Paralelní a distribuované systémy

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž.

Rozbalit vše

Obor poskytuje specifické znalosti pro práci s paralelními a distribuovanými systémy s přesahem do dalších oblastí včetně počítačových sítí, kryptografie, bezpečnosti, apod. Velká pozornost je věnována formálním metodám pro modelování, analýze a verifikaci paralelních a distribuovaných systémů. Obor klade důraz na vyváženost předmětů poskytujících potřebný teoretický základ a předmětů orientovaných na získání praktických dovedností. Doporučenou součástí studia je i práce na projektu zpravidla orientovaném na experimentální a prototypová řešení zajímavých problémů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit základní principy a architekturu distribuovaných a paralelních systémů;
  • analyzovat a navrhnout distribuované a paralelní systémy;
  • modelovat a analyzovat systémy s využitím teorie souběžných procesů.
(?)

Absolventi oboru jsou připraveni pro další studium a vědeckou práci v informatických disciplínách. Získané znalosti a programátorské dovednosti zároveň umožňují jejich uplatnění v praxi při řešení náročných úloh zejména v oblasti distribuovaných a paralelních systémů nebo formálních metod pro analýzu a verifikaci (nejen paralelních a distribuovaných) systémů.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Studenti se při průchodu studiem mohou řídit studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Katalog obsahuje doporučený průchod studiem včetně volby povinně volitelných předmětů. Informace ze studijních katalogů jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na studijním oddělení nebo na stránkách fakulty, viz https://www.fi.muni.cz/katalog/.

(?)

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby diplomové práce a ústního přezkoušení odborných, oborově specifických znalostí. K ústní zkoušce přistupuje student bez přípravy, během zkoušky uchazeč zodpoví na dvě až tři otázky položené zkušební komisí. Celá zkouška (obhajoba i ústní zkoušení) trvá obvykle 60 minut, z toho přibližně polovinu zabírá obhajoba diplomové práce a polovinu zkoušení. Více informací o státní závěrečné zkoušce a o otázkách lze nalézt na stránkách fakulty https://www.fi.muni.cz/studies/szz_mgr/.

(?)

Absolventi mohou pokračovat v doktorských studiích na Fakultě informatiky.

(?)
0
Aktivní studenti
7

Specifikace oboru

Obor: Paralelní a distribuované systémy
Zkratka: PDS
Kód: 1801T021
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R1801 Rig-IN Informatika
Fakulta informatiky
Obor zajišťuje:
Fakulta informatiky