Finance

Peníze na prvním místě.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční jednooborové, angličtina, 2 roky 
Rozbalit vše

Studenti v tomto oboru jsou připravováni pro výkon řídicích funkcí v sektoru peněžnictví (bankovnictví, pojišťovnictví, finanční investování, finanční trhy), firemních financích, finančním účetnictví a daních. Obor je orientován tak, aby studenti získali hluboké znalosti z oblasti peněžních soustav, bankovnictví, pojišťovnictví, firemních financí, účetnictví a daní, finančních trhů a mezinárodních financí. V rámci volitelných předmětů má student možnost prohloubit si znalosti v oblasti bankovnictví, bankovního managementu, účetnictví bank, finanční analýzy a plánu, smluvních vztahů v peněžnictví, mezinárodního účetnictví, auditingu, přímých a nepřímých daní, pojistného trhu, strukturovaných finančních investičních produktů, fungování burzovních systémů atd.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Analyzovat vývoj finančních trhů a využívat nástroje fundamentální, technické a psychologické analýzy k predikci jejich vývoje.
  • Porozumět a aktivně řídit rizika a hrozby v sektoru bankovnictví a pojišťovnictví.
  • Volit a aktivně využívat bankovní a pojišťovací produkty k efektivnímu hospodaření a zajištění proti rizikům.
  • Interpretovat finanční data z účetních výkazů sestavených podle různých účetních systémů a tato data využívat k efektivnímu řízení komerčních subjektů.
  • Porozumět daňovému systému ČR a provádět aktivní kroky k optimalizaci daňové zátěže komerčních subjektů.
(?)

Absolventi nalézají uplatnění ve funkcích odborných pracovníků na vedoucích úsecích v peněžních institucích, a to především v bankách, pojišťovnách a fondech, ale i ve finančních a účetních útvarech firem a jiných institucí. Pracují také v řídicích funkcích ve finančních útvarech bank, pojišťovacích institucích, jako analytici finančních a kapitálových trhů, obchodníci s cennými papíry, správci portfolií, auditoři, daňoví poradci, finanční analytici apod.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí největší část kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu diplomové práce). Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti Ekonomicko-správní fakulty MU se řídí při průchodu studiem Studijním a zkušebním řádem, směrnicí O všeobecných studijních povinnostech a aktuálním studijním katalogem. Přístup ke studijním katalogům naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní zkouška na oboru Finance je ústní a skládá se ze tří částí:

- obhajoba diplomové práce (k dispozici dataprojektor)

- zkouška z předmětu Ekonomie (student si vylosuje 1 otázku) – otázky a metodický pokyn ke zkoušce najdete na stránkách Katedry ekonomie

- zkouška z odborného předmětu.

Více informací lze nalézt na stránce katedry: https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561700-katfinanci/szz-na-kf

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu.

(?)
0
Aktivní studenti
869

Specifikace oboru

Obor: Finance
Zkratka: FIN
Kód: 6202T010
Typ: magisterský navazující
Titul: Ing.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6217 N-FU Finance a účetnictví