Obecná psychologie

Život využijeme nejlépe tehdy, když ho věnujeme něčemu, co trvá déle než život sám. W. James

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

Doktorský studijní program Obecná psychologie je určen primárně absolventům jednooborového studijního magisterského programu psychologie, výjimečně i absolventům jiných příbuzných oborů (magisterských programů na jiných fakultách a vysokých školách).

Doktorské studium je prostředkem k získání příslušné vědecké kvalifikace v uvedeném oboru, přičemž je založeno na studiu předmětů dle studijního katalogu a samostatné tvůrčí práci pod vedením školitelů, jejímž výstupem jsou odborné vědecké publikace a zejména závěrečná disertační práce každého absolventa studia.

Cílem studia je vybavit studenta v dané oblasti psychologie příslušnými teoretickými znalostmi a kompetencemi, jež zúročí v samostatné vědecké práci v oboru obecná psychologie. Důraz je kladen na další rozvíjení schopností studentů integrovat a propojovat jednotlivé dílčí poznatky a přístupy z dané vědecké oblasti i příbuzných vědních disciplín, zejména v rámci základního i aplikovaného výzkumu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vhodně teoreticky zakotvit zkoumaný jev, fenomén, či proměnnou, navrhnout a realizovat adekvátní výzkumný design;
  • ovládat metodologii příslušné vědní disciplíny a stěžejní i pokročilé kvantitativní i kvalitativní metody zpracování výzkumných dat;
  • navrhovat a realizovat výzkumné koncepce, programy a projekty;
  • koordinovat koncepční, výzkumnou a analytickou práci odborníků z daného oboru i interdisciplinární spolupráci;
  • komunikovat vědecké výsledky odborné i laické veřejnosti v mateřském i cizím jazyce.
(?)

Absolventi doktorského studijního programu Obecná psychologie mohou získanou kvalifikaci uplatnit zejména ve výzkumných ústavech a pracovištích, jako vysokoškolští učitelé apod. Jsou oprávněni realizovat samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu. V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou.

Pokud absolvent daného studijního programu neabsolvoval v pregraduálním studiu magisterskou formu oboru psychologie, absolvování doktorského psychologického studijního programu jej opravňuje pouze k vědecké práci v absolvovaném doktorském oboru, nikoli k praktickému výkonu povolání psychologa.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Podmínky pro vytváření studijních plánů jsou dány studijním řádem MU, charakteristika studia daného oboru je uvedena na následujícím odkazu:

http://www.phil.muni.cz/wups/home/studium.

Forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba doktorského studia činí 4 roky (8 semestrů). Podmínkou úspěšného ukončení studia je získání 240 kreditů za povinné i volitelné studijní předměty (viz níže), včetně zkoušky ze specializačního oboru, úspěšná obhajoba disertační práce a vykonání státní závěrečné zkoušky.

PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1

PHDZ2 Filozofie pro doktorské studium 2

PSD_CJPR1 Cizí jazyk I

PSD_CJPR2 Cizí jazyk II

*Varianta A – publikace a referát; *Varianta B – zkouška v CJV MU

PSD_PSV1 Pramenné studium, výzkum I

PSD_PSV2 Pramenné studium, výzkum II

PSD_PSV3 Pramenné studium, výzkum III

PSD_PSV4 Pramenné studium, výzkum IV

PSD_TP1a Textová příprava Ia

PSD_TP1b Textová příprava Ib

PSD_TP1c Textová příprava Ic

PSD_TP1d Textová příprava Id

PSD_TP2 Textová příprava II (od 5. roku studia)

PSD_DS1 Doktorský seminář I

PSD_DS2 Doktorský seminář II

PSD_DS3 Doktorský seminář III

PSD_DS4 Doktorský seminář IV

PSD_DS5 Doktorský seminář V

PSD_DS6 Doktorský seminář VI

PSD_DS7 Doktorský seminář VII

PSD_DS8 Doktorský seminář VIII

PSD_TMPS Teorie a metodologie psychologie

PSD_OPS Obecná psychologie (specializační obor)

PSD_OR1 Odborný referát I

PSD_OR2 Odborný referát II

PSD_OP1 Odborná publikace I

PSD_OP2 Odborná publikace II

PSD_SpP Speciální přednáška

PSD_ZSSP Zahraniční semestrální studijní pobyt

PSD_TDP Teze disertační práce

PSD_DP Disertační práce

PSD_SDZ Státní doktorská zkouška

Studenti doktorského studijního programu oboru Obecná psychologie se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku, přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznou na stránkách fakulty.

Studium je založeno na samostatné vědecké a tvůrčí práci studentů, kteří pod vedením školitelů zpracovávají své disertační doktorské práce a vědecké publikační výstupy.

(?)

Student doktorského studijního programu Obecná psychologie prokáže adekvátní praxi absolvováním povinných předmětů a vykonáním specializační zkoušky.

Jelikož se jedná o studium, jež připravuje studenty primárně na vědeckou dráhu, není další praxe vyžadována.

(?)

Studium v doktorském studijním programu Psychologie probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a podmínky pro jeho řádné ukončení naplňují požadavky studijního a zkušebního řádu MU uvedené na následujícím odkazu: http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations.

Student řádně ukončí studium, pokud úspěšně absolvuje všechny předměty určené příslušným katalogem předmětů, získá požadovaný počet 240 kreditů, odevzdá a úspěšně obhájí svoji disertační práci a složí státní závěrečnou zkoušku. Bližší informace jsou uvedeny na odkazu:

http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/doktorske/zkouska-obhajoba.

Požadavky na disertační práci se řídí studijním řádem MU, doktorská státní zkouška se skládá z ústní obhajoby disertační práce a ústní zkoušky z psychologie, která se zaměřuje primárně na zkušební okruhy specializačního oboru, student však musí prokázat adekvátní znalosti celého předmětu psychologie, včetně nových trendů a schopnost tyto znalosti propojovat a prakticky využít.

(?)
14
Aktivní studenti
12

Specifikace oboru

Obor: Obecná psychologie
Zkratka: PSO
Kód: 7701V002
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7703 D-PS4 Psychologie (čtyřleté)

Další informace