Překladatelství francouzského jazyka

Jazyk a kultura: brány do světa.

Rozbalit vše

Cílem studia Překladatelství je připravovat vysoce kvalifikované odborníky vybavené potřebnými znalostmi a dovednostmi v oboru překladatelství.

Vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní úroveň pak C2.

Studium je zaměřeno zejména na teoretické a praktické aspekty literárního a odborného překladu z francouzštiny do češtiny. Jádrem programu jsou kromě překladatelských seminářů rovněž kurzy teorie a dějin překladu a také francouzské a české lingvistiky, stylistiky a literární vědy.

Dvouoborové a jednooborové studium se shodují v korpusu povinných předmětů. Rozdíl je v rozsahu povinně volitelných předmětů. Ten je u jednooborového studia širší, zejména směrem ke kurzům z oblasti propedeutiky tlumočení a překladu, historie a sociologie překladu, reálií, historie a kultury dalších frankofonních zemí, ale i společných romanistických kurzů týkajících se metodologie výzkumu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • důstojného písemného i ústního projevu ve francouzštině i mateřském jazyce na úrovni C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
  • samostatného a kritického myšlení a dobré vyjadřovací schopnosti v mateřském a francouzském jazyce;
  • aplikovat teoretické vědomosti z oblasti překladu z francouzského i do francouzského jazyka;
  • aplikovat společenské, politické, kulturní, historické, literární a lingvistické vědomosti o Francii a frankofonních zemích při překládání a tlumočení mezi francouzským a českým jazykem;
  • využít překladatelské a tlumočnické dovednosti i teoretické znalosti týkající se etiky překladatelského a tlumočnického povolání.
(?)

Kvalifikace absolventa odpovídá kvalifikačnímu požadavkům programu Euromasters, jak je navrhován v dokumentu Evropské komise. Své dovednosti a znalosti uplatní jednak jako profesionální překladatel, jednak v oblasti řízení překladatelských projektů a v redakční praxi, ať už v národních, nebo evropských institucích.

Absolvent získá jazykové, odborné a technické znalosti pro kvalifikovanou překladatelskou činnost v oblasti odborného, administrativního i uměleckého překladu, je vybaven společenskými, politickými, kulturními, historickými, literárními a lingvistickými vědomostmi o Francii a frankofonních zemích a o úloze překladu v administrativě EU.

(?)

Standardní doba studia činí 4 semestry, udělovaný titul: magistr (Mgr.).

Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Další, povinně volitelné a volitelné kredity, které si student volí podle svých zájmů a své budoucí orientace, lze získat jak z nabídky oboru překladatelství francouzského jazyka, tak z nabídky dalších romanistických oborů, případně dalších oborů vyučovaných na Masarykově univerzitě.

Pro všechny studenty platí povinnost absolvovat nejméně jeden předmět vedený v angličtině z nabídky pro daný stupeň studia.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků je uveden na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří:

1) obhajoba diplomové práce (u dvouoborového studia na jednom ze studovaných oborů);

2) písemná klauzurní práce v rozsahu 4 hodin, při které student přeloží zadaný francouzský text do češtiny a okomentuje volbu překladových ekvivalentů u problematických pasáží překladu;

3) ústní část zkoušky z jednotlivých translatologických, lingvistických, stylistických a literárněvědních okruhů.

(?)

V případě splnění podmínek přijetí je možné dále pokračovat v doktorském studiu oborů: Románské jazyky, Románské literatury, případně v jiných oborech doktorského studia.

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Překladatelství francouzského jazyka
Zkratka: PFJ
Kód: 7310T294
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6107 N-HS Humanitní studia
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta