Hospodářská politika a mezinárodní vztahy

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční jednooborové, angličtina, 2 roky 
Rozbalit vše

Studium tohoto oboru představuje unikátní interdisciplinární kombinaci jádra inženýrské ekonomie s klíčovými předměty oboru mezinárodní vztahy. V rámci problematiky Hospodářská politika se studium zaměřuje na aplikovanou hospodářskou politiku vycházející ze standardní ekonomické teorie (oslabena je kvantitativní analytická dimenze ve prospěch historických a politických souvislostí), zatímco v rámci problematiky mezinárodních vztahů se studium zaměřuje na mezinárodní politickou ekonomii doplněnou teoriemi a dějinami mezinárodních vztahů (oslabena je bezpečnostní a strategická dimenze ve prospěch ekonomické dimenze mezinárodních vztahů). Pozornost je věnována také hospodářským dějinám a dějinám mezinárodních vztahů; ekonomické teorii a teorii mezinárodních vztahů; ekonomické geografii a geopolitice; hospodářské politice a mezinárodní politické ekonomii. Obor je ideální pro absolventy bakalářského programu v kombinaci hospodářská politika – mezinárodní vztahy, ale je dostupný pro všechny absolventy bakalářských studijních programů v ekonomických oborech i politických vědách. Prostor ve studiu je věnován adaptaci studentů ekonomických oborů na politické vědy a obráceně.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • uvědomovat si provázanost ekonomických a mezinárodně-politických souvislostí;
  • mít povědomí o širších mezinárodních a společenských dopadech hospodářských opatření;
  • znát politické způsoby ovlivňování distribuce zdrojů jak v mezinárodním prostředí, tak vnitrostátně a bude také schopen navrhnout opatření vedoucí k jejich úpravě;
  • rozeznat limity politické prosaditelnosti navrhovaných hospodářských opatření a navrhnout způsoby jejich překonání.
(?)

Absolventi tohoto oboru mají znalosti inženýrské úrovně ekonomie a hospodářské politiky a magisterské úrovně mezinárodních vztahů zaměřených na ekonomickou dimenzi. To jim umožňuje nalézat uplatnění v oblastech vrcholné státní správy – např. tvorba hospodářské politiky, reprezentace ČR (EU, mezinárodní ekonomické instituce), struktury EU, dále v oblasti zahraniční obchodní politiky, oblasti tvorby společné obchodní politiky, v mezinárodních ekonomických organizacích, stejně jako v podnikové a soukromé sféře či v oblasti organizovaných zájmů. Mohou se uplatnit také jako analytici obchodní a hospodářské politiky, ve vědě a výzkumu či v akademické sféře.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí největší část kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu diplomové práce). Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti Ekonomicko-správní fakulty MU se řídí při průchodu studiem Studijním a zkušebním řádem, směrnicí O všeobecných studijních povinnostech a aktuálním studijním katalogem. Přístup ke studijním katalogům naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní zkouška na oboru Hospodářská politika a mezinárodní vztahy je ústní a skládá se z pěti částí (studenti mají cca 1 hodinu na přípravu):

- obhajoba diplomové práce (k dispozici dataprojektor)

- zkouška z předmětu Ekonomie (student si vylosuje 1 otázku) – otázky a metodický pokyn ke zkoušce najdete na stránkách Katedry ekonomie

- zkouška ze 3 odborných předmětů.

Více informací lze nalézt na stránce katedry: https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561100-katekonomie/szz-na-ke

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu.

(?)
0
Aktivní studenti
155

Specifikace oboru

Obor: Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
Zkratka: HPMV
Kód: 6202T094
Typ: magisterský navazující
Titul: Ing.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6202 N-HPS Hospodářská politika a správa