Sociální práce

Učíme se pomáhat lidem, kteří prožívají nesnáze ve vzájemných vztazích se společností kolem sebe.

Rozbalit vše

Bakalářské studium sociální práce je zaměřeno na poznání a zvládnutí soudobých postupů pomoci lidem (jedincům, rodinám, komunitám), kteří vlastními silami nedokáží řešit obtíže ve vztazích s jinými lidmi nebo s organizacemi - úřady, poskytovateli služeb apod.

Absolvent dovede využívat postupy sociální práce při pomáhání lidem, kteří se svým okolím obtížně udržují kontakty (např. lidé se závislostmi), kteří se ve společnosti obtížně prosazují (např. lidé s postižením), které jejich okolí považuje za hrozbu (např. lidé sociálně vyloučení), kteří jsou ohroženi někým jiným (např. senioři zanedbávaní svými blízkými) nebo kterým se ve společnosti nedostává potřebné podpory (např. ti, kdo nezvládají péči o svého blízkého) apod.

Součástí studia je obohacení vlastní zkušenosti studentů s prací s lidmi, rozvoj schopnosti tyto zkušenosti využívat, popisovat a argumentovat pro ně, mj. pomocí výzkumných metod. Snahou je fungující propojení zkušenosti – teorie – výzkumu. Důležité je, aby student získal znalosti a dovednosti, které mu umožní uvědomovat si a diskutovat etické otázky, které pomáhání lidem s obtížemi ve vztazích s jinými lidmi nebo organizacemi provázejí.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět klíčovým pojmům společenských věd, které jsou potřebné pro výkon činností sociálního pracovníka (zejména sociální politika, etika, sociologie, psychologie, právo) a umí je aplikovat při pomoci konkrétnímu klientovi
  • posoudit situaci klienta (jedince, skupiny, komunity) z hlediska jeho obtíží ve vztazích se sociálním prostředím a na základě posouzení naplánovat pomoc, která odpovídá situaci klienta
  • realizovat pomoc, tj. zprostředkovat interakci (porozumění, kontakt, komunikaci, vyjednávání) mezi klientem a sociálním prostředím
  • hodnotit postup pomoci, poznatky použít pro další práci s klientem a seznámit s nimi všechny aktéry pomoci
  • zapojit se do přípravy a realizace programů pomoci, resp. sociálních služeb, které jsou zaměřeny na problematiku specifických cílových skupin
  • zvládat etické problémy a dilemata, která provázejí přípravu a realizaci pomoci
  • využít vlastní zkušenosti, samostatně provést výzkum vedoucí k jejímu obohacení; základní principy výzkumu využít při posuzování problémů, při pomáhání jejich řešení a při vyhodnocování úspěšnosti jejich intervencí
(?)

Absolventi se mohou uplatnit jako samostatní sociální pracovníci nebo jako tvůrci a účastníci programů pomoci nebo sociálních služeb, zejména na regionální a obecní úrovni. Tuto práci mohou vykonávat v organizacích státního i nestátního sektoru, případně v rámci mezinárodní spolupráce nebo v zahraničí.

Studium sociální práce na katedře SPSP MU je možné kombinovat se studiem třinácti jiných oborů z MU. Nejčastěji jsou využívány kombinace s obory sociální pedagogika a veřejná politika a lidské zdroje.

Sociální pedagogika

Sociální pedagogika je aplikované odvětví pedagogiky zaměřené na poznání a zvládnutí soudobých postupů pomoci jedincům výchovným působením na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny mládeže a dospělých. Pozornost je také věnována na přípravu pracovníků pro výchovu a pomoc rodinám s problémovými dětmi, mládeži ohrožené drogami, na jedince propuštěné z vazby, s poruchami rodičovství a výchovy, mladistvými delikventy, kázní dětí a jejich právy, dospělé i seniory.

