerzitou probíhá elektronicky, v případech, kde to bude účelné i písemně, telefonicky, či osobně.
 2. Zákazník komunikuje s Univerzitou prostřednictvím aplikací Obchodního centra MU nebo zasíláním e-mailů na elektronickou adresu obchod(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.
 3. Komunikace ze strany Univerzity bude směřována na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při registraci nebo na Zákazníkovu adresu v Informačním systému Masarykovy univerzity. Zákazník je povinen tuto e-mailovou schránku pravidelně kontrolovat.

X. Ochrana osobních údajů

 1. S osobními údaji Zákazníků se bude zacházet v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Osobní údaje registrovaných Zákazníků budou uchovány v Informačním systému Masarykovy univerzity, a to po dobu registrace za účelem poskytnutí plnění, ochraně právem chráněných zájmů Univerzity a splnění zákonem uložených povinností Univerzity. Osobní údaje neregistrovaných Zákazníků budou uchovány v Informačním systému Masarykovy univerzity, a to po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí plnění, ochraně právem chráněných zájmů Univerzity a splnění zákonem uložených povinností Univerzity. K osobním údajům Zákazníka budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci Univerzity a osobní údaje nebudou předávány ke zpracování třetím osobám s výjimkou údajů potřebných k zaslání Zboží a informování Zákazníka o průběhu jeho zaslání, s jejichž předáním Zákazník souhlasí při zadání objednávky.
 3. Zákazník vyplněním registračního formuláře nebo zadáním objednávky dává svolení ke zpracování svých osobních údajů v něm uvedených, a to způsobem uvedeným v odst. 2 za účelem poskytnutí objednaného plnění. Zákazník může vzít svůj souhlas zpět zrušením registrace.
 4. Pokud Zákazník prostřednictvím aplikací Obchodního centra MU vyznačí, že si přeje dostávat informace o nabídkách Zboží a Služeb Univerzity, dává tím souhlas ke zpracování svých osobních údajů způsobem uvedeným v odst. 2 za účelem nabízení dalšího Zboží nebo Služeb. Tento souhlas lze vzít zpět, a to prostřednictvím aplikace Obchodního centra MU nebo písemným oznámením na elektronickou adresu obchod(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

XI. Závěrečná ujednání

 1. Univerzita bude archivovat všechny uzavřené smlouvy v elektronické nebo tištěné formě. Smlouva se vystavuje přednostně v elektronické formě a bude k dispozici v přehledu objednávek Zákazníka, a to ve formě umožňující její tisk. V případě, že Smlouva bude vyhotovena v listinné podobě, předá Univerzita Zákazníkovi jedno její vyhotovení ihned po jejím podpisu oběma smluvními stranami.
 2. V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami platí ujednání obsažené ve Smlouvě.
 3. Smlouva uzavřená prostřednictvím Obchodního centra MU a veškeré vztahy z ní vyplývající, včetně otázek jejího vzniku a platnosti, se řídí právním řádem ČR s vyloučením kolizních norem. Pro řešení případných sporů jsou příslušné soudy České republiky.
 4. Univerzita uzavírá smlouvy obvykle v českém jazyce. Pokud je Smlouva uzavřena v českém jazyce, poskytuje Univerzita v Obchodním centru MU údaje v českém jazyce a v tomto jazyce bude se Zákazníkem jednat po celou dobu trvání uzavřené Smlouvy.
 5. Pokud je Smlouva uzavřena v jiném jazyce, poskytuje Univerzita v Obchodním centru MU údaje v tomto jazyce a v tomto jazyce bude se Zákazníkem jednat po celou dobu trvání uzavřené Smlouvy.
 6. Ceny za Zboží a Služby a údaje o nich jsou platné ke dni jejich zveřejnění.
Zobrazit starší Obchodní podmínky platné do 28. 2. 2013.