Hospodářská politika (angl.)

Jedním z největších omylů je posuzovat politické strategie a programy na základě jejich záměrů, a ne jejich výsledků. Milton Friedman

Rozbalit vše

Profil absolventa je dán souborem všeobecných, odborných a specifických znalostí a dovedností, k nimž směřuje proces vědecké přípravy v rámci doktorského studia. Studium je zaměřeno na získání hlubších teoretických poznatků v oblasti ekonomie, zejména makroekonomie a hospodářské politiky.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně analyzovat a hodnotit ekonomické jevy, a to především ve vazbě na hospodářskou politiku;
  • kriticky hodnotit reálný ekonomický vývoj;
  • vyjadřovat se k prováděným hospodářsko-politickým opatřením a zároveň taková opatření samostatně navrhovat;
  • ovládat výzkumné postupy ke komplexní analýze národohospodářských a hospodářsko-politických situací;
  • tvořit koncepce, programy, projekty a analýzy v této oblasti.
(?)

Absolventi oboru Hospodářská politika jsou vybaveni pro uplatnění v rámci širokého spektra odborných ekonomických profesí, vysokoškolské výuky i samostatné vědecké kariéry. Najdou uplatnění jako autoři strategií řešení ekonomických problémů ve všech úrovních (centrální, oblastní i lokální), jako poradci a experti politických subjektů a státní správy. Najdou uplatnění ve vrcholových a výkonných funkcích státní a regionální správy a v orgánech Evropské unie, tzn. v ústředních a regionálních orgánech, které vytvářejí podmínky pro fungování ekonomických subjektů. Dále se absolventi uplatní v analytických a výzkumných sekcích bank, finančních institucí a průmyslových a obchodních společností.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia činí 4 roky, maximální doba od zápisu ke studiu do řádného ukončení studia je rovna dvojnásobku standardní doby studia.

Studium se uskutečňuje pod vedením školitele a řídí se individuálním studijním plánem schváleným oborovou radou.

V rámci svého studia je student povinen získat celkově minimálně 240 kreditů, z toho minimálně 120 kreditů za zpracování disertační práce.

V průběhu studia je student povinen absolvovat:

- povinné předměty, tj. povinné předměty společného základu (Econometrics, Metodologie I, II) a oborově povinné předměty,

- povinně volitelné předměty v minimální hodnotě 10 kreditů, přičemž za povinně volitelný předmět Pomoc při výuce může získat maximálně 25 kreditů za studium.

V souladu se zaměřením oboru a po dohodě se svým školitelem si student dále volí volitelné předměty z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru či z nabídky jiných oborů ESF či celé MU.

V průběhu prvních dvou semestrů se student věnuje v rámci povinného předmětu Studium literatury studiu světové knižní a časopisecké literatury relevantní tématu disertační práce. Na základě získání poznatků o současném stavu výzkumu v dané oblasti specifikuje v průběhu třetího semestru výzkumný problém řešený ve své disertační práci a zpracuje projekt svého výzkumu. Od třetího semestru dále si student zapisuje povinný předmět Příprava disertační práce, v jehož rámci zpracovává pod vedením svého školitele disertační práci.

(?)

Podmínkou řádného ukončení studia DSP je:

- získání kreditů za absolvování předmětů v předepsané skladbě, a to v celkové minimální hodnotě 240 kreditů

- absolvování části studia na zahraniční instituci (vyjma Slovenska) v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci

- složení státní doktorské zkoušky

- obhájení disertační práce.

Státní doktorská zkouška prověřuje teoretické a metodologické znalosti vztahující se k oboru studia. Obecné požadavky SDZ jsou součástí obsahu programu, specifické požadavky představují tematické teoretické okruhy vztahující se k tezím disertační práce.

Spolu s přihláškou ke státní doktorské zkoušce předkládá student teze disertační práce, které dokumentují (1.) míru orientovanosti studenta v publikovaných výsledcích výzkumu a (2.) promyšlenost, teoretickou podloženost a relevantnost zvoleného výzkumného postupu. Státní doktorská zkouška probíhá formou rozpravy k předloženým tezím, přičemž otázky jsou pokládány v širším kontextu daného oboru. Cílem je prokázat připravenost studenta k samostatné vědecké činnosti v daném oboru.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Hospodářská politika (angl.)
Zkratka: HOSPA
Kód: 6202V025
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P6224 D-HPS4 Hospodářská politika a správa (čtyřleté)