Učitelství pro mateřské školy

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. - Jan Amos Komenský

Rozbalit vše

Chcete se stát prvním člověkem po rodičích, který provází dítě na cestě za poznáním, podporuje ho v jeho nápadech, experimentování, ale současně je mu oporou, když občas klopýtne a neví kudy kam?

Na Masarykově univerzitě naleznete studijní obor, jehož největší předností je jeho multioborovost! Umožní vám proniknout do různých vědních oborů, jakými jsou kromě pedagogiky a psychologie například český jazyk a literatura, přírodní vědy nebo tělesná, výtvarná či hudební výchova. Takto široce rozprostřené studium vám otevírá prostor k širokému uplatnění na trhu práce - od péče o děti raného věku v privátním sektoru, přes vzdělávání předškolních dětí ve veřejných institucích až k realizaci mimoškolních aktivit v neziskové sféře.

Ve všech předmětech studijního oboru se snažíme propojovat teoretickou složku s praktickou. Jak to děláme? V každém semestru probíhají praxe v mateřských školách s různým vzdělávacím oborem. Mateřské školy byly vybrány na doporučení České školní inspekce, která je vyhodnotila jako příklady dobré praxe. Můžete tedy neustále ověřovat svoje rostoucí profesní dovednosti přímo v terénu!

V průběhu studia můžete vyrazit za zkušenostmi s předškolním vzděláváním také do zahraničí v rámci programu Erasmus+, a to například do Estonska, Rakouska, Španělska či Velké Británie. V rozsahu až jednoho roku můžete absolvovat nejen studijní pobyty, ale také pracovní stáže. Zdokonalíte si jak cizí jazyk, tak vaše pedagogické schopnosti. Zahraniční zkušenosti získáte i na domácí půdě, neboť zahraniční studenti jsou běžně zapojováni do výuky a nabízíme i předměty vyučované v anglickém jazyce.

Je studium učitelství pro mateřské školy pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

- Chcete porozumět různorodosti lidských dispozic a podpořit jejich rozvoj?

- Nebojíte se rozvíjet se ve všech oblastech své osobnosti?

- Máte zkušenosti s dětmi a považujete jejich výchovu a vzdělávání za výzvu?

- Domníváte se, že práce s malými dětmi není „hlídání roztomilých drobečků“, ale plnohodnotná a důležitá profese?

- Chcete zaměstnání, ve kterém je potřeba flexibilita, spontaneita, improvizace a otevřená mysl, neboť se budete stále učit?

Pokud jste si na všechny otázky odpověděli ano, neváhejte podat přihlášku na náš obor!

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat osvojené teoretické znalosti, potřebné pro vzdělávání dětí předškolního věku v praxi;
  • kultivovaně se vyjadřovat, argumentovat a účinně komunikovat v interakcích se všemi účastníky vzdělávacího procesu, tj. s dětmi, rodiči, kolegy a dalšími odborníky a partnery školy; adekvátně uplatňovat i nonverbální formy komunikace;
  • naplánovat vzdělávací nabídku v souvislosti s cíli stanovenými v kurikulárních dokumentech (RVP PV);
  • využívat vhodné strategie, které rozvíjejí klíčové kompetence v souladu s potřebami a možnostmi dětí;
  • vytvářet podnětné a bezpečné psychosociální prostředí pro rozvoj dítěte;
  • uplatnit diagnostické a reflektivní dovednosti při hodnocení pokroků dětí a jejich rozvoje, efektů vzdělávací nabídky a k reflexi a sebereflexi.
(?)

Jako absolvent našeho oboru se budete orientovat v otázkách výchovy a vzdělání dětí předškolního věku. Studium vás tak připraví na práci učitele mateřské školy, a to jak ve veřejném, tak privátním sektoru. Všestranného poznání z různých vědních oborů můžete využít také v dalších oblastech týkajících se práce s malými dětmi - jako chůvy, asistenti, pečovatelé v dětských skupinách či jeslích a podobně.

(?)
  • Učitel mateřské školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 161 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k bakalářské práci). Povinně volitelné předměty, jež tvoří 6 kreditů, si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývajících 13 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Pedagogické praxe jsou realizovány v každém semestru a mají gradující charakter. V prvním semestru máte možnost seznámit se s různými programy v mateřských školách - Daltonský plán, Začít spolu, Podpora zdraví v mateřských školách či běžná mateřská škola. Poté si vybíráte mateřskou školu, do které docházíte další tři semestry, během nichž se zaměřujete na komunikační dovednosti svoje i svého provázejícího učitele. Učíte se poznávat jedinečnost dítěte, organizovat vzdělávání tak, aby vyhovovalo mentalitě jednotlivých dětí a podobně.

