Latinská medievistika

Instrue, quid possis, animum, ne discere cesses. Vzdělávej ducha, jak můžeš, a nikdy se nepřestaň učit. Catonis Disticha moralia III,1

Rozbalit vše

Latinská medievistika, tedy filologie latinského středověku, je stěžejní disciplínou evropské medievistiky. Jakožto obor, který zpřístupňuje primární zdroj informací pro badatele o středověku, totiž latinsky psané prameny, poskytuje východisko pro všechny obory zkoumající evropský středověk. Je proto pomocnou disciplínou především pro historii, filozofii, teologii, archeologii, dějiny výtvarného umění, dějiny hudby a dějiny vědy. Zároveň však funguje jako samostatná disciplína, která zkoumá latinský jazyk a literaturu ve středověku: kromě toho, že zpřístupňuje široké spektrum latinských písemných pramenů, přináší také jejich kritickou interpretaci a zasazuje je do literárněhistorického kontextu evropské kulturní tradice. Ze samotné podstaty latinské medievistiky vyplývá, že se jedná o široce interdisciplinární obor, bez něhož nelze porozumět historii evropského středověku.

Doktorské studium latinské medievistiky, které probíhá v prezenční, nebo kombinované formě (lze absolvovat i v angličtině). Je určeno absolventům magisterského studia latinského jazyka a literatury nebo jeho středověké specializace, možnost studia je dále otevřena také absolventům magisterského studia příbuzných oborů, zejména bohemistiky, romanistiky, historie, pomocných věd historických, filozofie, religionistiky, teologie apod. Uchazeči, kteří jsou absolventy těchto příbuzných oborů, musí při přijímací zkoušce prokázat znalost latiny a antické kultury v rozsahu minimálně bakalářské zkoušky z latinského jazyka a literatury. Téma disertační práce si uchazeč o studium vybírá po dohodě se svým budoucím školitelem.

Během studia doktorand získává na adekvátní úrovni znalosti těchto disciplín: středověký latinský jazyk a česká latinsky psaná středověká literatura, latinská literatura evropského středověku, latinská literatura antiky a patristiky, starší česká literatura, základy dějin středověku, základy paleografie a ediční práce. Konkrétní profilace a publikační činnost doktoranda se odvíjí od tématu jeho disertační práce a od jeho cílů. Výzkum a publikační činnost medievistické složky Ústavu klasických studií se v současnosti týká latinské literární produkce českého i evropského středověku. Působí zde také editorská skupina, která vydává díla autorů české reformace (např. Enarratio Psalmorum (Ps. 109–118). Ed. J. Nechutová et al. Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis 253. Brepols: Turnhout, 2013). Doktorand má tedy v případě zájmu možnost konzultovat témata související s touto konkrétní medievistickou praxí. ÚKS rovněž pořádá doktorandské konference: např. Laetae segetes – mezinárodní konference 2005, Laetae segetes iterum – mezinárodní konference 2007, 2012, 2016. Doktorand v prezenční formě studia by měl absolvovat minimálně tříměsíční studijní stáž v zahraničí (ÚKS nabízí možnosti studia především v rámci programu Erasmus v Německu, Polsku a Itálii).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • důkladně se orientovat v latinsky psané středověké literatuře české i evropské provenience a podrobně popsat její vztah k literatuře antické a patristické;
  • odborně pracovat s latinskými středověkými díly na úrovni interpretační, překladatelské nebo ediční, vždy s ohledem na interdisciplinaritu, kterou s sebou přináší;
  • orientovat se v česky psané středověké literatuře a v kulturně historických souvislostech středověké Evropy;
  • podle své profilace popsat a využít základní poznatky soudobých interpretačních nebo překladatelských metod a textové kritiky;
  • konkrétně zohlednit a využít novodobé poznatky dalších souvisejících medievistických disciplín (historie, teologie, filozofie, muzikologie apod.);
  • důkladně se orientovat v české i zahraniční sekundární literatuře a edicích, které souvisejí s jeho disertačním tématem;
  • napsat odbornou studii i v cizím jazyce;
  • číst středověké latinské rukopisy a podílet se na jejich edici;
  • sestavit a proslovit odbornou přednášku.
(?)

