Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací

Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Připravíme vás pro práci všude tam, kde hlavním motivem činnosti není zisk, ale veřejný či obecní zájem. Budete dobře rozumět fungování firem i státu a pochopíte specifika managementu a financování v neziskovém prostředí. Hlavně ale využijete všechny znalosti v praxi – ať už budete řídit velkou nadaci, provozovat galerii, poskytovat sociální služby či se realizovat ve sportovním klubu či divadelním spolku.

Hlavní předností tohoto oboru je jeho interdisciplinární charakter. Náplní studia není čistě ekonomie, historie, filosofie či sociologie. Znalosti ze všech těchto věd totiž také spojíte dohromady a využijete. Jsme unikátní i v propojení na katedrový výzkumný institut Centrum pro výzkum neziskového sektoru, který nám umožňuje předávat vám nejnovější poznatky z originálního oborového výzkumu.

Jak studium probíhá? Nabízíme mix klasické výuky, samostatných a projektových aktivit a interaktivních diskusí a workshopů s experty z praxe. Již během studia se můžete také zapojit do výzkumu, podílet se na vědecké práci a do určité míry také ovlivnit strukturu vyučovaných témat. Na vašem názoru nám totiž záleží – věříme ve vzájemnou inspiraci.

Zázemí MUNI vám také umožní rozšířit si spektrum studovaných předmětů napříč celou univerzitou díky širokému výběru volitelných předmětů.

Mezi našimi absolventy jsou ředitelé nadací, vedoucí dobrovolníků nebo ekonomové sportovních klubů. Vaše uplatnění může být stejně různorodé, jako je různorodý neziskový sektor. Současně však nebudete mít problém nalézt zaměstnání také ve veřejné správě či komerční firmě. I když budete experti na neziskový sektor, naučíme vás samostatnosti a poskytneme vám dostatečně univerzální vzdělání.

Je studium oboru pro vás?

- Toužíte pomáhat světu?

- Přejete si poskytovat užitečné služby těm, kteří jsou slabí a znevýhodnění?

- Chcete umět řídit „neziskovou firmu“ a lidi v ní?

- Anebo vás prostě jen zajímá, co se děje mimo trh a proč u nás máme přes sto tisíc neziskových organizací?

- A pokud vás zajímá podnikání, chcete vědět, co je to sociální podnikání a impact investing?

Tohle a mnohem více se s námi naučíte.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět vztahu veřejné politiky vůči neziskovému sektoru (regulace, získávání zdrojů, politické sítě);
  • uchopit účinnost a efektivnost CSO (‘civil society organizations’) v konkrétních oborech;
  • uchopit a navrhnout model dobrovolnictví;
  • vysvětlit variantní principy financování CSO;
  • Koexistence jednotlivých typů poskytovatelů veřejných služeb;
  • řídit a motivovat dobrovolníky.
(?)

Jako absolventi tohoto oboru najdete uplatnění jako ředitelé, fundraiseři, projektoví manažeři, ekonomové nebo odborníci na public relations a komunikaci v neziskových organizacích. Své znalosti neziskového sektoru můžete uplatnit také v institucích veřejné správy nebo ve finančním světě. Zde budete rozhodovat o podpoře neziskových organizací nebo o spolupráci s nimi na zajišťování veřejně prospěšných projektů.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí největší část kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu bakalářské práce). Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti Ekonomicko-správní fakulty MU se řídí při průchodu studiem studijním a zkušebním řádem, směrnicí O všeobecných studijních povinnostech a aktuálním studijním katalogem. Přístup ke studijním katalogům naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Je pro vás důležitý nejen kvalitní teoretický základ, ale také zkušenosti z praxe? Zapojíme vás do řešení konkrétních problémů a budete mít možnost diskutovat a konzultovat se zajímavými odborníky z praxe.

(?)

Státní zkouška na oboru Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací je ústní a skládá se ze tří částí:

- obhajoba bakalářské práce (k dispozici dataprojektor)

- zkouška z předmětu Ekonomie (student si vylosuje 1 otázku) – otázky a metodický pokyn ke zkoušce najdete na stránkách Katedry ekonomie

- zkouška z odborného předmětu.

Více informací lze nalézt na stránce katedry: https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561300-katverejne-ekonomie/szz-na-kve

(?)

Chcete pokračovat v dalším studiu i po absolvování tohoto oboru? V tom případě je pro vás ideální studijní obor Veřejná ekonomika a správa, kde využijete dosavadní získané znalosti a dovednosti. Součástí tohoto oboru je také problematika nestátního neziskového sektoru.

(?)
0
Aktivní studenti
21

Specifikace oboru

Obor: Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací
Zkratka: ERNNO
Kód: 6208R171
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6202 B-HPS Hospodářská politika a správa

Nejčastěji zapisované předměty