Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy

Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví nestojí za nic. (Halfdan Mahler)

Rozbalit vše

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Cíl dvouletého magisterského studia směřuje k přípravě učitelů základních škol všeobecně vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví (v kombinaci dvou aprobačních předmětů) jako součásti vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (s přesahem do vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví) vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Studium proto poskytuje studentům integrované vědomosti a dovednosti vycházející z oboru Výchovy ke zdraví a jeho didaktiky, z pedagogických a psychologických disciplín s oporou o aktuální výzkumné poznatky, dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol, dovednost sebereflexe v roli učitele a přijetí morálních závazků a etiky učitelství.

Cílem studia je připravit absolventy na výkon profese učitele výchovy ke zdraví na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií, dále rozvíjet profesní dovednosti a získat poznatky ze zdravovědných a psychosociálních oborů a jim příbuzných vědních disciplín, které absolventi využijí ve své učitelské praxi, příp. v doktorském studiu, získávat zdravovědné vědomosti a dovednosti v prostředí školy, rozvíjet zdravovědné vědomosti a dovednosti směrem k jejich využití v praxi a rozvinout základní postoje a hodnoty absolventů tak, aby se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy své profesní skupiny a společnosti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • používat potřebné kompetence v oblasti VkZ a didaktiky VkZ a aplikovat je v didakt. kategoriích;
  • formulovat výzkumné otázky související s problematikou oboru a jeho aplikace ve školní výuce;
  • stanovovat hypotézy, pracovat s výzkumnými technikami;
  • vytvořit vlastní výukový projekt;
  • kvalifikovaně posoudit odborné zdroje pro použití ve výuce VkZ na ZŠ;
  • aplikovat kompetence související s prací pedagoga;
  • znát základní dokumenty, kterými se řídí vzdělávací proces na základní škole;
  • uvedené vědomosti a schopnosti je schopen aplikovat i do práce odborného pracovníka v oblasti podpory a ochrany zdraví ve státní sféře, neziskových organizacích i v soukromém sektoru.
(?)

Vědomosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání profese. Studiem magisterského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní podle §20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako učitel. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných vědomostech a dovednostech z oboru výchovy ke zdraví. Účinnost jeho profesního jednání je podmíněna jeho didaktickými vědomostmi obsahu vzdělávání výchovy ke zdraví na základních školách a širšími obecnými pedagogickými a psychologickými vědomostmi a dovednostmi (vědomostmi širších základů vzdělávání a výchovy, vědomostmi vzdělávacích a výchovných postupů, vědomostmi o aktérech vzdělávání a výchovy apod.).

(?)

Magisterské studium sestává z oborové složky studia, učitelské profilace a skupiny předmětů dle standardu Masarykovy univerzity (předměty k závěrečné práci, jazykové přípravy, tělesné výchovy, apod., v rámci celouniverzitních předmětů).

Oborová složka zahrnuje poznatky a dovednosti z oboru, relevantní s přihlédnutím k rozvoji a zprostředkování oboru. Výstupem z učení v oborové složce jsou solidní a dobře strukturované vědomosti a dovednosti z oboru. Učitelská profilace je tvořena pedagogicko-psychologickým modulem, oborově-didaktickou složkou a pedagogickými praxemi.

Standardní doba studia oboru činí 4 semestry. Obor Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy absolvuje student v kombinaci s druhým volitelným oborem. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Za jeden obor studia musí student získat 26 kreditů (oborové studium tedy za oba obory činí 52 kreditů), za učitelskou profilaci získává student 41 kreditů (oborová didaktika pro 1 obor – 7 kreditů, reflexe pedagogické praxe - 14 kreditů, pedagogicko-psychologický modul - 13 kreditů), minimální počet kreditů za volitelné předměty je 6 kreditů, cizí jazyky pokrývají 7 kreditů a závěrečná práce (zahrnující 3 předměty) 14 kreditů. Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat předmět Internacionalizace, který u studentů oboru podpoří rozvoj a prohlubování jejich oborových znalostí a dovedností v mezinárodním kontextu a také rozvoj jejich jazykových kompetencí se zaměřením na světové jazyky.

Studenti se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků je umístěn na stránkách fakulty.

(?)

Integrující složkou studia oboru jsou reflektované pedagogické praxe. Systém pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej nejprve na plnohodnotné zvládnutí role učitele. Praxe v navazujícím magisterském studiu jsou nadstavbou na praxe realizované v přípravě na roli asistenta v bakalářském studiu. Na konci praxí v magisterském studiu by student měl autonomně působit ve třídě a stát se začínajícím učitelem, který své kompetence rozvíjí v dalším vzdělávání.

(?)

Obsah státní závěrečné zkoušky v oboru Výchova ke zdraví tvoří Výchova ke zdraví s didaktikou a obhajoba diplomové práce.

Informace o obsahu jednotlivých složek státní zkoušky a pravidla pro psaní diplomové práce lze nalézt na stránkách katedry.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru Výchova ke zdraví může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu oboru Pedagogika.

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Zkratka: VZ2
Kód: 7503T153
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy

Eventuální nejasnosti je možno konzultovat na Katedře tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 31, v rámci Dne otevřených dveří nebo v konzultačních hodinách garanta oboru.