Žurnalistika

Média hýbou světem, naučte se hýbat médii.

Rozbalit vše

Obor Žurnalistika se zaměřuje především na teorii a praxi žurnalistiky. Studenti získají vědomosti o teoretických žurnalistických konceptech, historii médií, mediální etice a regulaci. Tyto znalosti pak rozšiřují a prohlubují v praktických seminářích a workshopech zaměřených na jednotlivé základní typy žurnalistiky. Koncept studijního oboru vychází z předpokladu, že studenti kombinovaného studia potřebují kromě teoretických kompetencí získat (či prohloubit) také praktické dovednosti. Studium je určeno jak absolventům středních škol, tak pracovníkům tohoto oboru z praxe, případně vysokoškolským studentům jako další, doplňkové či rozšiřující studium.

Cílem studia oboru je připravit žurnalisty, kteří budou schopni aktivně vstupovat do masové komunikace, kvalifikovaně a kriticky ji vyhodnocovat a poučeně vytvářet žurnalistické produkty. Do praxe odchází absolventi se základní sumou znalostí a dovedností potřebných k výkonu profese žurnalisty.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aktivně vstupovat do masové komunikace a kvalifikovaně a kriticky ji vyhodnocovat;
  • orientovat se v sociálně kulturní realitě, a to v minulosti i současnosti, nabyté znalosti poučeně aplikovat ve své práci a tím zaujímat nezaujatý (objektivní) pohled na realitu;
  • rozumět základním mediálně vědním teoretickým pojmům a žurnalistickým etickým a právním hodnotám a normám a aktivně je ve své profesní žurnalistické činnosti využívat;
  • vyhledávat, shromažďovat, kriticky analyzovat a interpretovat data a informace;
  • ovládat současné digitální informační technologie, systémy a programy, které jsou nezbytné pro žurnalistickou práci;
  • vytvářet základní druhy žurnalistických produktů a žánrů pro všechny typy médií (tisk, online, rozhlas, televize);
  • aplikovat získané jazykové znalosti, stylistické dovednosti a základní komunikační kompetence, které jsou nezbytné pro výkon žurnalistické profese a profesí souvisejících s masovou komunikací (např. tiskový mluvčí).
(?)

Absolventi oboru jsou profilováni pro práci ve všech základních typech médií. Mohou působit jako žurnalisté v tištěných médiích (novinách, časopisech, nakladatelstvích), online médiích (zpravodajské a obsahové weby) a elektronických médiích (rozhlase, televizi), i na pozicích nižšího a středního managementu ve všech výše uvedených typech mediálních organizací. Studium jim umožňuje rovněž pracovat v oblasti public relations jako tiskový mluvčí či jako mediální poradce v politických, státních i soukromých institucích a organizacích, případně v reklamních agenturách.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Obor Žurnalistika absolvují studenti v kombinované formě jako jednooborové bakalářské studium. Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Plán studia tvoří pouze povinné předměty, které musí být v průběhu studia absolvovány všechny. Předměty jsou studentům nabízeny podle pevného harmonogramu ve stanovených termínech a v požadované návaznosti.

Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti splnit následující požadavky:

A/ Úspěšně absolvovat všechny předměty studijního oboru a získat 180 povinných ECTS kreditů. V tomto počtu jsou zahrnuty 4 ECTS kredity, které student získává za prokázání minimální jazykové kompetence.

B/ Vypracovat a ve stanoveném termínu odevzdat bakalářskou práci. Její zpracování je svázáno se zapsáním dvojice povinných diplomových seminářů ZUR781 Seminář k bakalářské práci I a ZUR782 Seminář k bakalářské práci II. První z nich si studující zapisuje nejpozději dva semestry před předpokládaným odevzdáním a obhajobou práce (optimálně 5. semestr), druhý z nich v semestru, v němž předpokládá odevzdání a obhajobu práce (optimálně 6. semestr). Nelze zapisovat oba semináře v jednom semestru najednou. Podrobná pravidla pro absolvování diplomových seminářů a pro zpracování a podobu bakalářské práce najdete na webové stránce katedry: http://medzur.fss.muni.cz/informace-pro-studenty/szz.

C/ Doložit univerzitou stanovenou minimální jazykovou kompetenci pro absolventa bakalářského studia. Pravidla upravuje příslušný celouniverzitní/celofakultní předpis.

(?)

Státní závěrečná zkouška je složena ze tří samostatně hodnocených částí – předmětů. Tvoří ji Obhajoba bakalářské práce, Teorie masové komunikace a Praktická zkouška ze žurnalistiky.

Struktura státní závěrečné zkoušky je zvolena tak, aby obsahové okruhy jednotlivých částí korelovaly s obsahem odpovídajících předmětů kurikula oboru.

Předmět Teorie masové komunikace prověřuje především teoretické znalosti nabyté v průběhu studia a reflektuje tak obsah předmětů ZUR730 Žurnalistika, ZUR731 Úvod do komunikačních a mediálních studií, ZUR732 Úvod do sociologie žurnalistiky a ZUR740 Dějiny médií. Zkouška je písemná.

Předmět Praktická zkouška ze žurnalistiky reflektuje především zaměření předmětů ZUR734 Zpravodajství, ZUR735 Publicistika a ZUR737a Odborný seminář I (zpravodajství a publicistika). Prověřuje tedy především žurnalistické znalosti a praktické dovednosti nabyté při studiu. Zkouška je písemná.

Bakalářská práce, která je obhajována v rámci předmětu Obhajoba bakalářské práce, je ukotvena obecně ve všech předmětech oboru, s ohledem na zvolené téma a metodu zpracování pak především v okruhu předmětů, s nimiž souvisí. Jejím zpracováním student prokazuje orientaci v problematice dané tématem práce a schopnost odborné práce pod vedením školitele. Obhajoba práce je ústní, hodnotí se zvládnutí a porozumění tématu a úroveň prezentace. Více informací lze nalézt na webové stránce katedry: http://medzur.fss.muni.cz/informace-pro-studenty/szz.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru Žurnalistika může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu. Na Fakultě sociálních studií MU lze ve studiu pokračovat v navazujícím magisterském oboru Mediální studia a žurnalistika.

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Žurnalistika
Zkratka: ZU1C
Kód: 7202R006
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7202 B-KS Mediální a komunikační studia