Podniková ekonomika a management

Ekonomika a management podniků je základem prosperity společnosti.

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Doktorské prezenční, angličtina, 4 roky 
Doktorské kombinované, angličtina, 4 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia je zabezpečení dalšího odborného růstu absolventů magisterského studia ekonomického zaměření se zájmem o podnikovou ekonomiku a management, a to zejména na základě osvojování metod vědecké práce, prohlubování teoretických poznatků a přístupů, rozvíjení schopnosti efektivně využívat rozsáhlé informační fondy teoretického a faktografického charakteru a rozvíjení schopnosti samostatně řešit odborné problémy z oblasti podnikové ekonomiky a managementu, a to s důrazem na komplexnost a teoretické zdůvodnění daných řešení.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět teoriím, přístupům a metodám v oboru podniková ekonomika a management na úrovní světového poznání;
  • tvůrčím způsobem využívat těchto teorií, přístupů a metod k řešení složitých úloh z oblasti podnikové ekonomiky a managementu;
  • přispět k rozvoji vědy o podnikové ekonomice a managementu;
  • sdělovat na mezinárodní úrovni vlastní poznatky členům vědecké komunity a manažerům z praxe.
(?)

Absolventi doktorského studijního oboru Podniková ekonomika a management se uplatní na vysokých školách ekonomického a manažerského zaměření. Dále jako specialisté ve velkých nadnárodních společnostech a v poradenských organizacích.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia činí 4 roky, maximální doba od zápisu ke studiu do řádného ukončení studia je rovna dvojnásobku standardní doby studia.

Studium se uskutečňuje pod vedením školitele a řídí se individuálním studijním plánem schváleným oborovou radou.

V rámci svého studia je student povinen získat celkově minimálně 240 kreditů, z toho minimálně 120 kreditů za zpracování disertační práce.

V průběhu studia je student povinen absolvovat:

- povinné předměty, tj. povinné předměty společného základu (Econometrics, Metodologie I, II) a oborově povinné předměty,

- povinně volitelné předměty v minimální hodnotě 10 kreditů, přičemž za povinně volitelný předmět Pomoc při výuce může získat maximálně 25 kreditů za studium.

V souladu se zaměřením oboru a po dohodě se svým školitelem si student dále volí volitelné předměty z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru či z nabídky jiných oborů ESF či celé MU.

V průběhu prvních dvou semestrů se student věnuje v rámci povinného předmětu Studium literatury studiu světové knižní a časopisecké literatury relevantní tématu disertační práce. Na základě získání poznatků o současném stavu výzkumu v dané oblasti specifikuje v průběhu třetího semestru výzkumný problém řešený ve své disertační práci a zpracuje projekt svého výzkumu. Od třetího semestru dále si student zapisuje povinný předmět Příprava disertační práce, v jehož rámci zpracovává pod vedením svého školitele disertační práci.

(?)

Podmínkou řádného ukončení studia DSP je:

- získání kreditů za absolvování předmětů v předepsané skladbě, a to v celkové minimální hodnotě 240 kreditů

- absolvování části studia na zahraniční instituci (vyjma Slovenska) v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci

- složení státní doktorské zkoušky

- obhájení disertační práce.

Státní doktorská zkouška prověřuje teoretické a metodologické znalosti vztahující se k oboru studia. Obecné požadavky SDZ jsou součástí obsahu programu, specifické požadavky představují tematické teoretické okruhy vztahující se k tezím disertační práce.

Spolu s přihláškou ke státní doktorské zkoušce předkládá student teze disertační práce, které dokumentují (1.) míru orientovanosti studenta v publikovaných výsledcích výzkumu a (2.) promyšlenost, teoretickou podloženost a relevantnost zvoleného výzkumného postupu. Státní doktorská zkouška probíhá formou rozpravy k předloženým tezím, přičemž otázky jsou pokládány v širším kontextu daného oboru. Cílem je prokázat připravenost studenta k samostatné vědecké činnosti v daném oboru.

(?)
0
Aktivní studenti
50

Specifikace oboru

Obor: Podniková ekonomika a management
Zkratka: PEM
Kód: 6208V086
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P6230 D-EKM4 Ekonomika a management (čtyřleté)