Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Podpora a rozvoj pohybově aktivních lidí

Rozbalit vše

Cílem studia je výrazně prohloubit vzdělání budoucích učitelů, zejména v oblasti pedagogicko-psychologické a v oblasti pedagogických praxí. Ve složce oborové je kladen důraz na prohloubení znalostí kinantropologie včetně didaktik sportovních disciplín školní tělesné výchovy.

Absolvent je současně schopen připravovat, pedagogicky správně realizovat a evaluovat pohybové a sportovní programy pro různé populační skupiny. Jeho připravenost je podmíněna odbornými znalostmi kinantropologickými, biologicko-medicínskými i společenskovědními s dominantní orientací na motoriku člověka a podporu zdravého životního stylu. Jeho vzdělání je kompatibilní s obdobnými profesemi v rámci EU a díky jazykové připravenosti je schopen zastávat tuto funkci kdekoliv v zahraničí.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat teoretické poznatky sociálních věd v pedagogické praxi;
  • použít pedagogické a didaktické znalosti učitelské práce a být schopen analyzovat a hodnotit proces tělesné výchovy a školského managementu;
  • aplikovat znalosti didaktiky tělesné výchovy a jednotlivých sportů;
  • aplikovat v praxi poznatky z teorie sportovního tréninku;
  • využít praktické dovednosti diagnostiky pohybových schopností a zpracování matematicko-statistických dat.
(?)

Absolvent navazujícího magisterského studia Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy má plnou kvalifikaci učitele tělesné výchovy pro základní a střední školy a je schopen vychovat pohybově aktivního člověka, který disponuje individuálně přiměřenou pohybovou a zdravotní gramotností.

Absolvent studijního směru Sportovní edukace je současně schopen připravovat, pedagogicky správně realizovat a evaluovat pohybové a sportovní programy pro různé populační skupiny.

Absolvent studijního směru Kondiční trenér je současně připraven působit jako kondiční trenér v rámci individuálních a kolektivních sportů, rekreačního sportu i jako kondiční trenér mládeže.

(?)
  • Učitel druhého stupně základní školy
  • Učitel střední školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí 4 semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné a povinně volitelné předměty.

Pro všechny studenty platí povinnost absolvovat zkoušku z anglického jazyka.

Studenti se řídí při průchodu studiem kontrolní šablonou přiřazenou při zahájení studia v Informačním systému MU.

(?)

Navazující magisterské studium Učitelství tělesné výchovy obsahuje několik typů reflektovaných pedagogických praxí. Úvod do pedagogické praxe (1 týden) je zaměřen na seznámení s prostředím školy, didaktickými činnostmi učitele a na získávání zkušeností o pedagogické realitě. Cílem pedagogické praxe souvislé I (3 týdny) a II (2 týdny) je seznámení s terénem základní (střední) školy a administrativní stránkou praxe, prohloubení způsobilosti analyzovat a hodnotit tělovýchovný proces. Studenti si pod vedením cvičných učitelů připravují a realizují různé typy vyučovacích jednotek a v praxi si ověřují a dále reflektují své pedagogické kompetence.

(?)

Studium je ukončeno obhajobou magisterské práce a státní závěrečnou zkouškou, která obsahuje předměty Pedagogika a psychologie pro učitele, Tělesná výchova s didaktikou, a u jednooborového studia předmět Aktuální problémy sportovní edukace (pro směr Sportovní edukace) nebo Teorie kondičního tréninku (pro směr Kondiční trénink).

(?)

Po ukončení magisterského studia lze navázat na doktorské studium v oblasti Kinantropologie.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Zkratka: TV45
Kód: 7504T130
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1701 N-FY Fyzika
Fakulta sportovních studií
Obor zajišťuje:
Fakulta sportovních studií