Obchodní právo

Vědění je dvojího druhu. Buďto známe předmět, anebo víme, kde se o něm poučit. (Samuel Johnson)

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

Obor obchodní právo doktorského studijního programu navazuje na předmět obchodní právo magisterského studijního programu. Prohlubuje znalosti obchodního práva ve všech jeho podoborech, tzn. v právu obchodních společností a v právu firemním, v právu závazkovém, právu soutěžním a kartelovém a v právu cenných papírů. Učí studenty samostatnému a kritickému zkoumání právní regulace v oblasti obchodu a podnikání a zkoumání předpokladů a důsledků jejího působení. Studenti musejí zvládnout na vědecké úrovni i značnou část práva občanského jakožto širšího vědního základu práva obchodního a základy metod vědecké práce. Nezbytným předpokladem je znalost zahraničních právních úprav zkoumaných otázek, jakož i tuzemské a zahraniční judikatury a základních doktrinálních směrů. Týká se to i úprav unijních, a to v podobě nařízení a směrnic EU, ale i tzv. soft law.

Širší základ studijního oboru tvoří příprava na vědeckou a pedagogickou práci, jazyková příprava a základní poznatky o vývoji jiných právních oborů.

Absolventi oboru mají kvalifikaci k práci ve špičkových právnických profesích v oboru obchodního práva v tuzemsku i v zahraničí. Mají předpoklady rychle se orientovat ve formálních změnách právního okolí a reagovat adekvátně i na posuny v rozhodovací praxi. Jsou schopni zobecnění a teoretické reflexe těchto změn. Mohou působit jako konzultanti, poradci a asistenti v decizní sféře. Jsou též vybaveni pedagogickými dovednostmi k předávání nově nabytých znalostí a vědomostí odborné veřejnosti na vysoké úrovni.

Ve srovnání s absolventy oboru občanské právo jsou kromě obecných znalostí právní úpravy a teoretických východisek práva soukromého, jež s nimi sdílejí, vybaveni speciálními a hlubokými znalostmi práva obchodních korporací, zvláštností obchodního závazkového práva uplatňovaného ve vztazích mezi podnikateli, práva na ochranu hospodářské soutěže a práva proti nekalé soutěži, včetně nekalých obchodních praktik, a práva cenných papírů a kapitálového trhu. Vzhledem k praktickému zaměření oboru obchodního mají též hluboké znalosti všeobecného veřejnoprávního regulatorního rámce ekonomické činnosti podnikatelů. Jsou metodicky vybaveni a vycvičeni k uvažování v příslušných souvislostech „law and economics“.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • kvalifikovaně se pohybovat v právním rámci regulace podnikání jak v tuzemském, tak i evropském a mezinárodním kontextu;
  • vyhodnotit legislativní i judikatorní trendy ve všech oblastech obchodního práva a vyvodit z nich teoretické závěry i praktická aplikační doporučení;
  • předávat získané odborné znalosti i dovednosti v obecné podobě odborné veřejnosti interaktivní formou i v podobě odborných statí;
  • kvalifikovaně konzultovat i nejsložitější právní problémy v praxi;
  • provádět rozsáhlé a hluboké teoretické a komparativně právní analýzy jako expertní podklady pro decizní sféru;
  • koncipovat a kvalifikovaně testovat a ověřovat výzkumné hypotézy v oboru obchodního a obecného soukromého práva;
  • samostatně řešit složité právní problémy obchodněprávní povahy a problémy na pomezí práva soukromého a práva veřejného;
  • rozšiřovat odborné znalosti a dále je zprostředkovávat odborné veřejnosti, a to i v cizím jazyce.
(?)

Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci, ev. těm, kteří chtějí získat hlubší teoretické znalosti v některé z právních disciplín.

Absolventi se uplatní jako učitelé a výzkumní/odborní pracovníci v odborném vysokém a středním školství; jako asistenti justičních orgánů včetně těch nejvyšších; jako odborní konzultanti pro veřejný i soukromý sektor; jako vysoce kvalifikovaní specialisté ve veřejné správě; jako vysoce kvalifikovaní advokáti předních advokátních kanceláří včetně zahraničních; jako justiční čekatelé a oborově specializovaní soudci v celé soudní soustavě.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Bez ohledu na kombinovanou či presenční formu studia absolvují všichni studenti společný základ pro všechny obory:

předmět Základy vědecké práce I a II (metodologie právní vědy); Aktuální otázky právní vědy a praxe I, II; Právně teoretické myšlení I, II; Světový jazyk I,II (angličtina, němčina, francouzština). Tyto předměty zajišťují jiná pracoviště fakulty nežli katedry obchodního práva, nebo jsou organizovány celofakultně. Na katedře se organizují předměty Příprava disertační práce a Disertační práce, v nichž se v závislosti na pokročilosti studia koncipují hypotézy disertace a dílčími studiemi se naplňuje projekt disertace.