V průběhu těchto tří semestrů se rozšiřuje počet praxí o tzv. didaktické, při nichž realizujete vzdělávací nabídku v souladu s jednotlivými vědními obory. Například se zaměřením na rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné pregramotnosti. V posledních dvou semestrech jsou zařazeny třítýdenní a pětitýdenní praxe, na nichž již samostatně realizujete vlastní vzdělávací projekty. Během studia máte možnost vidět i alternativní pedagogické systémy jako je Montessori vzdělávání nebo vzdělávání Reggio Emilia v privátním i veřejném sektoru. Dále nabízíme i volitelné praxe ve vámi vybraných institucích.

(?)

Státní závěrečná bakalářská zkouška (dále jen SZZ) je pouze ústní a sestává z obhajoby bakalářské práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a pedagogiky a psychologie. Při odpovědi na otázky není kladen hlavní důraz na pamětné memorování, ale na aplikaci studentových znalostí do školské praxe s oporou o studentovo portfolio.

(?)

Absolventi našeho studijního oboru mohou dále pokračovat v magisterských studijních oborech se zaměřením na speciální či sociální pedagogiku.

V současné době také připravujeme otevření navazujícího magisterského oboru se zaměřením na předškolní pedagogiku.

(?)
1
Aktivní studenti
279

Specifikace oboru

Obor: Učitelství pro mateřské školy
Zkratka: MS
Kód: 7531R001
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7531 B-PMP Předškolní a mimoškolní pedagogika
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta
Garant oboru:
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Úspěšné zvládnutí studia oboru Učitelství pro mateřské školy předpokládá souvislý kultivovaný jazykový projev bez vady řeči, zvládnutí pravidel českého pravopisu, kladný vztah k literatuře, obeznámenost se společenskohistorickým a literárněhistorickým kontextem děl (zejména s důrazem na české dějiny od počátku 19. století do současnosti) a aktivní čtenářství. Uchazeč by měl mít základní znalosti o číselných oborech, zejména o přirozených číslech a znalosti základních geometrických pojmů.

Vzhledem k tomu, že v přijímacím řízení nejsou zařazeny talentové zkoušky, počítá se s určitými dispozicemi v oblastech hudební, tělesné a výtvarné výchovy. V oblasti hudební výchovy jde o znalosti základních hudebně teoretických pojmů, čtení a psaní not v houslovém a basovém klíči, stupnice dur a moll, stavby základních intervalů, durových a mollových kvintakordů; o schopnosti opakovat jednoduché melodicko-rytmické útvary, kultivovaně a intonačně čistě přednést jednoduché písně, zřetelně vyslovovat bez artikulačních vad. Pro hru na klavír se od uchazeče požaduje zvládnutí technických cvičení a přednesových skladeb na úrovni některé ze standardních klavírních škol pro začátečníky (např. Köhler, Beyer, Fibich – Malát, Sarauer, Bartók, Janžurová – Borová, Emonts apod.). Doporučená minimální úroveň: 4 ročník ZUŠ. Hra na jiné hudební nástroje se v základním rámci studijního oboru Učitelství pro MŠ na Katedře hudební výchovy PdF MU nevyučuje a nemůže nahradit hru na klavír! Pokud uchazeč o studium hraje na jiný hudební nástroj (včetně absolventů I. popř. II. stupně ZUŠ), je nutné, aby do zahájení studia zvládl hru na klavír alespoň v rozsahu výše uvedených minimálních požadavků. Dovedností ve hře na jiný hudební nástroj může být využito např. v předmětu didaktika hudební výchovy a v průběhu pedagogické praxe.

Studium tělesné výchovy je zaměřeno na zvládnutí techniky a metodiky jednoduchých pohybových aktivit a osvojení si příslušné teorie a didaktiky z oblasti tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Není podmíněno sportovními limity. Studium může absolvovat pouze student, který není osvobozen z tělesné výchovy.

V oblasti výtvarné výchovy je očekáván zájem studenta o umění a kulturu, základní vhled do problematiky vývoje výtvarného umění a elementární výtvarné znalosti a dovednosti. Ve výuce je podporována autentická tvorba a tvořivé řešení úkolů.

Nedílnou součástí přípravy učitelů MŠ je studium jednoho cizího jazyka (AJ, NJ, FJ, RJ). Ke studiu jazyka nekonají žádné jazykové zkoušky. Je potřeba mít vstupní jazykovou úroveň alespoň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (http://www.jazykove-urovne.cz/spolecny-evropsky-referencni-ramec/).

http://www.ped.muni.cz/

http://katedry.ped.muni.cz/primarni-pedagogika