Fyzika a management

Fyzika a management patří k sobě.

Rozbalit vše

Lze očekávat, že moderní výrobní závod bude více podobný fyzikální laboratoři než klasické továrně. Tento bakalářský studijní program připraví studenty pro manažerskou práci ve fyzikálním průmyslu tohoto typu. Absolventi tohoto programu získají široký rozhled ve všech důležitých směrech fyziky. Důraz bude kladen na polovodičový průmysl, moderní plazmové technologie, vakuovou techniku, získávaní nových druhů materiálů, apod. Zároveň náš absolvent využije vědomosti, které získal studiem managementu a práva, pro kvalifikované rozhodování nebo řízení velkého týmu lidí.

Navrhovaný studijní obor nabízí kvalitativně vyšší úroveň vzdělání ve fyzice ve srovnání se středním vzděláním, což spolu se základem managementu podniku, ekonomie a práva vytváří předpoklady pro velice efektivní komunikaci mezi výzkumem, vývojem a řídící strukturou jak vlastních podniků tak vládními institucemi a institucemi EU. Profesní bakalářský program zaměřený na aplikované fyzikální disciplíny s možností specializace v oblastech fyziky plazmatu a lékařské fyziky, s předpokladem přímého výstupu absolventů do praxe.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • mít dobrý přehled v oblasti experimentálních disciplín fyziky pevných látek, fyziky plazmatu, optiky a užité jaderné fyziky
  • kvalifikovaně se orientovat v polovodičovém průmyslu, moderních plazmových technologiích, vakuové technice, nových druzích materiálů
  • mít znalosti z managementu, rozšířené o základy ekonomie, účetnictví a práva kvalifikovaně rozhodovat nebo řídit velký tým lidí
  • kvalifikovaně rozhodovat nebo řídit velký tým lidí
  • vést skupinu spolupracovníků nebo být zodpovědný za vědecký projekt
  • mít znalosti pro řízení procesů ve firmě včetně právních a finančních
(?)

Absolventi by se měli uplatnit v technologických a řídících útvarech podniků a také jako jejich reprezentanti, ve výzkumných ústavech a organizacích státní správy, které zabezpečují činnosti vyžadující znalosti exaktních věd. Rovněž by měli být schopni individuálně podnikat s využitím fyzikálních metod v oblasti moderních technologií, dále jako navrhovatelé a konstruktéři fyzikálních přístrojů a také se uplatnit v oblasti tvorby a realizace patentů a vynálezů. Zároveň analytický způsob myšlení, orientace v průmyslu a nových technologiích společně s potřebnou znalostí práva, ekonomie a managementu tvoří velice dobrý základ pro úspěšnou práci v libovolném oboru.

Díky fyzikálně matematickému základu absolvovanému v rámci programu nezávisle na volbě oboru se absolvent může také dobře uplatnit v základním i aplikovaném výzkumu celostátního i resortního charakteru, v laboratorních provozech a firmách, specializovaných laboratořích, metrologických institucích, apod. Jeho specializované zaměření jej však předurčuje k práci ve specializovaných diagnostických pracovištích využívajících moderní přístrojové techniky, ve státních zkušebních ústavech, v technologických výrobních procesech, apod.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově alespoň 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné a povinně volitelné předměty (včetně předmětů zaměřených na přípravu k bakalářské práci) tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí přibližně 140 kreditů (přesný počet kreditů závisí na volbě konkrétních povinně volitelných předmětů). Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat zkoušku z odborné angličtiny a získat alespoň dva zápočty z předmětů sportovních aktivit (které si student vybírá podle svého zájmu, sportovního zaměření a časových možností).

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého oboru, který se nachází na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá z následujících jednotlivě klasifikovaných částí: obhajoba bakalářské práce, písemná a ústní zkouška z fyziky.

Vypracováním bakalářské práce uchazeč prokazuje schopnost samostatně řešit fyzikální nebo manažerský problém střední obtížnosti. Bakalářská práce má většinou experimentální charakter a její vypracování pak obsahuje návrh experimentu, zvládnutí laboratorní techniky, zpracování měření a interpretace výsledků.

Písemná část zkoušky má prokázat schopnost uchazeče řešit středně obtížné úlohy na úrovni cvičení k disciplínám celku Obecná fyzika.

Při ústní části zkoušky má uchazeč v odpovědích na otázky z první skupiny okruhů prokázat:

-osvojení obecných idejí fyzikálního popisu reality a jejich konkretizace v jednotlivých disciplínách celku Obecná fyzika

-pochopení základních pojmů a představ těchto disciplín a jejich vzájemných souvislostí

-schopnost fyzikálně analyzovat konkrétní situace, formulovat jejich popis matematicky a navrhnout příslušné experimenty včetně vyhodnocení a interpretace výsledků.

V odpovědi na otázky z druhé skupiny okruhů má uchazeč prokázat pochopení základů zvoleného oboru. Jedna skupina otázek se týká vybraných partií fyziky jako je Vakuová fyzika a fyzika nízkých teplot, Technologie přípravy tenkých vrstev a moderních materiálů, Elektronika a Automatizace a řízení fyzikálních a technologických procesů, Moderní měřící metody a principy měřících přístrojů, zatímco druhá část této skupiny otázek se věnuje Firemnímu managementu, Právu, Podniku a podnikovému hospodářství a Financování podniku.

(?)

Cíle oboru Fyzika a management jsou plně v souladu s obecnými cíly nadřazeného studijního programu Aplikovaná fyzika. Po úspěšném absolvování bakalářského oboru lze (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu. Studentům s dobrým prospěchem bude prominuta přijímací zkouška na základě písemné žádosti.

(?)
0
Aktivní studenti
6

Specifikace oboru

Obor: Fyzika a management
Zkratka: FMNG
Kód: 1702R022
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 8. 2016
Program: B1702 B-AF Aplikovaná fyzika