V předmětech širšího vědního základu oboru Občanské právo hmotné I–III a Občanské právo procesní I–III si studenti prohlubují znalosti dosažené v magisterském studiu, konfrontují své výzkumné téma s obecnou civilistickou úpravou a vyhledávají civilistické hmotněprávní a procesní přesahy a souvislosti.

Obecná je i povinnost absolvovat předměty Pomocné pedagogické práce I–II a Pedagogické práce I–IV, které se naplňují podle pokynů školitele účastí na přípravě podkladů do výuky v bakalářském a magisterském studiu, rešeršemi judikatury a odborné literatury používané ve výuce, účastí na tvorbě interaktivních osnov a prezentací, jakož i výběrovou přímou výukou pod dohledem a vedením školitele nebo jiného učitele, především otázek blízkých tématu disertační práce.

Specializované oborové předměty zabezpečované katedrou obchodního práva jsou šestisemestrové a předpokládají zpracování eseje na speciální téma dohodnuté předem s garantem předmětu a školitelem, které se pokud možno váže na výzkumné téma (téma disertace) a koncipuje se jako kapitola nebo základ kapitoly budoucí disertace. Jde o předměty Firemní právo, soutěžní právo a práva na označení I–VI; Právo obchodních korporací (společenstevní právo) I–VI; Existenční ochrana hospodářské soutěže I–VI; Závazkové právo I–VI; Právo cenných papírů I–VI.

Kromě toho se předpokládá účast studentů na pravidelných setkáních doktorandů a učitelů katedry k aktuálním otázkám vývoje obchodního práva, na nichž střídavě referují o vývoji práva a judikatury, ev. doktríny a seznamují účastníky se stavem svých prací na disertačním projektu a podrobují své závěry kritickému pohledu ostatních.

Studijní plány se sestavují přísně individuálně s respektem k preferencím a potřebám studenta a na základě jeho návrhu. Po vyjádření školitele je posuzuje a schvaluje oborová komise pro obchodní právo.

(?)

U doktoranda se předpokládá odborná praxe v souvislosti s tématem jeho praxe, byť se zvlášť nehodnotí.

Pro pedagogickou praxi platí jednotný celofakultní standard zajišťující průběžné pedagogické zapojení doktorandů (Pomocná pedagogická práce I–II, Pedagogická práce I–IV).

(?)

Státní doktorská zkouška (výlučně ústní) se skládá ze všech odborných specializovaných předmětů zajišťovaných katedrou obchodního práva a uvedených v kolonce Pravidla a podmínky pro vytváření studijního plánu. Tím jsou vymezeny i tematické okruhy.

Zkouška je veřejná a v komisi jsou zastoupení i významní praktičtí odborníci (zpravidla soudci vyšších soudů). Student nemá na přípravu položených otázek vymezen zvláštní čas na přípravu odpovědi; používání právních předpisů při zkoušce jakožto opory pro právní argumentaci je povoleno.

Student při zkoušce prokazuje hluboké teoretické znalosti v oboru a rovněž výbornou orientaci v aktuální judikatuře a vývoj doktrinálních názorů. Součástí je i zkouška z předmětu širšího vědního základu: občanského práva hmotného a procesního, a to rovněž se zřetelem na vývojové trendy teorie a judikatury. Zkouška se tematicky orientuje především k oblasti zpracovávané v disertační práci.

V rámci zpravidla pěti otázek odpovídajících pěti zvláštním předmětům se formou volné odborné rozpravy mezi členy komise a uchazečem ověřují především doktorandovy znalosti, argumentační schopnosti, komplexnost myšlení, schopnost dovozovat teoretické i praktické souvislosti legislativních a aplikačních řešení.

Formální podmínky pro disertační práce určuje jednotně fakultní předpis. Obhajoba zahrnuje presentaci výsledků práce doktorandem, reakci na připomínky oponentů, diskusi se členy komise. Komise poté hodnotí v kontextu kvalitu práce i výkon uchazeče u obhajoby a tajným hlasováním rozhoduje o výsledku a o známce.

(?)

Bez další návaznosti.

(?)
4
Aktivní studenti
8

Specifikace oboru

Obor: Obchodní právo
Zkratka: OBPR
Kód: 6801V014
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P6810 D-TPV4 Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Právnická fakulta
Obor zajišťuje:
Právnická fakulta
Garant oboru:
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.