Veřejná politika a lidské zdroje

Veřejná politika a lidské zdroje je obor zaměřený na poznání a zvládnutí soudobých přístupů a metod sociální intervence v oblasti veřejné a sociální politiky, věnuje se též lidským zdrojům v organizacích, které tyto intervence provádějí, a nástrojům, které využívají. Pozornost je také věnována tvorbě, zavádění, koordinaci a hodnocení sociálních služeb, služeb zaměstnanosti, rozvoji lidských zdrojů na ústřední a regionální úrovni a v rámci samosprávných obcí, státních institucí, neziskovém i ziskovém sektoru.

(?)
  • Sociální pracovník
(?)

Sociální práci je možné v presenčním bakalářském studiu studovat ve dvou variantách: samostatně (dále jen „samostatné studium“ sociální práce), nebo společně s jiným oborem (dále jen „studium s jiným oborem“). Podmínky přístupu k bakalářské zkoušce se v „samostatném studiu“, a „studiu s jiným oborem“ liší z hlediska počtu kreditů. V obou případech se také liší počet absolvovaných předmětů, a tudíž také hloubka osvojených znalostí a dovedností. Při odlišném počtu předmětů a kreditů se však neliší podíl typů předmětů (teorie a etika v sociální práci; společenské vědy; praxe a supervize; aj.) a neliší se ani výstupy z učení (viz výše). Tentýž výstup z učení je v případě „studia s jiným oborem“ minimálně nezbytný pro výkon samostatné sociální práce, v případě „samostatného studia“ je hlubší než minimálně nezbytný.

V rámci samostatného studia se k bakalářské zkoušce na oboru sociální práce může přihlásit student, který splní následující podmínky: 1/ Získá předepsaný počet 180 kreditů (dále jen „ECTS“). Do tohoto počtu se započítávají ECTS získané za celouniversitní tělesnou výchovu a universitou předepsanou minimální jazykovou kompetenci. 2/ Získá 107 ECTS za povinné předměty. Za povinně volitelné předměty jsou studenti povinni získat 73 ECTS. 3/ Absolvuje nejméně jeden předmět vedený v anglickém jazyce. Se souhlasem vedoucího katedry může student tento předmět absolvovat na zahraniční vysoké škole. 4/ Doloží univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia. 5/ Získá 2 ECTS za celouniversitní tělesnou výchovu.

Součástí bakalářské státní zkoušky je obhajoba bakalářské diplomové práce. Student musí postupovat podle katedrou vyhlášených pravidel a diplomovou práci musí předložit v katedrou požadovaném termínu.

V rámci studia s jiným oborem se k bakalářské zkoušce na oboru sociální práce může přihlásit student, který splní následující podmínky: 1/ Získá předepsaný počet 90 kreditů (dále jen „ECTS“). Do tohoto počtu se započítávají ECTS získané za celouniversitní tělesnou výchovu a universitou předepsanou minimální jazykovou kompetenci. 2/ Získá 67 ECTS za povinné předměty (pokud diplomovou práci obhajuje na oboru SPR a získá za ni v relevantních předmětech celkem 6 ECTS), nebo 61 ECTS (pokud obhajuje bakalářskou práci na druhém oboru). 3/ Získá 23, resp. 29 ECTS za povinně volitelné předměty. Z těchto ECTS za povinně volitelné předměty mohou studenti bez souhlasu vedoucího katedry nejvýše 5 nahradit ECTS za volitelné předměty. 4/ Absolvuje nejméně jeden předmět vedený v anglickém jazyce. Se souhlasem vedoucího katedry student nemusí tento předmět absolvovat na oboru SPR. Mj. jej může absolvovat na zahraniční vysoké škole. 5/ Doloží univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia. 6/ Získá 2 ECTS za celouniversitní tělesnou výchovu. 7/ Pokud student obhajuje bakalářskou práci na oboru sociální práce, musí tuto práci předložit v katedrou požadovaném termínu při její přípravě postupovat podle Katedrou sociální politiky a sociální práce stanovených pravidel.

Součástí bakalářské státní zkoušky je obhajoba bakalářské diplomové práce. Student musí postupovat podle katedrou vyhlášených pravidel a diplomovou práci musí předložit v katedrou požadovaném termínu.

(?)

