Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

Teoretické poznání i praktické dovednosti.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Obor je koncipován jako výhradně jednooborové specializované bakalářské studium, poskytující zájemcům relativně ucelené filologické vzdělání v daném oboru, doplněné o základní poznatky a dovednosti z oborů, které absolventům umožní lepší uplatnění v hospodářské praxi. Předpokládá se, že absolventi bakalářského studia se budou uplatňovat především v náročnějších administrativních funkcích, ve kterých se kladou vyšší nároky na celkový všeobecný přehled, společenské chování a znalosti cizích jazyků. Profilace studia počítá s tím, že absolventi studia budou schopni samostatného plnění řady rutinních úkolů, vedení obchodního jednání po telefonu, písemně i osobně v cizím jazyce, že zvládnou protokolování jednání s cizinci a jednodušší úkony spojené s tlumočením a překládáním. Na rozdíl od tradičního filologického studia univerzitního typu je zde kladen větší důraz na praktické zvládnutí jazyka a na získání základních dovedností překladatelských a tlumočnických. Teoretické disciplíny jsou koncipovány jako propedeutické a elementární kurzy. Vedle filologických disciplín posluchači získají základní poznatky z oblasti ekonomiky a práva a také základní dovednosti v užívání výpočetní techniky. Důležitou součástí oboru je intenzivní kurz dalšího světového jazyka.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • komunikovat ústně i písemně v polském jazyce na stupni C1;
  • uplatnit se jako samostatný obchodní asistent;
  • vést obchodní jednání v cizím jazyce po telefonu, písemně i ústně;
  • vést zápisy z jednání v cizím jazyce;
  • vést obchodní korespondenci v cizím jazyce;
  • překládat obchodní, administrativní a právní dokumentaci;
  • tlumočit obchodní jednání a související komunikaci;
  • orientovat se v oblasti polského jazyka, literatury, kultury, historie a česko-polských vztahů.
(?)

Absolventi tohoto programu mohou zastávat náročnější administrativní funkce, ve kterých se kladou vyšší nároky na celkový všeobecný přehled, společenské chování a znalosti cizích jazyků. Absolventi najdou uplatnění zejména v obchodních odděleních obchodních a výrobních firem, kde jsou vyžadovány znalosti a dovednosti v oblasti ekonomie, práva, IT a cizích jazyků.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí 6 semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkem 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné kurzy. Povinné kurzy, jež tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru, činí 126 kreditů (včetně 15 kreditů za Seminář k bakalářské diplomové práci). Výběr povinně volitelných kurzů, jež tvoří 25 kreditů, je omezen na oborové předměty, jež nejen doplňují a procvičují znalosti nabyté v povinných kurzech, ale také posluchačům umožňují získat další dovednosti, které by mohli uplatnit v praxi. Student je dále povinen získat 14 kreditů z volitelných kurzů, 5 kreditů za absolvování odborné praxe, 4 kredity za zkoušku ze světového jazyka, 4 kredity za zkoušku z filozofie a 2 kredity z tělesné výchovy.

Studenti se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku, doporučeným studijním plánem a příslušnou kontrolní šablonou.

(?)

Součástí studijního plánu je povinná čtyřtýdenní praxe (min. 100 hodin) ve firmách a institucích, ve kterých se absolventi oboru mohou prakticky uplatnit. Odbornou praxi posluchači po konzultaci s garantem oboru absolvují během posledního roku studia. Odborná praxe má za cíl otevřít studentům prostor pro získání praktických doveností a kompetencí pro práci ve sféře podnikání, služeb, veřejné správy a kulturních a společenských organizací s orientací na areál Polska a střední Evropy. Studenti se naučí orientovat se a pohybovat se v konkrétním pracovním prostředí, plnit konkrétní úkoly dle potřeb každodenní praxe, získávat potřebné dovednosti pro plnění praktických úkolů, prezentovat svou práci a reflektovat získané zkušenosti. Úspěšné absolvování praxe včetně odevzdání závěrečné zprávy je ohodnoceno 5 kredity.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část má následující součásti: A) písemný test z polského jazyka (ověření jazykové kompetence, znalosti normativní gramatiky současné polštiny a základů translatologie, tvorba eseje v rozsahu cca 300 slov dle zadaných parametrů); B) test z polských dějin, kultury, reálií a základního přehledu dějin polské literatury do roku 1956; C) test z nefilologických disciplín (právo, ekonomie). Výsledek části A se do celkového hodnocení započítává s dvojnásobnou vahou. Ústní část má komisionální charakter a ověřuje znalosti z: 1) polského jazyka (synchronní popis jazyka, ověření komunikační kompetence, základy translatologie), 2) polské literatury (dějiny současné polské literatury, vlastní četba), 3) areálové polonistiky (dějiny, kultura a reálie Polska). Témata otázek vycházejí ze zadaných okruhů a literatury.

Státní závěrečné zkoušce předchází obhajoba závěrečné práce. Bakalářská diplomová práce má rozsah min. 70 000 znaků a má za cíl prokázat kompetenci studenta vytvořit odborný text na téma související s oborem. Obhajoba je komisionální a koná se formou prezentace práce a následné rozpravy.

Více informací lze nalézt na stránce ústavu: http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/informace/statni-zaverecne-zkousky-a-zaverecne-prace/pozadavky-a-okruhy-k-statnim-zaverecnym-zkouskam/

(?)

Studium je koncipováno jako výhradně bakalářské. Absolventi však mohou (po splnění podmínek přijetí) pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském oboru Polský jazyk a literatura.

(?)
20
Aktivní studenti
41

Specifikace oboru

Obor: Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu
Zkratka: PJFP
Kód: 7310R314
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B-FI Filologie

Další informace

Nejčastěji zapisované předměty