Absolvent oboru nalezne uplatnění zejména v humanitně orientovaných ústavech Akademie věd, archivech, knihovnách a muzeích, jež pracují se středověkými písemnými prameny povahy literární i diplomatické. Může rovněž působit jako vysokoškolský pedagog v rámci různých humanitně zaměřených oborů. Podle svého zaměření – literárněhistorického, překladatelského, nebo edičního – se v neposlední řadě může uplatnit jako odborný konzultant, např. v knižních nakladatelstvích nebo různých médiích.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Doktorský obor Latinská medievistika je vypisován v rámci doktorského programu Filologie. Standardní délkou studia jsou čtyři roky. Student je povinen získat během celého studia celkem 240 kreditů.

24 kreditů student získává za absolvování povinných celofakultních předmětů Filozofie pro doktorské studium I a II (V případě studia v angličtině student absolvuje Obecnou metodologii namísto Filosofie pro doktorské studium II) a Cizí jazyk, přičemž zkoušku z cizího jazyka v Centru jazykového vzdělávání lze nahradit vytvořením přípravy a přednesením cizojazyčného referátu na odborném fóru (hodnotí školitel).

Dalších 190 kreditů je student povinen získat absolvováním předmětů, které se úzce vážou k přípravě jeho disertační práce. Jedná se o pravidelné individuální konzultace se školitelem (Kolokvium I) a zkoušku, při níž doktorand prokáže schopnost interpretovat vybraný středolatinský text a důkladně se orientovat v latinské české a evropské literatuře (Kolokvium II). Dále sem patří doktorandova povinnost pracovat průběžně během celého studia náležitě s prameny (Pramenné studium I–IV) a dokládat nejméně jednou za semestr školiteli posun ve zpracování disertační práce (Textová příprava I–V). K tématu své disertační práce musí každý student rovněž přednést odborný referát v rámci vybraného doktorského semináře, vědecké konference nebo sympozia (Odborný referát) a publikovat v odborném tisku (Odborná publikace). Současně s odevzdáním disertační práce doktorand předkládá teze disertační práce, které jsou doplněny anglickým resumé. Za školitelem přijatou disertační práci student získává 25 kreditů. Rozsah práce je závazně určen počtem 180 000 znaků. Práce musí být odevzdána v pevné vazbě ve dvou exemplářích. S odevzdáním doktorské práce se počítá v osmém semestru studia.

Student je povinen získat zbytek kreditů za povinně volitelné předměty. Jako Speciální přednášku I–IV si student po dohodě se školitelem volí dle své profilace vhodné předměty z nabídky fakulty nebo celé univerzity (obvykle tedy z nabídky kateder filozofie, historie, religionistiky, dějin umění, bohemistiky, pomocných věd historických apod.). Zároveň je žádoucí, aby si student v průběhu studia zapsal Medievistický interpretační seminář, jehož cílem je provést interpretaci vybraných textů autora českého nebo evropského latinského středověku (text se každoročně obměňuje).

Pro doktoranda prezenčního studia je povinností absolvovat zahraniční studijní stáž (zejména dle aktuálních nabídek programu Erasmus nejčastěji v Německu, Polsku nebo Itálii). Předpokládá se rovněž, že doktorand v prezenční formě studia se bude podílet na výuce latinského jazyka nebo literatury na ÚKS v rozsahu 2–4 hodiny týdně.

(?)

Součástí studia v prezenční formě je účast na výuce na Ústavu klasických studií a účast na odborných konferencích a sympoziích a studijních stážích.

(?)

Požadavky na státní doktorskou zkoušku: kandidát si ke zkoušce připraví výklad a obhajobu pěti tezí. Tyto teze si vybere ve spolupráci se školitelem a nejpozději 2 měsíce před termínem státní doktorské zkoušky je odevzdá v písemné podobě (každá 3–5 stran včetně literatury). Teze se obsahově nesmí krýt s tématem disertační práce. V průběhu zkoušky kandidát na základě požadavků zkušební komise vysvětlí a v diskusi obhájí nejméně dvě teze (o jejichž výběru komise rozhodne a zpraví kandidáta ještě před konáním zkoušky) a zodpoví doplňující otázky z české i evropské latinské literatury středověku.

Podrobné informace jsou dostupné na webových stránkách Ústavu klasických studií (http://www.phil.muni.cz/wuks/home/Documents/doktorske-studium-latinskemedievistiky).

(?)
0
Aktivní studenti
6

Specifikace oboru

Obor: Latinská medievistika
Zkratka: LM
Kód: 7310V227
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7315 D-FI4 Filologie (čtyřleté)