Ekonomie (angl.)

Ekonomie bez přívlastků

Rozbalit vše

Studium oboru Ekonomie nabízí svým studentům získání a rozvoj znalostí a dovedností zejména v oblastech ekonomického modelování, monetární ekonomie, dějin ekonomických teorií a metodologie ekonomie. Studium je zaměřeno na získání důkladných teoretických poznatků v oblasti moderní mikroekonomie, makroekonomie, ekonometrie a metodologie vědy jako takové. Vlastní specializace studentů vychází ze zaměření dizertační práce. Témata dizertačních prací zahrnují oblasti makroekonomického modelování (zejména pak oblast monetárních DSGE modelů, tedy dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy), modelování determinant ekonomického růstu a mikroekonomické modelování. Cílem oboru je tedy rozvíjet vědecko-výzkumný a analytický potenciál absolventů, s jehož pomocí dokáží samostatně formalizovat a řešit netriviální problémy současné ekonomie využívající často náročnější matematicko-statistický aparát.

První rok studia je zaměřen zejména na plnění studijních povinností dle studijního katalogu a individuálního studijního plánu zpracovávaného v součinnosti se svým školitelem. Podle svého zájmu mají studenti možnost podílet se i na vedení seminářů v předmětech garantovaných katedrou Ekonomie v bakalářských a magisterských studijních programech. Nejvýznamnější částí studia je část vědecko-výzkumná, kdy se studium zaměřuje na zpracovávání dizertační práce a publikaci dosažených výsledků v odborných časopisech. Studenti mají možnost participovat na řadě výzkumných projektů, ať již jde o projekty specifického výzkumu (o které mohu studenti žádat pod garancí svého školitele samostatně na základě svých vlastních návrh projektů), projekty Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, projekty České národní banky apod., na jejichž řešení se podílejí školitelé a pracovníci katedry Ekonomie. V rámci studia je možné navázat spolupráci a konzultovat témata svých dizertačních prací s řadou odborníků z praxe, např. s pracovníky České národní banky, Národnej banky Slovenska nebo Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. V rámci studia mohou studenti s podporou katedry a fakulty absolvovat řadu letních škol, odborných seminářů a workshopů v zahraničí a výjimkou nejsou samozřejmě ani studijní a vědecko-výzkumné pobyty v zahraničí. Finanční podpora po celou dobu řádné doby studia v prezenční formě je zajištěna a při plnění studijních povinností a zapojení do vědecko-výzkumných aktivit je v průběhu studia významně navyšována, a to jak ve formě jednorázových stipendií (v souladu se stipendijními programy fakulty), tak i ve formě navyšování pravidelného měsíčního stipendia.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně matematicky formalizovat a řešit netriviální problémy současné ekonomie;
  • využívat moderní matematicko-statistické metody identifikace dynamických ekonomických systémů;
  • kriticky hodnotit adekvátnost používání nástrojů a metod současné ekonomie;
  • navrhnout vhodný metodologický postup řešení stanoveného ekonomického problému, analyticky a empiricky zpracovat relevantní empirická data o zkoumaném jevu;
  • aplikovat odpovídající ekonometrické techniky a fundovaně interpretovat získané výsledky.
(?)

Uplatnění absolventů oboru Ekonomie je široké. Absolventi jsou vhodnými adepty na analytické i vědecko-výzkumné pozice v centrálních i komerčních bankách, konzultantských společnostech a v útvarech vládních institucí podílejících se na přípravě a implementaci nástrojů ekonomického rozhodování (např. Ministerstvo financí nebo Česká národní banka). Absolventi nacházejí své uplatnění i v akademické sféře. Dobré znalosti empirické práce s daty, ekonomického modelování a metodologie ekonomie jsou pro absolventy dobrou vizitkou pro pozice ve statistických úřadech a agenturách, ve společnostech pohybujících se v oblasti financí a finančních trhů nebo analytických útvarech institucí veřejné správy a průmyslových a obchodních společností.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia činí 4 roky, maximální doba od zápisu ke studiu do řádného ukončení studia je rovna dvojnásobku standardní doby studia.

Studium se uskutečňuje pod vedením školitele a řídí se individuálním studijním plánem schváleným oborovou radou.

V rámci svého studia je student povinen získat celkově minimálně 240 kreditů, z toho minimálně 120 kreditů za zpracování disertační práce.

V průběhu studia je student povinen absolvovat:

- povinné předměty, tj. povinné předměty společného základu (Econometrics, Metodologie I, II) a oborově povinné předměty,

- povinně volitelné předměty v minimální hodnotě 10 kreditů, přičemž za povinně volitelný předmět Pomoc při výuce může získat maximálně 25 kreditů za studium.

V souladu se zaměřením oboru a po dohodě se svým školitelem si student dále volí volitelné předměty z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru či z nabídky jiných oborů ESF či celé MU.

V průběhu prvních dvou semestrů se student věnuje v rámci povinného předmětu Studium literatury studiu světové knižní a časopisecké literatury relevantní tématu disertační práce. Na základě získání poznatků o současném stavu výzkumu v dané oblasti specifikuje v průběhu třetího semestru výzkumný problém řešený ve své disertační práci a zpracuje projekt svého výzkumu. Od třetího semestru dále si student zapisuje povinný předmět Příprava disertační práce, v jehož rámci zpracovává pod vedením svého školitele disertační práci.

(?)

Podmínkou řádného ukončení studia DSP je:

- získání kreditů za absolvování předmětů v předepsané skladbě, a to v celkové minimální hodnotě 240 kreditů

- absolvování části studia na zahraniční instituci (vyjma Slovenska) v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci

- složení státní doktorské zkoušky

- obhájení disertační práce.

Státní doktorská zkouška prověřuje teoretické a metodologické znalosti vztahující se k oboru studia. Obecné požadavky SDZ jsou součástí obsahu programu, specifické požadavky představují tematické teoretické okruhy vztahující se k tezím disertační práce.

Spolu s přihláškou ke státní doktorské zkoušce předkládá student teze disertační práce, které dokumentují (1.) míru orientovanosti studenta v publikovaných výsledcích výzkumu a (2.) promyšlenost, teoretickou podloženost a relevantnost zvoleného výzkumného postupu. Státní doktorská zkouška probíhá formou rozpravy k předloženým tezím, přičemž otázky jsou pokládány v širším kontextu daného oboru. Cílem je prokázat připravenost studenta k samostatné vědecké činnosti v daném oboru.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Ekonomie (angl.)
Zkratka: EKON
Kód: 6201V004
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 1. 6. 2021
Program: P6229 D-EKT4 Ekonomické teorie (čtyřleté)