Součástí bakalářského studia SPR je absolvování povinné odborné praxe v sociální práci. Cílem praxí studentů sociální práce je: (a) Umožnit studentům, aby si prakticky vyzkoušeli metody, se kterými se seznámili teoretickým studiem. (b) Umožnit studentům, aby mohli v průběhu studia konfrontovat své teoretické představy o sociální práci s jejich praktickou realizací. (c) Zprostředkovat studentům zkušenost se sociálními vztahy a způsoby práce, které jsou uplatňovány v pomáhajících organizacích, a podnítit snahu studentů o reflexi této zkušenosti. (d) Stimulovat proces identifikace studentů se sociální prací jako oborem. Student absolvuje 416 hodin praxe a 78 hodin supervizních seminářů. Ve druhém semestru si studenti mají možnost zapsat povinně volitelný předmět „Exkurse do organizací“, za které může získat 3 ECTS. Vlastní výkon praxe začíná ve třetím semestru studia a je organizován do tří postupně zapisovaných povinných předmětů, za které student získá celkem 15 ECTS. Katedra SPSP zajišťuje studentům praxi prostřednictvím svého Centra praktických a evaluačních studií (CEPRES) na odborných pracovištích (viz www.cepres-muni.cz), kde působí „instruktoři praxí“. Těm katedra poskytuje školení zaměřené na vymezení role instruktora praxí, na teorii a metody sociální práce a na výkon supervize studentů sociální práce.

(?)

Státní zkouška v bakalářském studiu sociální práce má dvě části: 1/ obhajobu bakalářské diplomové práce 2/ písemnou zkoušku označovanou jako „Projekt řešení případu v sociální práci". Ad 1/ Bakalářská práce je hodnocena podle teoreticko-metodologických a formálních kritérií. Tato kritéria jsou pro studenty zveřejněna na internetových stránkách Katedry sociální politiky a sociální práce a na internetovém portálu Masarykovy univerzity (http://www.is.muni.cz). Teoreticko-metodologická kritéria hodnocení bakalářské práce jsou následující: 1/ zaměření na výzkum pomáhajících intervencí a jejich účastníků; 2/ orientace na nezodpovězenou výzkumnou otázku; 3/ pozornost tomu, co není na první pohled zjevné, 4/ důsledné sledování výzkumné otázky a metodologická kontinuita výzkumného procesu; 5/ teoretická orientace v problematice; 6/ průkaznost argumentů; 7/ aplikovatelnost získaných poznatků v praxi, resp. při řešení praktických otázek. Ad 2/ Obsahem písemné části bakalářské zkoušky, tzv. „Projektu řešení případu v sociální práci“ je aplikace teorií a metod sociální práce, etiky v sociální práci a základů práva a sociálního práva při řešení konkrétního případu. Komise hodnotí písemný výkon podle následujících kritérií: 1/ samostatné provedení komplexní reflexe životní situace klienta nebo skupiny klientů, 2/ hledání překážky i zdrojů zvládání životní situace klientem, 3/ aplikace teoretické a metodické znalosti různých modelů sociální práce při hledání účinných způsobů pomoci, 4/ pojmenování etických témat, 5/ využití znalosti sociálně politických a právních podmínek a možností volby způsobu a postupu pomoci, 6/ zdůvodnění zvoleného způsobu pomoci.

(?)

Absolvent bakalářského studia sociální práce může pokračovat v magisterském navazujícím studiu téhož oboru na FSS MU nebo na jiné vysoké škole. Na některých vysokých školách, zejména v zahraničí chápou jako těsně navazující nebo dokonce totožné obory sociální práce a sociální pedagogika. V těchto případech může absolvent pokračovat ve studiu sociální pedagogiky. Absolvent případně může, v závislosti na podmínkách přijetí jiných oborů a škol, pokračovat v magisterském navazujícím studiu příbuzných oborů, např. sociální politika, veřejná politika, management sociálních služeb apod.

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Sociální práce
Zkratka: SPRC
Kód: 6731R012
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6702 B-MS Mezinárodní teritoriální studia
Fakulta sociálních studií
Obor zajišťuje:
Fakulta sociálních studií

Další informace o podmínkách studia Sociální práce můžete nálézt na webu katedry: http://spsp.fss.muni.cz/.