Finance (angl.)

Peníze až na prvním místě

Rozbalit vše

Studium doktorského studijního programu je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu finanční problematiky. Cílem je prohloubit znalosti získané dosavadním studiem a rozvinout předpoklady a schopnosti tvůrčího vědeckého přístupu ke zkoumání a řešení ekonomických a zejména finančních otázek.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Stanovovat metodiky účetnictví a daní včetně návrhů úpravy legislativních předpisů.
  • Stanovovat metodiky řízení bank a pojišťoven, optimalizace řídících procesů ve finančních institucích, stanovovat metodiky řízení rizik, stanovovat ratingy finančních institucí.
  • Analyzovat cenné papíry, kapitálové a finanční trhy, navrhovat doporučení optimálních finančních a investičních strategií, metodiky analýz devizových trhů a finančních derivátů.
  • Stanovovat metodiky řízení financí podniků, zajišťování obchodních a finančních rizik, tvorby optimální investiční a finanční strategie obchodních korporací.
  • Ovládat práci s myšlenkovými mapami jako nástrojem vědecké práce.
(?)

Po absolvování studia je absolvent schopen samostatné vědecké práce zabývající se problematikou financí či zaujímat vysoce kvalifikované pracovní pozice v oblasti:

- stanovování metodiky účetnictví a daní včetně návrhů úpravy legislativních předpisů,

- metodiky řízení bank a pojišťoven, optimalizace řídicích procesů ve finančních institucích, stanovování metodiky řízení rizik, stanovování ratingů finančních institucí,

- analýzy cenných papírů, kapitálových a finančních trhů, návrhů doporučení optimálních finančních a investičních strategií, metodiky analýz devizových trhů a finančních derivátů,

- metodiky řízení financí podniků, zajišťování obchodních a finančních rizik, tvorby optimální investiční a finanční strategie podniků.

Absolventi doktorského studijního programu jsou v neposlední řadě určeni i pro potřeby výzkumu a výuky na vysokých školách a univerzitách.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia činí 4 roky, maximální doba od zápisu ke studiu do řádného ukončení studia je rovna dvojnásobku standardní doby studia.

Studium se uskutečňuje pod vedením školitele a řídí se individuálním studijním plánem schváleným oborovou radou.

V rámci svého studia je student povinen získat celkově minimálně 240 kreditů, z toho minimálně 120 kreditů za zpracování disertační práce.

V průběhu studia je student povinen absolvovat:

- povinné předměty, tj. povinné předměty společného základu (Econometrics, Metodologie I, II) a oborově povinné předměty,

- povinně volitelné předměty v minimální hodnotě 10 kreditů, přičemž za povinně volitelný předmět Pomoc při výuce může získat maximálně 25 kreditů za studium.

V souladu se zaměřením oboru a po dohodě se svým školitelem si student dále volí volitelné předměty z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru či z nabídky jiných oborů ESF či celé MU.

V průběhu prvních dvou semestrů se student věnuje v rámci povinného předmětu Studium literatury studiu světové knižní a časopisecké literatury relevantní tématu disertační práce. Na základě získání poznatků o současném stavu výzkumu v dané oblasti specifikuje v průběhu třetího semestru výzkumný problém řešený ve své disertační práci a zpracuje projekt svého výzkumu. Od třetího semestru dále si student zapisuje povinný předmět Příprava disertační práce, v jehož rámci zpracovává pod vedením svého školitele disertační práci.

(?)

Podmínkou řádného ukončení studia DSP je:

- získání kreditů za absolvování předmětů v předepsané skladbě, a to v celkové minimální hodnotě 240 kreditů

- absolvování části studia na zahraniční instituci (vyjma Slovenska) v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci

- složení státní doktorské zkoušky

- obhájení disertační práce.

Státní doktorská zkouška prověřuje teoretické a metodologické znalosti vztahující se k oboru studia. Obecné požadavky SDZ jsou součástí obsahu programu, specifické požadavky představují tematické teoretické okruhy vztahující se k tezím disertační práce.

Spolu s přihláškou ke státní doktorské zkoušce předkládá student teze disertační práce, které dokumentují (1.) míru orientovanosti studenta v publikovaných výsledcích výzkumu a (2.) promyšlenost, teoretickou podloženost a relevantnost zvoleného výzkumného postupu. Státní doktorská zkouška probíhá formou rozpravy k předloženým tezím, přičemž otázky jsou pokládány v širším kontextu daného oboru. Cílem je prokázat připravenost studenta k samostatné vědecké činnosti v daném oboru.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Finance (angl.)
Zkratka: FINA
Kód: 6202V010
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P6231 D-FU4 Finance a účetnictví (čtyřleté)

Další informace